Polskie Towarzystwo
Hematologów i Transfuzjologów

Acta Haematologica Polonica » szukaj

tom
44
zeszyt
2
strona
116

Sebastian Grosicki

Leczenie podtrzymujące w szpiczaku plazmocytowymThe maintenance therapy in multiple myeloma
tom
44
zeszyt
2
strona
110

Anna Dmoszyńska

Leczenie chorych na szpiczaka plazmocytowego w starszym wieku niebędących kandydatami do autologicznej transplantacji komórek krwiotwórczych (autoSCT)Treatment of patients with multiple myeloma not candidates to autologous stem cell transplantation (autoSCT)
tom
44
zeszyt
2
strona
85

Jerzy Hołowiecki, Aleksandra Hołowiecka

Leczenie celowane w ostrych białaczkach szpikowychTargeted therapy in acute myeloid leukemia
tom
44
zeszyt
2
strona
75

Agnieszka Wierzbowska, Magdalena Czemerska

Ostra białaczka szpikowa u osób w wieku podeszłymAcute myeloid leukemia in the elderly people
tom
43
zeszyt
3
strona
258

Sebastian Giebel, Maria Saduś-Wojciechowska

Rola terapii podtrzymującej z zastosowaniem leków immunomodulujących u chorych na szpiczaka plazmocytowegoThe role of maintenance treatment with immunomodulatory drugs in multiple myeloma
tom
43
zeszyt
2
strona
192

Dariusz Szczepanek, Ewa Wąsik-Szczepanek

choZnaczenie dokomorowych iniekcji w leczeniu pierwotnego chłoniaka ośrodkowego układu nerwowegoThe efficacy of intraventricular treatment in therapy of primary central nervous system lymphomas
tom
43
zeszyt
2
strona
173

Grzegorz Charliński, Grzegorz Ostrowski, Elżbieta Wiater

Leki immunomodulujące oraz inhibitory proteasomów w leczeniu chorych na szpiczaka plazmocytowego z niewydolnością nerekImmunomodulatory drugs and proteasome inhibitors in the treatment of multiple myeloma patients with renal failure
tom
43
zeszyt
1
strona
63

Kazimierz Sułek

Chłoniak z obwodowych komórek T, gdzie indziej niesklasyfi kowany (PTCL-NOS)Peripheral T-cell lymphoma (PTCL-NOS)
tom
42
zeszyt
3
strona
583

BOśENA SOKOŁOWSKA, ADAM WALTER-CRONECK, TOMASZ GROMEK,
ANNA DMOSZYŃSKA

Hemofilia nabyta i zagrażające życiu krwawienia – trudny problem kliniczny dotyczący nie tylko mężczyzn, ale również kobietAcquired hemophilia and life-threatening bleeding- difficult problem that affects not only males but also females
tom
42
zeszyt
3
strona
567

KATARZYNA DERWICH, OLGA ZAJĄC-SPYCHAŁA, DANUTA JANUSZKIEWICZ-LEWANDOWSKA, MAŁGORZATA DAWIDOWSKA, JACEK WACHOWIAK

Wyniki leczenia ostrej białaczki limfoblastycznej u dzieci za pomocą protokołu ALL IC BFM 2002. Badanie jednoośrodkoweTherapy results of acute lymphoblastic leukemia in children treated according to the ALL IC BFM 2002 protocol. Single-center study
tom
42
zeszyt
3
strona
367

DARIUSZ SZCZEPANEK, EWA WĄSIK-SZCZEPANEK, FILIP STOMA

Pierwotne chłoniaki ośrodkowego układu nerwowegoPrimary central nervous system lymphomas
tom
42
zeszyt
2
strona
381

HALINA URBAŃSKA-RYŚ

Leczenie podtrzymujące w szpiczaku mnogimMaintenance therapy in multiple myeloma
tom
42
zeszyt
2
strona
331

MARIA SOROKA-WOJTASZKO, NORBERT GRZĄŚKO, GRZEGORZ RYMKIEWICZ

Pozaszpikowy guz plazmocytowy piersi – opis przypadkuExtramedullary plasmocytoma of the breast – case report
tom
42
zeszyt
2
strona
285

MARIA KRAJ

Białaczka plazmocytowaPlasma cell leukemia
tom
42
zeszyt
2
strona
227

AGNIESZKA WIERZBOWSKA, ALEKSANDRA GOŁOS

Nowe strategie leczenia poremisyjnego ostrej białaczki szpikowej u dorosłychNew postremission strategies in acute myeloid leukemia in adults
tom
42
zeszyt
2
strona
141

ALEKSANDER B. SKOTNICKI, TOMASZ SACHA, KAJETANA FORYCIARZ

Inhibitory kinaz tyrozynowych drugiej generacji w leczeniu chorych na przewlekłą białaczkę szpikową opornych na imatynib w świetle doniesień literaturowych i doświadczeń własnychSecond tyrosine kinase inhibitors generation in patients with chronic myeloid leukemia resistant to imatinib in the view of literature and single center experience
tom
42
zeszyt
1
strona
43

PIOTR STELMACH, JERZY Z. BŁOŃSKI

Zaburzenia odporności i powikłania infekcyjne u chorych na przewlekłą białaczkę limfocytowąThe immunodeficiency and infections in patients with chronic lymphocytic leukemia
tom
41
zeszyt
3
strona
417

HALINA URBAŃSKA-RYŚ

Nowe leki w terapii szpiczaka mnogiegoNovel drugs in multiple myeloma therapy
tom
41
zeszyt
3
strona
409

JACEK TRELIŃSKI

Współczesna diagnostyka i terapia nowotworów mieloproliferacyjnych Ph ujemnychCurrent diagnostic criteria and managment of Ph negative myeloproliferative neoplasms
tom
41
zeszyt
3
strona
395

MAŁGORZATA KRAWCZYK-KULIŚ, SŁAWOMIRA KYRCZ-KRZEMIEŃ

Współczesne standardy w diagnostyce i leczeniu ostrej białaczki limfoblastycznejDiagnostic and treatment standards of acute lymphoblastic leukemia in adults
tom
41
zeszyt
3
strona
371

AGNIESZKA WIERZBOWSKA, AGNIESZKA PLUTA, TADEUSZ ROBAK

Standardy diagnostyki i leczenia ostrej białaczki szpikowej u dorosłych według wytycznych European LeukemiaNetStandards of diagnostic and treatment procedures in adult patients with acute myeloid leukemia according to European LeukemiaNet
tom
41
zeszyt
3
strona
363

LIDIA GIL

Powikłania infekcyjne po transplantacji alogenicznych komórek hematopoetycznychInfectious complication after allogeneic stem cell transplantation
tom
41
zeszyt
3
strona
343

EWA LECH-MARAŃDA

Leczenie pierwotnych chłoniaków skóryTherapy of primary cutaneous lymphoma
tom
41
zeszyt
3
strona
335

TOMASZ WRÓBEL

Postępy w leczeniu chłoniaka z komórek płaszczaAdvances in the treatment of mantle cell lymphomas
tom
41
zeszyt
2
strona
309

ANNA TWARDOSZ, AGATA CHRZANOWSKA, IWONA HUS, ANNA CZEREPIŃSKA, ELŻBIETA STAROSŁAWSKA

Chłoniaki piersi – opis dwóch przypadków i przegląd piśmiennictwaBreast lymphoma – report of two cases and review of literature
tom
41
zeszyt
2
strona
303

AGATA CHRZANOWSKA-KAPICA, ANNA TWARDOSZ, IWONA HUS, ANNA CZEREPIŃSKA, ELŻBIETA STAROSŁAWSKA

Chłoniaki tarczycy – analiza problemu na podstawie opisu trzech przypadkówThyroid lymphoma – a report of three cases
tom
41
zeszyt
2
strona
271

MARIA KRAJ, RYSZARD POGŁÓD, URSZULA SOKOŁOWSKA, BARBARA KRUK, EWA MENDEK-CZAJKOWSKA

Seven – year to 33-year survivals in multiple myelomaSiedmioletnie do 33-letnie przeżycia w szpiczaku plazmocytowym
tom
41
zeszyt
2
strona
151

BOŻENA KATARZYNA BUDZISZEWSKA, WALDEMAR SAWICKI

Niedokrwistości hemolityczne – od rozpoznania do skutecznego leczeniaHemolytic anemia – from diagnosis to effective treatment
tom
41
zeszyt
1
strona
101

JADWIGA DWILEWICZ-TROJACZEK, ANDRZEJ DEPTAŁA, ANDRZEJ HELLMANN, KRZYSZTOF MĄDRY, MARIA PODOLAK-DAWIDZIAK, KRZYSZTOF WARZOCHA

Diagnostyka, klasyfikacja i leczenie zespołów mielodysplastycznych – zalecenia ekspertów polskichDiagnostics, classification and treatment of myelodysplastic syndromes – guidelines of the Polish Experts Group
tom
41
zeszyt
1
strona
95

JADWIGA DWILEWICZ-TROJACZEK, MARIA PODOLAK-DAWIDZIAK, ANDRZEJ HELLMANN, WIESŁAW W. JĘDRZEJCZAK, BEATA STELLA-HOŁOWIECKA

Leczenie poprzetoczeniowego przeładowania żelazem u chorych na zespoły mielodysplastyczne. Zalecenia ekspertow polskichTreatment of transfusion iron overload in patients with myelodysplastic syndromes. The guidelines of Polish Experts
tom
41
zeszyt
1
strona
21

ANNA WOSZTYL, ANNA KORYCKA-WOŁOWIEC

Angiogeneza i limfangiogeneza oraz ich znaczenie w nieziarniczych chłoniakach złośliwychAngiogenesis and lymphangiogenesis and their role in non-Hodgkin’s lymphomas
tom
40
zeszyt
4
strona
851

KRZYSZTOF CHOJNOWSKI

Postępy w leczeniu przewlekłej małopłytkowości samoistnej (ITP). Romiplostym - nowa era leczenia ITPCurrent management of chronic immune thrombocytopenic purpura (ITP). Romiplostim – a new era in ITP therapy
tom
40
zeszyt
3
strona
731

KRZYSZTOF CHOJNOWSKI, ANNA KLUKOWSKA, MAGDALENA ŁĘTOWSKA, JACEK MUSIAŁ, ANDRZEJ MITAL, MARIA PODOLAK-DAWIDZIAK, JERZY WINDYGA, JOANNA ZDZIARSKA, KRYSTYNA ZAWILSKA

Część III: Zasady postępowania we wrodzonych zaburzeniach czynności płytek krwiPart III: Principles of inherited platelet function disorders management
tom
40
zeszyt
2
strona
545

JERZY HOŁOWIECKI, ALEKSANDRA HOŁOWIECKA*

Ostre białaczki szpikowe – 2009Acute myeloid leukemia – 2009
tom
40
zeszyt
2
strona
519

IRENA FRYDECKA, AGATA KOSMACZEWSKA

Immunostymulatory monoclonal antibodies for hematological malignancies therapyPrzeciwciała immunostymulujące w leczeniu chorób nowotworowych krwi i układu chłonnego
tom
40
zeszyt
2
strona
475

JADWIGA DWILEWICZ-TROJACZEK

Przeładowanie żelazem u chorych na zespoły mielodysplastyczneIron overload in patients with myelodysplastic syndromes
tom
40
zeszyt
2
strona
281

KAZIMIERZ SUŁEK

Leczenie nowotworowych chorób krwi w wieku podeszłymTreatment of hematological malignancies in the elderly
tom
40
zeszyt
2
strona
265

MACIEJ KRZAKOWSKI

Postęp w zakresie przeciwnowotworowego leczenia litych nowotworówProgress in anticancer therapy of solid tumors
tom
40
zeszyt
2
strona
257

SŁAWOMIRA KYRCZ-KRZEMIEŃ, GRZEGORZ HELBIG

Pierwotne włóknienie szpiku – istotne postępy diagnostyczne i terapeutyczneDiagnostic and therapeutic progress in the management of primary myelofibrosis
tom
40
zeszyt
2
strona
247

MARIA BIENIASZEWSKA

Leczenie przewlekłych zespołów mieloproliferacyjnych Ph ujemnychMyeloproliferative Ph negative neoplasms – current treatment options
tom
40
zeszyt
2
strona
233

ALEKSANDER B. SKOTNICKI, TOMASZ SACHA, KAJETANA FORYCIARZ

Leczenie chorych w fazie chronicznej przewlekłej białaczki szpikowej wykazujących oporność na imatynibTherapy of patients in chronic phase of chronic myelogenous leukemia resistant to imatinib
tom
40
zeszyt
2
strona
225

ANDRZEJ HELLMANN, WITOLD PREJZNER

Aktualne zasady leczenia przewlekłej białaczki szpikowejCurrent approach to the treatment of chronic myeloid leukemia
tom
40
zeszyt
2
strona
159

ANDRZEJ DEPTAŁA, GRAŻYNA PAŁYNYCZKO

Leczenie podtrzymujące w przewlekłych chłoniakach niehodgkinowskichMaintenance therapy in indolent non Hodgkin’s lymphomas
tom
39
zeszyt
4
strona
639

AGNIESZKA WIERZBOWSKA

Postępy w leczeniu ostrej białaczki szpikowej u dorosłychRecent developments in the treatment of acute myeloid leukemia
tom
39
zeszyt
4
strona
631

SŁAWOMIRA KYRCZ-KRZEMIEŃ, SEBASTIAN GIEBEL

Postępy w leczeniu ostrej białaczki limfoblastycznej u dorosłychAdvances in treatment of acute lymphoblastic leukemia in adults
tom
39
zeszyt
4
strona
595

PIOTR SMOLEWSKI

Współczesne poglądy na leczenie chłoniaka Hodgkin’aCurrent approaches to treatment of Hodgkin’s lymphoma
tom
39
zeszyt
3
strona
527

ANDRZEJ HELLMANN, MARIA BIENIASZEWSKA, MARIA PODOLAKDAWIDZIAK, ANNA DMOSZYŃSKA, WIESŁAW W. JĘDRZEJCZAK, TADEUSZ ROBAK, ALEKSANDER B. SKOTNICKI

Aktualne wskazania diagnostyczno-terapeutyczne panelu ekspertów w nadpłytkowości samoistnejProposal of diagnostic criteria and therapy of essentials thrombocytaemia – current recommendation of polish expert panel
tom
39
zeszyt
1
strona
9

JAKUB BOGUSZ, PIOTR SMOLEWSKI

Znaczenie przeciwciała monoklonalnego przeciw naczyniowo śródbłonkowemu czynnikowi wzrostu (VEGF), bevazicumabu, w leczeniu guzów litych oraz chorób nowotworowych układu krwiotwórczego The role of monoclonal antibody against vascular endothelial growth factor (VEGF), bevazicumab, in treatment of solid tumors and hematologic malignancies
tom
38
zeszyt
4
strona
437

ALEKSANDRA HOŁOWIECKA-GORAL, A. HELLMANN, W. KNOPIŃSKA-POSŁUSZNY, B. JAKUBAS, A. SZMIGIELSKA, T. ROBAK, W. JĘDRZEJCZAK, L. KONOPKA, M. KOPERA, J. HOŁOWIECKI, M. KIEŁBIŃSKI, M. DUDZIŃSKI, J. DOBRZAŃSKA, B. MARIAŃSKA

Wieloośrodkowa, retrospektywna analiza wyników leczenia chorych na ostrą białaczkę promielocytową (APL) w Polsce w latach 1993–2005Multicenter, retrospective analysis of treatment results in patients with acute promielocytic leukaemia (APL) in Poland in years 1993– 2005
tom
38
zeszyt
2
strona
249

LIDIA GIL, JAN STYCZYŃSKI, JERZY WOJNAR, KRZYSZTOF KAŁWAK, AGNIESZKA ZAUCHA-PRAŻMO, AGNIESZKA WIERZBOWSKA, BOŻENA MARIAŃSKA, ANDRZEJ HELLMANN, JERZY HOŁOWIECKI

Leczenie immunosupresyjne w przewlekłej chorobie przeszczep przeciwko gospodarzowi. Standardy postępowania: Raport grupy roboczej, Warsztaty Transplantologiczne, Warszawa 2006 Immunosuppressive therapy in chronic graft-versus-host disease. Recommendations of Working Group, Transplant Workshop, Warsaw 2006
tom
38
zeszyt
2
strona
163

MAGDALENA WOŹNIACKA, AGNIESZKA WIERZBOWSKA

Angiogeneza w zespołach mielodysplastycznych Angiogenesis in myelodysplastic syndromes
tom
38
zeszyt
1
strona
123

ANDRZEJ HELLMANN, JERZY HOŁOWIECKI, WIESŁAW W. JĘDRZEJCZAK, TADEUSZ ROBAK, ALEKSANDER SKOTNICKI, JOANNA GÓRA-TYBOR, MIROSŁAW MAJEWSKI, KRZYSZTOF WARZOCHA

Aktualne uzgodnienia dotyczące stosowania dazatynibu u chorych na przewlekłą białaczkę szpikową lub ostrą białaczkę limfoblastyczną z obecnością chromosomu Ph Current recommendations for treatment with dasatinib of patients with chronic myelogenous leukemia and patients with Philadelphia- chromosome positive acute lymphoblastic leukaemia
tom
37
zeszyt
1
strona
111

SYLWIA KOŁTAN, JAKUB J. KAŁUŻNY, ANDRZEJ KOŁTAN, JAN STYCZYŃSKI, OLGA HAUS, MARIUSZ WYSOCKI

Orbital granulocytic sarcoma with persistent residual mass in a 16 year old boy Granulocytic sarcoma oczodołu z przetrwałym guzem resztkowym u 16-lettuego chłopca
tom
36
zeszyt
1
strona
45

ILONA SEFERYŃSKA, GRAŻYNA PAŁYNYCZKO, KRZYSZTOF WARZOCHAl

Układowe zakażenia grzybicze: etiologia, rozpoznanie i nowe możliwości lecznicze Invasive fungal infection: etiology, diagnosis and new therapeutic option
tom
35
zeszyt
4
strona
431

JAN MACIEJ ZAUCHA, EDWARD WYLĘGAŁA, JOLANTA GOŹDZIK, JERZY WOJNAR, JOANNA BALON, KAZIMIERZ HAŁABURDA, LIDIA GIL, ANDRZEJ HELLMANN, JERZY HOŁOWIECKI

Rekomendacje dotyczące leczenia przewlekłej choroby przeszczep przeciw gospodarzowi - raport z Warsztatów Transplantologicznych Falenty 2003 - część II Treatment recommendations for chronic graft versus host disease - report from Transplantation Workshop in Falenty 2003 - part II
tom
35
zeszyt
3
strona
409

DARIUSZ KATA, SŁAWOMIRA KRZEMIEŃ, KRYSTYNA JAGODA, JERZY HOŁOWIECKI

Przypadek agresywnej pierwotnej niewydzielającej białaczki plazmatycznokomórkowej z nietypową ekspresją antygenów swoistych dla linii granulo-monocytowej A case of aggressive primary nonsecretory plasma cell leukemia with unusual expression of the antigens specific for granulo-monocytic lineage
tom
35
zeszyt
2
strona
259

WOJCIECH JAŚKOWIAK, ANDRZEJ B. SZCZEPANIK, ALFRED J. MEISSNER, TOMASZ JAKUBCZYK, KATARZYNA GODZIEBIEWSKA, ANDRZEJ MISIAK, MACIEJ CZAPLICKI

Leczenie kamicy układu moczowego u chorych na hemofilię metodą ESWL i chirurgiczną: ocena wyników i porównanie kosztów Treatment of urolithiasis in haemophilia patients with ESWL versus operation: results and costs evaluation
tom
34
zeszyt
4
strona
485

ALEKSANDRA HOŁOWIECKA, JERZY HOŁOWIECKI, ANNA DMOSZYŃSKA, JANUSZ HANSZ, EUZEBIUSZ KRYKOWSKI, ANDRZEJ LANGE, WITOLD PREJZNER, A. RUDKOWSKA-KAZANOWSKA, ILONA SEFERYŃSKA, J. NIESIOBĘDZKA-KRĘŻEL, TADEUSZ ROBAK, TOMASZ SACHA, BARBARA ZDZIARSKA

Ocena liczby pacjentów leczonych z powodu przewlekłej białaczki szpikowej w 2002 roku w Polsce Estimation of CML patients treated in Poland in 2002
tom
34
zeszyt
3
strona
313

MARIA CIOCH

Ostra białaczka promielocytowa - postępy w diagnostyce i leczeniu Acute promyelocytic leukaemia - progress in diagnostics and treatment
tom
34
zeszyt
3
strona
301

ALEKSANDER B. SKOTNICKI, WIESŁAW S. NOWAK, MAGDALENA PIOTROWSKA

Campath-1H (alemtuzumab) - nowy lek w terapii przewlekłej białaczki limfocytowej Campath-1H (alemtuzumab) - new drug in the treatment of chronic lymphocytic leukemia
tom
34
zeszyt
2
strona
181

GRAŻYNA WRÓBEL, DOROTA WÓJCIK

Idiopatyczna plamica małoplytkowa u dzieci Część II. Leczenie postaci ostrej Idiopathic thrombocytopenic purpura in children Part II. The treatment of acute form
tom
34
zeszyt
2
strona
169

AGNIESZKA SOBCZAK-PLUTA, AGATA WRZESIEŃ-KUŚ, AGNIESZKA WIERZBOWSKA, EWA LECH-MARAŃDA, TADEUSZ ROBAK

Zapobieganie reaktywacji i leczenie zakażenia wirusem cytomegalii (CMV) u chorych po przeszczepieniu komórek krwiotwórczych Prophylaxis and treatment of cytomegalovirus (CMV) infection in patients after stem cell transplantation
tom
34
zeszyt
1
strona
9

PRZEMYSŁAW BILIŃSKI, PRZEMYSŁAW JUSZCZYŃSKI, EWA KALINKA, KRZYSZTOF WARZOCHA

Nieziarnicze chłoniaki złośliwe tarczycy Thyroid non-Hodgkin's lymphomas
tom
33
zeszyt
4
strona
505

KRZYSZTOF LEWANDOWSKI, MARIA BIENIASZEWSKA, MAŁGORZATA STACHERA, ANDRZEJ HELLMANN

Transformacja megakarioblastyczna nadpłytkowości samoistnej - opis przypadku Megakaryoblastic translormation of essential thrombocythaemia - a case report
tom
33
zeszyt
4
strona
497

LIDIA GIL, KRZYSZTOF LEWANDOWSKI, JANUSZ HANSZ

Skuteczne leczenie skazy krwotocznej u chorej ze współistnieniem nabytego inhibitora czynnika VIII i przeciwciał antykardiolipinowych Successful treatment of haemorrhagic diathesis in patient with coexistence of acquired factor VIII inhibitor and anticardiolipin antibodies
tom
33
zeszyt
4
strona
393

PIOTR SMOLEWSKI, OLGA GRZYBOWSKA

Regulacja procesu apoptozy komórek w celach terapeutycznych dotychczasowe doświadczenia i perspektywy rozwoju Therapeutic regulation of apoptosis - actual experiences and prospects of the development
tom
33
zeszyt
3
strona
331

ANNA ŁAJKO, MARIA LITWINIUK, MIECZYSŁAW KOMARNICKI, PIOTR TOMCZAK, MACIEJ KAŹMIERCZAK

Ocena wczesnych wyników leczenia ziarnicy złośliwej z zastosowaniem schematu BEACOPP Early assessment of the BEACOPP regimen for treatment of Hodgkin's disease
tom
33
zeszyt
3
strona
317

GRAŻYNA WRÓBEL, DOROTA WÓJCIK

Idiopatyczna plamica małopłytkowa u dzieci. Część I. Patogeneza, diagnostyka i obraz kliniczny Idiopathic thrombocytopenic purpura in children. Part I. Pathogenesis, clinical features and diagnosis
tom
33
zeszyt
2
strona
239

JERZY HOŁOWIECKI, TADEUSZ ROBAK, SŁAWOMIRA KYRCZ-KRZEMIEŃ, SEBASTIAN GROSICKI, AGATA WRZESIEŃ-KUŚ, ANDRZEJ HELLMANN, ALEKSANDER SKOTNICKI, WIESŁAW JĘDRZEJCZAK, LECH KONOPKA, BARBARA ZDZIARSKA

Daunorubicin, cytarabine and 2-CdA (DAC-7) for remission induction in "de novo" adult acute myeloid leukaemia patients. Evaluation of safety, tolerance and antileukemic activity Daunorubicyna, cytarabina i 2-CdA (DAC-7) w leczeniu indukującym remisję u chorych na ostrą białaczkę szpikową "de novo". Ocena bezpieczeństwa, tolerancji i aktywności przeciwbiałaczkowej
tom
32
zeszyt
2
strona
165

AGATA WRZESIEŃ-KUŚ, KRZYSZTOF JAMROZIAK, AGNIESZKA WIERZBOWSKA, TADEUSZ ROBAK

Zastosowanie cefepimu w monoterapii lub w skojarzeniu z amikacyną w empirycznym leczeniu gorączki u chorych z neutropenią Cefepime in monotherapy or in combination with amikacine as the empirical treatment of febrile neutropenic patients
tom
32
zeszyt
1
strona
109

JOLANTA GOŹDZIK, LIDIA GIL, JANUSZ HANSZ

Anemia oporna na leczenie z nadmiarem blastów oraz zwłóknieniem szpiku leczona z powodzeniem za pomocą wysokodawkowej chemioterapii i przeszczepienia autologicznych komórek hematopoetycznych z krwi - opis przypadku Refractory anaemia with blasts excess and myelofibrosis successfully treated with high-dose chemotherapy and transplantation of autologous peripheral blood hematopoietic stem cells - case presentation
tom
32
zeszyt
1
strona
15

AGATA WRZESIEŃ-KUŚ

Profilaktyka i leczenie infekcji grzybiczych u chorych z neutropenią Prophylaxis and treatment of invasive fungal infections in neutropenic patients
tom
31
zeszyt
3
strona
307

SEBASTIAN GROSICKI, JERZY HOŁOWIECKI, SEBASTIAN GIEBEL, SŁAWOMIRA KRZEMIEŃ

Koszt leczenia ostrej białaczki szpikowej (AML) z zastosowaniem podwójnej indukcji DIT oraz DAC 7+5 na podstawie analizy dokumentacji medycznej pacjentów leczonych w Klinice Hematologii i Transplantacji Szpiku Śl. A.M. w Katowicach w latach 1997 -1999 Cost of acute myeloid leukaemia (AML) double induction therapy DIT and DAC 7+ 5 using medical documentation of patients treated in University Department of Haematology and Bone Marrow Transplantation S.M.A. in Katowice, Poland in 1997 -1999
tom
31
zeszyt
2
strona
177

HALINA BUBAŁA, DANUTA SOŃTA-JAKIMCZYK, ANNA JANIK-MOSZANT, ALEKSANDRA ŁUSZCZYŃSKA

Ostra białaczka czerwonokrwinkowa u 7 -miesięcznego niemowlęcia Acute erythroleukaemia in a 7 -month old infant
tom
31
zeszyt
1
strona
79

AGATA WRZESIEŃ-KUŚ, EWA LECH-MARAŃDA, TADEUSZ ROBAK

Zastosowanie cefepimu lub ceftazydymu skojarzonych z amikacyną w empirycznym leczeniu gorączki u chorych z neutropenią Cefepime or ceftazidime in combination with amikacine as the empirical treatment of febrile neutropenic patients
tom
31
zeszyt
1
strona
5

ANNA DMOSZYŃSKA

Talidomid - nowe możliwości leczenia szpiczaka plazmocytowego Talidomid - a new possibility of treatment of multiple myeloma