Polskie Towarzystwo
Hematologów i Transfuzjologów

Acta Haematologica Polonica » szukaj

tom
44
zeszyt
2
strona
116

Sebastian Grosicki

Leczenie podtrzymujące w szpiczaku plazmocytowymThe maintenance therapy in multiple myeloma
tom
44
zeszyt
2
strona
110

Anna Dmoszyńska

Leczenie chorych na szpiczaka plazmocytowego w starszym wieku niebędących kandydatami do autologicznej transplantacji komórek krwiotwórczych (autoSCT)Treatment of patients with multiple myeloma not candidates to autologous stem cell transplantation (autoSCT)
tom
44
zeszyt
1
strona
58

Zofia Szemraj-Rogucka, Janusz Szemraj, Olga Grzybowska-Izydorczyk, Tadeusz Robak, Krzysztof Jamroziak

CD38 gene polymorphisms and genetic predisposition to multiple myelomaPolimorfizm genu CD38 a predyspozycja genetyczna do szpiczaka mnogiego
tom
44
zeszyt
1
strona
3

Anna Dmoszyńska, Adam Walter-Croneck, Lidia Usnarska-Zubkiewicz, Beata Stella-Hołowiecka, Jan Walewski, Grzegorz Charliński, Wiesław Wiktor Jędrzejczak, Elżbieta Wiater, Ewa Lech-Marańda, Joanna Mańko, Dominik Dytfeld, Mieczysław Komarnicki, Krzysztof Jamroziak, Tadeusz Robak, Artur Jurczyszyn, Aleksander Skotnicki, Krzysztof Giannopoulos

Zalecenia Polskiej Grupy Szpiczakowej dotyczące rozpoznawania i leczenia szpiczaka plazmocytowego oraz innych dyskrazji plazmocytowych na rok 2013Guidelines of Polish Myeloma Group concerning diagnosis and therapy of multiple myeloma and other plasmacytic dyscrasias for 2013
tom
43
zeszyt
4
strona
326

Michalina Krydel

Hepcydyna w patogenezie niedokrwistości w przebiegu szpiczaka plazmocytowegoHepcidin in pathogenesis of anaemia in multiple myeloma
tom
43
zeszyt
3
strona
258

Sebastian Giebel, Maria Saduś-Wojciechowska

Rola terapii podtrzymującej z zastosowaniem leków immunomodulujących u chorych na szpiczaka plazmocytowegoThe role of maintenance treatment with immunomodulatory drugs in multiple myeloma
tom
43
zeszyt
2
strona
201

Maria Kraj, Barbara Kruk, Monika Prochorec-Sobieszek

wyS erum immunoglobulin heavy/light chain (HLC) and free light chain (FLC) concentrations at diagnosis in multiple myeloma and IgM malignant lymphoma patients with survival exceeding 10 yearsStężenia w surowicy wolnych lekkich łańcuchów immunoglobulinowych (FLC) i łańcuchów lekkich związanych z łańcuchem ciężkim (HLC), w chwili rozpoznania choroby u chorych na szpiczaka plazmocytowego i chłoniaka złośliwego IgM z czasem przeżycia ponad 10 lat
tom
43
zeszyt
2
strona
196

Arkadiusz Macheta, Monika Podhorecka

hemaZnaczenie antygenu CD CD 200 jako czynnika prognostycznego w nowotworach hematologicznychCD200 as a prognostic factor in hematological malignancies
tom
43
zeszyt
2
strona
173

Grzegorz Charliński, Grzegorz Ostrowski, Elżbieta Wiater

Leki immunomodulujące oraz inhibitory proteasomów w leczeniu chorych na szpiczaka plazmocytowego z niewydolnością nerekImmunomodulatory drugs and proteasome inhibitors in the treatment of multiple myeloma patients with renal failure
tom
43
zeszyt
2
strona
155

Agnieszka Kostur, Halina Ostrowska, Agnieszka Kulczyńska, Marzenna Galar, Janusz Kłoczko

Aktywność proteasomu 20S w osoczach pacjentów z nowo rozpoznanym szpiczakiem plazmocytowymPlasma proteasome 20S activity in patients with newly diagnosed multiple myeloma
tom
43
zeszyt
2
strona
122

Maria Kraj, Barbara Kruk, Andrzej Szczepiński, Krzysztof Warzocha

Comparison of immunoglobulin free light chain (FLC), heavy chain/light chain (HLC) assays and immunofixation (IFE) in assessment of remission in multiple myelomaPorównanie metod ilościowego oznaczania wolnych lekkich łańcuchów (FLC), HevyliteTM (HLC) i immunofiksacji (IFE) w ocenie remisji choroby w szpiczaku plazmocytowym
tom
43
zeszyt
1
strona
68

Joanna Zaleska, Krzysztof Giannopoulos

Immunotherapeutical approaches for multiple myelomaImmunoterapia w szpiczaku plazmocytowym
tom
43
zeszyt
1
strona
7

Anna Dmoszyńska, Adam Walter-Croneck, Joanna Mańko, Lidia Usnarska-Zubkiewicz, Beata Stella-
Hołowiecka, Jan Walewski, Grzegorz Charliński, Wiesław Wiktor Jędrzejczak, Elżbieta Wiater, Ewa
Lech-Marańda, Dominik Dytfeld, Mieczysław Komarnicki, Krzysztof Giannopoulos, Krzysztof Jamroziak,
Tadeusz Robak, Artur Jurczyszyn, Aleksander Skotnicki

Zalecenia Polskiej Grupy Szpiczakowej dotyczące rozpoznawania i leczenia szpiczaka plazmocytowego na rok 2012Recommendations of Polish Myeloma Group concerning diagnosis and therapy of multiple myeloma for 2012
tom
42
zeszyt
4
strona
703

MARTA ROBAK, JACEK TRELIŃSKI, HALINA URBAŃSKA-RYŚ, KRZYSZTOF CHOJNOWSKI

Ocena aktywacji płytek krwi i wybranych parametrów hemostaz u chorych na szpiczaka mnogiegoThe assessment of platelet activation and hemostasis tests in patients with multiple myeloma
tom
42
zeszyt
4
strona
689

MARIA KRAJ, BERNADETA CEGLAREK, MONIKA CHEŁSTOWSKA, TOMASZ SZPILA, RENATA HAGEDORNA-TRONINA, RYSZARD POGŁÓD, EWA MENDEK-CZAJKOWSKA, KRZYSZTOF WARZOCHA, RENATA MARYNIAK, BARBARA KRUK

Transformacja plazmoblastyczna i pozaszpikowa progresja szpiczaka plazmocytowego u chorych leczonych talidomidemPlasmablastic transformation and extramedullary disease progression in multiple myeloma patients treated with thalidomide
tom
42
zeszyt
3
strona
473

DOMINIK DYTFELD, BARBARA PIEŃKOWSKA, JAN MACIEJ ZAUCHA

Rola badań cytogenetycznych w indywidualizacji leczenia szpiczaka mnogiegoThe role of cytogenetics in individualization of multiple myeloma treatment
tom
42
zeszyt
2
strona
381

HALINA URBAŃSKA-RYŚ

Leczenie podtrzymujące w szpiczaku mnogimMaintenance therapy in multiple myeloma
tom
42
zeszyt
2
strona
273

MARIA KRAJ, BARBARA KRUK, RYSZARD POGŁÓD, ANDRZEJ SZCZEPIŃSKI

Correlation of serum immunoglobulin free light chain quantification with serum and urine immunofixation in monoclonal gammopathiesKorelacja wyników oznaczeń ilościowych wolnych lekkich łańcuchów immunoglobulinowych w surowicy z wynikami immunofiksacji białek surowicy i moczu w gammapatiach monoklonalnych
tom
42
zeszyt
2
strona
257

MARIA KRAJ, BARBARA KRUK, RYSZARD POGŁÓD, KRZYSZTOF WARZOCHA

Evaluation of IgG, IgA and IgM monoclonal and biclonal gammopathies by nephelometric measurement of individual immunoglobulin κ/λ ratios – Hevylite assay versus immunofixationOcena IgG, IgA i IgM monoklonalnej i biklonalnej gammapatii metodą nefelometrycznego oznaczania stosunku κ/λ indywidualnych immunoglobulin – Test Hevylite versus immunofiksacja
tom
42
zeszyt
2
strona
215

LIDIA USNARSKA-ZUBKIEWICZ, JAKUB DĘBSKI, KAZIMIERZ KULICZKOWSKI

Jak obecnie leczyć chorego na szpiczaka mnogiego z niewydolnością nerek?How currently to treat multiple myeloma patient with renal failure?
tom
41
zeszyt
3
strona
417

HALINA URBAŃSKA-RYŚ

Nowe leki w terapii szpiczaka mnogiegoNovel drugs in multiple myeloma therapy
tom
41
zeszyt
2
strona
271

MARIA KRAJ, RYSZARD POGŁÓD, URSZULA SOKOŁOWSKA, BARBARA KRUK, EWA MENDEK-CZAJKOWSKA

Seven – year to 33-year survivals in multiple myelomaSiedmioletnie do 33-letnie przeżycia w szpiczaku plazmocytowym
tom
41
zeszyt
2
strona
261

AGNIESZKA KOSTUR, AGNIESZKA KULCZYŃSKA, JANUSZ KŁOCZKO

Proteasomy – nowy cel leczenia przeciwnowotworowegoProteasomes – a new target for anticancer therapy
tom
41
zeszyt
2
strona
117

MARIA CIOCH

Znaczenie autologicznej transplantacji komórek krwiotwórczych w leczeniu dyskrazji komórek plazmatycznych innych niż szpiczak mnogiThe significance of autologous haematopoietic stem cell transplantation in the treatment of plasma cell dyscrasias other than multiple myeloma
tom
40
zeszyt
3
strona
763

ANNA DMOSZYŃSKA, MARIA KRAJ, ADAM WALTER-CRONECK, JAN WALEWSKI, JOANNA MAŃKO, DOMINIK DYTFELD, MIECZYSŁAW KOMARNICKI, ANDRZEJ HELLMANN, ALEKSANDER SKOTNICKI

Zalecenia Polskiej Grupy Szpiczakowej dotyczące rozpoznawania i leczenia szpiczaka plazmocytowegoRecommendations of Polish Myeloma Group concerning diagnosis and therapy of multiple myeloma
tom
40
zeszyt
2
strona
377

ANDRZEJ HELLMANN, WANDA KNOPIŃSKA-POSŁUSZNY

Przeszczepianie komórek krwiotwórczych w szpiczaku mnogimRole of hematopoietic stem cell transplantation in multiple myeloma
tom
40
zeszyt
2
strona
369

JANUSZ KŁOCZKO

Profilaktyka i leczenie zaburzeń hemostazy w szpiczaku mnogimProfilaxis and treatment of haemostasis disturbances in multiple myeloma
tom
40
zeszyt
2
strona
349

LIDIA USNARSKA-ZUBKIEWICZ, JADWIGA HOŁOJDA, KAZIMIERZ KULICZKOWSKI

Wolne łańcuchy lekkie w surowicy – znaczenie diagnostyczne i prognostyczne w dyskrazjach plazmocytowychSerum free light chain (sFLC) – diagnostic and prognostic value in plasma cell dyscrasias
tom
40
zeszyt
2
strona
333

MARIA KRAJ

Nowe horyzonty leczenia szpiczaka plazmocytowegoNew horizons for plasmocytic myeloma therapy
tom
40
zeszyt
2
strona
333

MARIA KRAJ

Nowe horyzonty leczenia szpiczaka plazmocytowegoNew horizons for plasmocytic myeloma therapy
tom
40
zeszyt
2
strona
281

KAZIMIERZ SUŁEK

Leczenie nowotworowych chorób krwi w wieku podeszłymTreatment of hematological malignancies in the elderly
tom
40
zeszyt
1
strona
89

MAŁGORZATA BILIŃSKA, LIDIA USNARSKA-ZUBKIEWICZ, MAGDALENA KOSZEWICZ, ANNA POKRYSZKO-DRAGAN, TOMASZ WRÓBEL, KAZIMIERZ KULICZKOWSKI

Kliniczno-elektrofizjologiczna ocena nerwów obwodowych u chorych na szpiczaka mnogiegoClinical and neurographic studies of peripheral nerves in Multiple Myeloma patients
tom
40
zeszyt
1
strona
67

EWA WAWRZYNIAK, HALINA URBAŃSKA-RYŚ

Prognostyczne i terapeutyczne znaczenie badań cytogenetycznych u chorych na szpiczaka mnogiegoPrognostic and therapeutic significance of cytogenetic examinations in multiple myeloma patients
tom
39
zeszyt
4
strona
607

DARIUSZ WOŁOWIEC

Postępy w rozpoznawaniu i leczeniu szpiczaka mnogiegoAdvances in diagnosis and treatment of multiple myeloma
tom
39
zeszyt
3
strona
429

LIDIA USNARSKA-ZUBKIEWICZ, MARIAN KLINGER, BOGDAN DUBIŃSKI, DOMINIKA JEZIOR, JADWIGA HOŁOJDA, KAZIMIERZ KULICZKOWSKI

Niewydolność nerek w szpiczaku mnogim – stary problem w świetle nowych możliwości terapeutycznychRenal failure in multiple myeloma – new therapeutic options for the old problem
tom
39
zeszyt
2
strona
163

MARIA KRAJ

Wpływ nowych leków przeciwszpiczakowych na chorobę kości Multiple myeloma bone disease and novel anti-myeloma agents
tom
39
zeszyt
2
strona
145

IRENA FRYDECKA,,*, AGATA KOSMACZEWSKA,*, MAREK KIEŁBIŃSKI, STANISŁAW POTOCZEK

Ekspresja i funkcja antygenu CD28 w szpiczaku plazmocytowym CD28 expression and function in multiple myeloma
tom
39
zeszyt
2
strona
139

ANNA DMOSZYŃSKA , KRZYSZTOF GIANNOPOULOS

Rola talidomidu i innych leków immunomodulujących w leczeniu szpiczaka plazmocytowego The role of thalidomide and other immunomodulatory drugs in multiple myeloma therapy
tom
39
zeszyt
1
strona
53

LIDIA USNARSKA-ZUBKIEWICZ, MAŁGORZATA BILIŃSKA, MAGDALENA KOSZEWICZ, JADWIGA HOŁOJDA, ANNA POKRYSZKO- DRAGAN, KAZIMIERZ KULICZKOWSKI

Neuropatie obwodowe w przebiegu szpiczaka mnogiego i innych monoklonalnych paraproteinemii Neuropathies in multiple myeloma and others monoclonal gammopathy
tom
38
zeszyt
2
strona
177

MONIKA MORDAK-DOMAGAŁA, MAŁGORZATA KULISZKIEWICZ-JANUS

Angiogeneza w szpiczaku mnogim – implikacje kliniczne Angiogenesis in multiple myeloma – clinical implications
tom
38
zeszyt
1
strona
27

EWA ŁUKSZA, JANUSZ KŁOCZKO

Powikłania zakrzepowe u chorych na szpiczaka plazmocytowego leczonych Thalidomidem Deep venous thrombosis in patients with multiple myeloma treated with Thalidomide
tom
37
zeszyt
3
strona
373

MARTA ZUBKOWICZ, BARBARA CEBULA, ANNA LINKE, AGNIESZKA JANUS, TADEUSZ ROBAK, PIOTR SMOLEWSKI

Cytotoksyczne działanie rapamycyny, inhibitora kinazy mTOR, stosowanej pojedynczo oraz w skojarzeniu z bortezomibem, inhibitorem proteasomu, na komórki szpiczaka mnogiego in vitro Cytotoxic activity of rapamycin, the mTOR kinase inhibitor, used alone or in combination with bortezomib, proteasome inhibitor, on multiple myeloma cells in vitro
tom
37
zeszyt
1
strona
91

RAFAŁ MAŁECKI, DARIUSZ WOŁOWIEC, ROMANA DOSKOCZ, RAJMUND ADAMIEC, KAZIMIERZ KULICZKOWSKI

Współistnienie szpiczaka mnogiego z chorobą Buergera– opis przypadku The coexistence of multiple myeloma and Buerger's disease — a case report
tom
35
zeszyt
4
strona
447

HALINA URBAŃSKA-RYŚ, TADEUSZ ROBAK

Bortezomid (Velcade) W leczeniu szpiczaka mnogiego Bortezomide (Velcade) in the treatment of multiple myeloma
tom
35
zeszyt
3
strona
343

ANNA DMOSZYŃSKA, KRZYSZTOF GIANNOPOULOS

Rola wysokodawkowej chemioterapii i autotransplantacji krwiotwórczych komórek macierzystych w szpiczaku plazmocytowym - 18 lat doświadczeń Role of high dose chemotherapy and peripheral blood stem cells transplantation in multiple myeloma - 18 years of experience
tom
35
zeszyt
2
strona
281

MONIKA PALUSZEWSKA, HALINA STAŃCZAK, JADWIGA DWILEWICZ-TROJACZEK

Szpiczak mnogi IgD z translokacją t(11;14)(q13;q32) - opis przypadku IgD multiple myeloma with translocation t(11;14)(q13;q32) - a case report
tom
35
zeszyt
2
strona
227

MARIA KRAJ, RYSZARD POGŁÓD, STANISŁAW MAJ, JAN PAWLIKOWSKI, URSZULA SOKOŁOWSKA, JANUSZ SZCZEPANIK

Długotrwale badania porównawcze skuteczności i bezpieczeństwa kwasu zoledronowego i pamidronianu w leczeniu szpiczakowej choroby kości Long-term efficacy and safety of zoledronic acid compared with pamidronate in the treatment of myeloma bone disease
tom
35
zeszyt
2
strona
117

HANNA CIEPŁUCH, JAROSŁAW CZYŻ, KAZIMIERZ HAŁABURDA, MARIA BIENIASZEWSKA, ANDRZEJ HELLMANN

Skuteczna terapia talidomidem wznowy szpiczaka mnogiego po autologicznym i allogenicznym przeszczepie szpiku oraz infuzji limfocytów dawcy Thalidomide treatment is effective in patient with relapse of multiple myeloma after autologous and allogeneic hemopoietic stem cell transplantation with subsequent donor lymphocyte infusion
tom
34
zeszyt
1
strona
107

PIOTR CENTKOWSKI, MARIA KRAJ, BARBARA KRUK

Stężenia osteoprotegeryny w surowicy chorych na szpiczaka plazmocytowego nie są obniżone Serum osteoprotegerin levels are not reduced in multiple myeloma patients
tom
34
zeszyt
1
strona
97

ELŻBIETA KISIEL, KATARZYNA PONIEWIERSKA-JASAK, MARZENA WĄTEK

Zespół niskiej trójjodotyroniny w szpiczaku mnogim Sick euthyroid syndrome in patients with multiple myeloma
tom
33
zeszyt
1
strona
93

MAŁGORZATA WACH, WOJCIECH LEGIEĆ, DARIUSZ JAWNIAK, MARIA CIOCH, ADAM WALTER-CRONECK, MAGDALENA MAŁEK, MAREK HUS, JOANNA MAŃKO, EWA WĄSIK-SZCZEPANEK, ANETA GORĄCY, WALDEMAR TOMCZAK, ANNA DMOSZYŃSKA

Przeszczepianie autologicznych obwodowych komórek macierzystych szpiku u chorych na szpiczaka plazmocytowego - doświadczenia własne Autologous stem cell transplantation in multiple myeloma - a single center experience
tom
33
zeszyt
1
strona
67

ABDULNASER AWEDAN, AHLAM RAMADAN

Wirus opryszczki-8 u człowieka jako czynnik patogenetyczny w szpiczaku mnogim Human herpes virus-8 implicated in pathogenesis of multiple myeloma
tom
32
zeszyt
3
strona
337

MARIA KRAJ, RYSZARD POGŁÓD, URSZULA SOKOŁOWSKA, STANISŁAW MAJ

Długie przeżycia chorych na szpiczaka plazmocytowego leczonych interferonem Long - term survival of multiple myeloma patients treated with interferon
tom
32
zeszyt
2
strona
223

GRZEGORZ HELBIG, JERZY HOŁOWIECKI, SŁAWOMIRA KYRCZ-KRZEMIEŃ

Przypadek guza mózgu (oligoastrocytoma) u chorego leczonego z powodu szpiczaka mnogiego A case of brain tumor (oligoastrocytoma) in a patient treated for multiple myeloma
tom
32
zeszyt
1
strona
97

JADWIGA JARKOWSKA-KOZŁOWSKA, AGNIESZKA WIERZBOWSKA, BEATA JANASIK

Znaczenie markera osteolizy - telopeptydu b-CTx w monitorowaniu progresji klonalnej limfoproliferacji typu MGUS w kierunku szpiczaka mnogiego Significance of telopeptide b-CTx - osteołytic marker for monitoring progression of clonal lymphoproliferation type MGUS to multiple myeloma
tom
31
zeszyt
4
strona
407

MAREK HUS, ANNA DMOSZYŃSKA, MARIA SOROKA-WOJTASZKO, DARIUSZ JAWNIAK, ANDRZEJ FIDOR

Monoterapia talidomidem chorych z oporną lub nawrotową postacią szpiczaka plazmocytowego Thalidomide monotherapy of patients with refractory and relapsed multiple myeloma
tom
31
zeszyt
4
strona
379

MARIA KRAJ, RYSZARD POGŁÓD, JAN PAWLIKOWSKI, STANISŁAW MAJ

The effect of long-term pamidronate treatment on skeletal morbidity in advanced multiple myeloma Wpływ długotrwałego leczenia pamidronianem na chorobę kości w zaawansowanym szpiczaku plazmocytowym
tom
31
zeszyt
3
strona
297

DARIUSZ JAWNIAK, ANNA DMOSZYŃSKA, ANETA GORĄCY

Ekspresja antygenów CD28, CD40 i CD44 na komórkach szpiczaka plazmocytowego i nienowotworowych plazmocytach Expression of CD28, CD40 and CD44 on the malignant and normal plasma cells
tom
31
zeszyt
2
strona
187

MAREK HUS, ANNA DMOSZYŃSKA, MARIA SOROKA-WOJTASZKO, ANDRZEJ SZEREJ

Skuteczna terapia talidomidem, chorego z pierwotnie opornym na chemioterapię szpiczakiem plazmocytowym Effective thalidomide therapy of a patient with primarily resistant to chemotherapy multiple myeloma
tom
31
zeszyt
1
strona
5

ANNA DMOSZYŃSKA

Talidomid - nowe możliwości leczenia szpiczaka plazmocytowego Talidomid - a new possibility of treatment of multiple myeloma