Polskie Towarzystwo
Hematologów i Transfuzjologów

Acta Haematologica Polonica » szukaj

tom
44
zeszyt
2
strona
85

Jerzy Hołowiecki, Aleksandra Hołowiecka

Leczenie celowane w ostrych białaczkach szpikowychTargeted therapy in acute myeloid leukemia
tom
44
zeszyt
2
strona
75

Agnieszka Wierzbowska, Magdalena Czemerska

Ostra białaczka szpikowa u osób w wieku podeszłymAcute myeloid leukemia in the elderly people
tom
43
zeszyt
2
strona
229

Szymon Zmorzyński, Dorota Koczkodaj, Małgorzata Michalak, Ewa Wąsik-Szczepanek, Agata Filip

Badanie wewnątrztandemowej duplikacji genu FLT3 u chorych z ostrą białaczką szpikowąStudies of FLT3 internal tandem duplication in acute myeloid leukemia patients
tom
43
zeszyt
2
strona
196

Arkadiusz Macheta, Monika Podhorecka

hemaZnaczenie antygenu CD CD 200 jako czynnika prognostycznego w nowotworach hematologicznychCD200 as a prognostic factor in hematological malignancies
tom
42
zeszyt
4
strona
661

MAGDALENA CZEMERSKA, ANNA KRAWCZYŃSKA, ANNA SZMIGIELSKA-KAPŁON, AGNIESZKA PLUTA, ANNA WOLSKA, TADEUSZ ROBAK, AGNIESZKA WIERZBOWSKA

Osteopontyna – nowy marker angiogenezy w ostrej białaczce szpikowej (AML)Osteopontin – a new angiogenic factor which correlates with circulating endothelial cells in acute myeloid leukemia (AML)
tom
42
zeszyt
2
strona
227

AGNIESZKA WIERZBOWSKA, ALEKSANDRA GOŁOS

Nowe strategie leczenia poremisyjnego ostrej białaczki szpikowej u dorosłychNew postremission strategies in acute myeloid leukemia in adults
tom
42
zeszyt
2
strona
117

JERZY HOŁOWIECKI

Przeszczepienie komórek krwiotwórczych w ostrych białaczkach szpikowychHaematopoetic stem cell transplantation for acute myeloblastic leucaemias
tom
42
zeszyt
1
strona
63

MAŁGORZATA ZAJĄC, KRZYSZTOF GIANNOPOULOS

Znaczenie ekspresji nukleofosminy i jej mutacji w ostrej białaczce szpikowejNucleophosmin and its mutations in acute myeloid leukemia
tom
42
zeszyt
1
strona
5

ALEKSANDRA GOŁOS, AGNIESZKA WIERZBOWSKA

Znaczenie aberracji cytogenetycznych i molekularnych w biologii ostrej białaczki szpikowejThe role of cytogenetic and molecular abnormalities in the biology of acute myeloid leukemia
tom
41
zeszyt
4
strona
569

JAROSŁAW DYBKO, DONATA URBANIAK-KUJDA, KATARZYNA KAPELKO-SŁOWIK, KAZIMIERZ KULICZKOWSKI

Znaczenie prognostyczne odsetka komórek Bmi-1+ u chorych na ostrą białaczkę szpikowąPrognostic significance of Bmi-1 positive cells percentage in acute myeloid leukemia patients
tom
41
zeszyt
3
strona
381

BEATA PIĄTKOWSKA-JAKUBAS, ALEKSANDER B. SKOTNICKI

Czynniki prognostyczne w ostrej białaczce szpikowejPrognostic factors in acute myeloid leukaemia
tom
41
zeszyt
3
strona
371

AGNIESZKA WIERZBOWSKA, AGNIESZKA PLUTA, TADEUSZ ROBAK

Standardy diagnostyki i leczenia ostrej białaczki szpikowej u dorosłych według wytycznych European LeukemiaNetStandards of diagnostic and treatment procedures in adult patients with acute myeloid leukemia according to European LeukemiaNet
tom
40
zeszyt
3
strona
633

EWELINA ŁAZARCZYK, KRYSTYNA SOSZYŃSKA, BARBARA MUCHA, KATARZYNA SKONIECZKA, JOANNA MARTENKA, MAŁGORZATA CAŁBECKA, GRAŻYNA GADOMSKA, OLGA HAUS

Analiza fuzji genowych PML/RARA i CBFB/MYH11 w ostrej białaczce szpikowejAnalysis of gene fusions PML/RARA and CBFB/MYH11 in acute myeloid leukemia
tom
40
zeszyt
3
strona
621

MAGDALENA CZEMERSKA, AGNIESZKA WIERZBOWSKA, BARBARA CEBULA, TADEUSZ ROBAK

Ocena ekspresji naczniowo-środbłonkowego czynnika wzrostu (VEGF) w komorkach nowotworowych oraz osoczowego stężenia VEGF i łożyskowego czynnika wzrostu (PlGF) u chorych na ostrą białaczkę szpikowąEvaluation of intracellular vascular endothelial growth factor (VEGF) expression in leukemic blasts and plasma concentration of VEGF and placental growth factor (PlGF) in patients with acute myeloid leukemia
tom
40
zeszyt
2
strona
545

JERZY HOŁOWIECKI, ALEKSANDRA HOŁOWIECKA*

Ostre białaczki szpikowe – 2009Acute myeloid leukemia – 2009
tom
39
zeszyt
4
strona
639

AGNIESZKA WIERZBOWSKA

Postępy w leczeniu ostrej białaczki szpikowej u dorosłychRecent developments in the treatment of acute myeloid leukemia
tom
39
zeszyt
3
strona
485

TOMASZ DZIECIĄTKOWSKI, MACIEJ PRZYBYLSKI, AGNIESZKA TOMASZEWSKA, TIGRAN TOROSIAN, WIESŁAW WIKTOR JĘDRZEJCZAK, MIROSŁAW ŁUCZAK

Porównanie dwóch metod ilościowego monitorowania zakażenia wirusem cytomegalii u pacjenta po allogenicznym przeszczepieniu szpiku z powodu ostrej białaczki szpikowejComparison of two qualitative methods used for monitoring of cytomegalovirus infection in a patient after unrelated bone marrow transplantation due to acute myeloid leukaemia
tom
39
zeszyt
2
strona
191

EWA WĄSIK-SZCZEPANEK

Mięsak mieloidalny (MM) – występowanie, charakterystyka kliniczna Myeloid sarcoma – occurrence, clinical characteristics
tom
39
zeszyt
2
strona
131

MARIA CIOCH

Kliniczne znaczenie zmian w ekspresji genów oraz ich mutacji u chorych na ostre białaczki szpikowe z prawidłowym kariotypem The clinical significance of gene expression changes and gene mutations in patients with acute myeloid leukemias with normal karyotype
tom
39
zeszyt
1
strona
63

RIUSZ WOŁOWIEC, JAROSŁAW DYBKO, BOŻENA JAŹWIEC, MAREK KIEŁBIŃSKI, MIROSŁAW SŁOWIK, STANISŁAW POTOCZEK, KAZIMIERZ KULICZKOWSKI

Surowicze stężenie angiogeniny u pacjentów z ostrą białaczką limfoblastyczną i ostrą białaczką szpikową i jego związek z przebiegiem choroby Serum concentration of angiogenin in patients with acute lymphoblastic leukemia and acute myeloid leukemia and its relationship with clinical course of the disease
tom
38
zeszyt
4
strona
411

ANNA MILCZAREK, BARBARA CEBULA, TADEUSZ ROBAK, PIOTR SMOLEWSKI

Cytotoksyczne działanie inhibitora kinazy białkowej Akt na komórki ostrej białaczki szpikowejCytotoxic effect of Akt kinase inhibitor on acute myeloid leukemia cells
tom
38
zeszyt
3
strona
339

JAN MACIEJ ZAUCHA, AGNIESZKA PIEKARSKA, DAMIAN SZATKOWSKI, ANDRZEJ HELLMANN

Skuteczne przeszczepienie krwi pępowinowej po zredukowanym postępowaniu przygotowawczym u dorosłej chorej z nawrotem ostrej białaczki szpikowej po autologicznej transplantacji komórek krwiotwórczych – opis przypadku Successful reduced intensity cord blood transplantation in an adult patient with relapsed acute myeloid leukaemia after autologous hematopoietic cell transplantation – case report
tom
38
zeszyt
2
strona
203

AGNIESZKA JANUS, PIOTR SMOLEWSKI

Inhibitory kinazy mTOR w leczeniu ostrej białaczki szpikowej mTOR kinase inhibitors for the treatment of acute myeloid leukemia
tom
37
zeszyt
4
strona
581

AGNIESZKA PLUTA, PIOTR SMOLEWSKI, BARBARA CEBULA, KRZYSZTOF JAMROZIAK, AGNIESZKA WIERZBOWSKA, AGATA WRZESIEŃ-KUŚ, TADEUSZ ROBAK

Ekspresja białek p73 i p53 w komórkach białaczkowych a całkowite przeżycie chorych na ostrą białaczkę szpikową Expression of p73 and p53 proteins in leukemic cells and survival of acute myeloid leukemia patients
tom
37
zeszyt
3
strona
351

KATARZYNA KAPELKO-SŁOWIK, EWA SOWIŃSKA, DARIUSZ WOŁOWIEC, BOŻENA JAŹWIEC, MIROSŁAW SŁOWIK, DONATA URBANIAK-KUJDA, STANISŁAW POTOCZEK, LIDIA CISZAK, KAZIMIERZ KULICZKOWSKI

Ocena surowiczego stężenia rozpuszczalnej E-kadheryny (sE-kadheryny) i ekspresji β-kateniny na komórkach białaczkowych u pacjentów z ostrą białaczką szpikową (OBS) Serum concentration of soluble E-cadherin (sE-cadherin) and β-catenin expression in leukemic cells in acute myeloblastic leukemia (AML) patients
tom
37
zeszyt
1
strona
85

JAROSŁAW SOKOŁOWSKI, MARZENNA GALAR, JANUSZ KŁOCZKO

Aktywna forma aktywowanego przez trombinę inhibitora fibrynolizy (TAFIa) u chorych na ostre białaczki szpikowe Active form of Thrombin Activable Fibrinolysis Inhibitor (TAFIa) in patients with acute myeloid leukaemia
tom
37
zeszyt
1
strona
5

ANNA EJDUK, MIROSŁAW MAJEWSKI, KRZYSZTOF WARZOCHA

Znaczenie prognostyczne aberracji genetycznych w ostrej białaczce szpikowej Prognostic significance of genetic aberrations in acute myeloid leukemia
tom
36
zeszyt
1
strona
5

BEATA PIĄTKOWSKA-JAKUBAS, ALICJA NOWAKOWSKA-KOPERA, ALEKSANDER B. SKOTNICKI

Gemtuzumab - ozogamycyna (GO) W leczeniu ostrej białaczki szpikowej Gemtuzumab - ozogamicin (GO) in the treatment of acute myeloid leukemia
tom
34
zeszyt
3
strona
353

BARBARA ZDZISIŃSKA, ADAM WALTER-CRONECK, ANNA DMOSZYŃSKA, WOJCIECH RZESKI, ROMAN PADUCH, MARTYNA KANDEFER-SZERSZEŃ

Produkcja cytokin przez komórki podścieliska szpiku kostnego pacjentów z ostrą białaczką szpikową Cytokine production in bone marrow stromal cells of patients with acute myelogenous leukemia
tom
34
zeszyt
1
strona
73

AGNIESZKA WIERZBOWSKA, AGATA WRZESIEŃ-KUŚ, TADEUSZ ROBAK, KRZYSZTOF JAMROZIAK, EWA LECH-MARAŃDA, JERZY HOŁOWIECKI, SŁAWOMIRA KYRCZ-KRZEMIEŃ, KAZIMIERZ KULICZKOWSKI, GRZEGORZ MAZUR, WIESŁAW WIKTOR JĘDRZEJCZAK, KRZYSZTOF MĄDRY, JANUSZ KŁOCZKO, JAROSŁAW PISZCZ, ANNA DMOSZYŃSKA, MAŁGORZATA ADAMCZYK-CIOCH, STANISŁAW MAJ, BOŻENA MARIAŃSKA, LECH KONOPKA, ANDRZEJ HELLMANN, MAŁGORZTA CAŁBECKA

Porównanie wyników leczenia ostrej białaczki szpikowej (OBS) mitoxantronem, etopozydem i małymi dawkami cytarabiny ze standardową chemioterapią daunorubicyną z cytozarem (3+7) u chorych powyżej 60 r.ż. Randomizowane badanie kliniczne II fazy Polskiej Grupy Badawczej ds. Białaczek (P ALG) The results of treatment of acute myelogenous leukemia (AML) with mitoxantrone, etoposide and low dose of cytarabine in comparison with standard chemotherapy with daunorubicin and cytarabine (3+7) in the patients older than 60 years. Randomized phase II study of Polish Adult Leukemia Group (PALG)
tom
33
zeszyt
4
strona
461

MAŁGORZATA JAKÓBCZYK, MARTA SZOSTEK, ZONANA SALAMAŃCZUK, ALEKSANDER B. SKOTNICKI

Analiza wzrostu klonalnego w hodowlach in vitro w grupach cytogenetycznego ryzyka u pacjentów z ostrą białaczką szpikową The assessment of in vitro clonal colony growth among cytogenetic risk groups in patients with acute myeloid leukaemia
tom
33
zeszyt
4
strona
431

DAMIAN SZATKOWSKI, KRZYSZTOF LEWANDOWSKI, WITOLD PREJZNER, ANDRZEJ HELLMANN

Ekspresja protoonkogenu c-kit na komórkach blastycznych w ostrych białaczkach szpikowych C-kit protooncogene expression on blastic cells in acute myeloid leukaemia
tom
33
zeszyt
2
strona
239

JERZY HOŁOWIECKI, TADEUSZ ROBAK, SŁAWOMIRA KYRCZ-KRZEMIEŃ, SEBASTIAN GROSICKI, AGATA WRZESIEŃ-KUŚ, ANDRZEJ HELLMANN, ALEKSANDER SKOTNICKI, WIESŁAW JĘDRZEJCZAK, LECH KONOPKA, BARBARA ZDZIARSKA

Daunorubicin, cytarabine and 2-CdA (DAC-7) for remission induction in "de novo" adult acute myeloid leukaemia patients. Evaluation of safety, tolerance and antileukemic activity Daunorubicyna, cytarabina i 2-CdA (DAC-7) w leczeniu indukującym remisję u chorych na ostrą białaczkę szpikową "de novo". Ocena bezpieczeństwa, tolerancji i aktywności przeciwbiałaczkowej
tom
33
zeszyt
1
strona
5

AGNIESZKA WIERZBOWSKA, AGATA WRZESIEŃ-KUŚ, TADEUSZ ROBAK

Angiogeneza i jej znaczenie w biologii ostrej białaczki szpikowej Angiogenesis and its role in the biology of acute myelogenous leukemia
tom
32
zeszyt
4
strona
347

BEATA PIĄTKOWSKA-JAKUBAS, AGNIESZKA ZAŁUSKA, ARTUR JURCZYSZYN, JERZY STACHURA, ZBIGNIEW RUDZKI, ALEKSANDER B. SKOTNICKI

Spontaniczna ostra choroba przeszczep przeciw gospodarzowi u chorego z rozpoznaniem ostrej białaczki szpikowej poddanego syngenicznemu przeszczepieniu komórek hemopoetycznych A case of spontaneous acute graft versus host disease in AML patient following syngeneic peripheral blood progenitor cell transplantation
tom
32
zeszyt
3
strona
327

IWONA HUS, ANNA DMOSZYŃSKA, TERESA KAMIŃSKA, ADAM WALTER-CRONECK, MAGDALENA KOKTYSZ, MARIA CIOCH, MARTYNA KANDEFER-SZERSZEŃ

Wytwarzanie czynnika martwicy nowotworów (TNF) i interferonu (IFN) w krótkotermicznej hodowli komórek krwi obwodowej chorych na ostrą białaczkę szpikową Tumor necrosis factor (TNF) and interferon (IFN) production by peripheral blood cells of patients with acute myeloid leukemia in short-term culture
tom
32
zeszyt
2
strona
131

KRZYSZTOF JAMROZIAK, WOJCIECH MŁYNARSKI, TADEUSZ ROBAK

Znaczenie białek transportowych nadrodziny ABC w oporności na leczenie ostrej białaczki szpikowej The role of ABC transporters superfamily in drug resistance in acute myelogenous leukaemia
tom
31
zeszyt
3
strona
307

SEBASTIAN GROSICKI, JERZY HOŁOWIECKI, SEBASTIAN GIEBEL, SŁAWOMIRA KRZEMIEŃ

Koszt leczenia ostrej białaczki szpikowej (AML) z zastosowaniem podwójnej indukcji DIT oraz DAC 7+5 na podstawie analizy dokumentacji medycznej pacjentów leczonych w Klinice Hematologii i Transplantacji Szpiku Śl. A.M. w Katowicach w latach 1997 -1999 Cost of acute myeloid leukaemia (AML) double induction therapy DIT and DAC 7+ 5 using medical documentation of patients treated in University Department of Haematology and Bone Marrow Transplantation S.M.A. in Katowice, Poland in 1997 -1999