Polskie Towarzystwo
Hematologów i Transfuzjologów

Acta Haematologica Polonica » szukaj

tom
44
zeszyt
2
strona
153

Katarzyna Kapelko-Słowik

Nabyty inhibitor czynnika VIII w przebiegu raka prostaty u 71-letniego mężczyzny – opis przypadkuAcquired inhibitor of factor VIII associated with prostate cancer in patient aged 71 – case report
tom
43
zeszyt
3
strona
249

Eliza Głodkowska-Mrówka, Tomasz Stokłosa

Terapia przewlekłej białaczki szpikowej – teraźniejszość i wyzwania na przyszłośćTreatment of chronic myelogenous leukemia – current status and future prospects
tom
43
zeszyt
2
strona
173

Grzegorz Charliński, Grzegorz Ostrowski, Elżbieta Wiater

Leki immunomodulujące oraz inhibitory proteasomów w leczeniu chorych na szpiczaka plazmocytowego z niewydolnością nerekImmunomodulatory drugs and proteasome inhibitors in the treatment of multiple myeloma patients with renal failure
tom
42
zeszyt
3
strona
583

BOśENA SOKOŁOWSKA, ADAM WALTER-CRONECK, TOMASZ GROMEK,
ANNA DMOSZYŃSKA

Hemofilia nabyta i zagrażające życiu krwawienia – trudny problem kliniczny dotyczący nie tylko mężczyzn, ale również kobietAcquired hemophilia and life-threatening bleeding- difficult problem that affects not only males but also females
tom
42
zeszyt
3
strona
395

KRYSTYNA ZAWILSKA

Nowe leki przeciwkrzepliwe 2011New anticoagulant drugs 2011
tom
42
zeszyt
2
strona
193

MARZENNA GALAR, ANNA SZUMOWSKA, JANUSZ KŁOCZKO

Inhibitory krzepnięcia krwi o działaniu antykoagulacyjnym w ostrych białaczkachThe anticoagulant inhibitors of haemostasis in acute leukaemias
tom
42
zeszyt
2
strona
141

ALEKSANDER B. SKOTNICKI, TOMASZ SACHA, KAJETANA FORYCIARZ

Inhibitory kinaz tyrozynowych drugiej generacji w leczeniu chorych na przewlekłą białaczkę szpikową opornych na imatynib w świetle doniesień literaturowych i doświadczeń własnychSecond tyrosine kinase inhibitors generation in patients with chronic myeloid leukemia resistant to imatinib in the view of literature and single center experience
tom
42
zeszyt
2
strona
109

MARIA CIOCH

Inhibitory kinazy tyrozynowej w leczeniu ostrej białaczki limfoblastycznej z chromosomem FiladelfiaTyrosine kinase inhibitors in the treatment of Philadelphia chromosome-positive acute lymphoblastic leukemia
tom
42
zeszyt
1
strona
75

STANISŁAW POTOCZEK, DARIUSZ WOŁOWIEC, BOŻENA JAŹWIEC, KATARZYNA KAPELKO-
SŁOWIK, DONATA URBANIAK-KUJDA, KAZIMIERZ KULICZKOWSKI, ANNA KORYCKA-
WOŁOWIEC

Apoptoza spontaniczna i indukowana przez inhibitor kinazy fosfatydyloinozytolu 3 LY-294002 oraz ekspresja białka p27Kip1 w limfocytach przewlekłej białaczki limfocytowejSpontaneous and phosphatidylinositol-3 kinase inhibitor LY294002-induced apoptosis and p27Kip1 expression in chronic lymphocytic leukemia cells
tom
41
zeszyt
3
strona
409

JACEK TRELIŃSKI

Współczesna diagnostyka i terapia nowotworów mieloproliferacyjnych Ph ujemnychCurrent diagnostic criteria and managment of Ph negative myeloproliferative neoplasms
tom
41
zeszyt
2
strona
261

AGNIESZKA KOSTUR, AGNIESZKA KULCZYŃSKA, JANUSZ KŁOCZKO

Proteasomy – nowy cel leczenia przeciwnowotworowegoProteasomes – a new target for anticancer therapy
tom
41
zeszyt
2
strona
253

AGNIESZKA KULCZYŃSKA, AGNIESZKA KOSTUR, JAROSŁAW PISZCZ

Białka szoku cieplnego (HSP) w patogenezie i leczeniu chorób nowotworowychHeat shock proteins in the pathogenesis and treatment of cancer
tom
41
zeszyt
2
strona
183

JERZY WINDYGA

Hemofilie – postępy w diagnostyce i leczeniuHaemophilias – advances in diagnosis and management
tom
40
zeszyt
2
strona
511

JERZY WINDYGA

Profilaktyka krwawień u chorych na hemofilię powikłaną inhibitoremPrevention of bleeding in haemophiliacs with inhibitors
tom
40
zeszyt
2
strona
225

ANDRZEJ HELLMANN, WITOLD PREJZNER

Aktualne zasady leczenia przewlekłej białaczki szpikowejCurrent approach to the treatment of chronic myeloid leukemia
tom
40
zeszyt
1
strona
5

KAJETANA FORYCIARZ, TOMASZ SACHA, ALEKSANDER B. SKOTNICKI

Cytopenie w trakcie leczenia przewlekłej białaczki szpikowej inhibitorami kinaz tyrozynowych – praktyczne aspekty postępowaniaCytopenia during chronic myeloid leukemia treatment with tyrosine kinase inhibitors – practical aspects
tom
39
zeszyt
4
strona
743

JOANNA GÓRA-TYBOR

Farmakoterapia chorych na przewlekłą białaczkę szpikową oporną na imatinibPharmacotherapy of patients with chronic myeloid leukemia refractory to imatinib
tom
39
zeszyt
4
strona
667

KRZYSZTOF CHOJNOWSKI

Nowe leki przeciwkrzepliweNew anticoagulant drugs
tom
39
zeszyt
3
strona
565

JERZY WINDYGA, KRZYSZTOF CHOJNOWSKI, ANNA KLUKOWSKA, MAGDALENA ŁĘTOWSKA, ANDRZEJ MITAL, MARIA PODOLAKDAWIDZIAK,
JOANNA ZDZIARSKA, KRYSTYNA ZAWILSKA

POLSKIE ZALECENIA POSTĘPOWANIA WE WRODZONYCH SKAZACH KRWOTOCZNYCH NA TLE NIEDOBORU CZYNNIKÓW KRZEPNIĘCIA. Część II: Zasady postępowania w hemofilii A i B powikłanej inhibitoremPolish guidelines for the management of inherited bleeding disorders caused by coagulation factor deficiency. Part II: Principles of management of haemophilia A and B complicated by inhibitors
tom
38
zeszyt
4
strona
411

ANNA MILCZAREK, BARBARA CEBULA, TADEUSZ ROBAK, PIOTR SMOLEWSKI

Cytotoksyczne działanie inhibitora kinazy białkowej Akt na komórki ostrej białaczki szpikowejCytotoxic effect of Akt kinase inhibitor on acute myeloid leukemia cells
tom
38
zeszyt
3
strona
353

JACEK TRELIŃSKI, JERZY RATAJCZAK, WOJCIECH DĄBROWSKI, KRZYSZTOF CHOJNOWSKI

Zagrażające życiu krwawienie u chorego z hemofilią A powikłaną krążącym inhibitorem o wysokim mianie – problemy terapeutyczne Life-threatening bleeding in patient with haemophilia A complicated by high-titer factor VIII inhibitor - therapeutic dilemma
tom
37
zeszyt
3
strona
329

ZOFIA RUPNIEWSKA, DOROTA KOCZKODAJ, EWA WĄSIK-SZCZEPANEK

BRUCE/apollon i jego rola w rodzinie białek hamujących apoptozę BRUCE/apollon and its significance in the family of inhibitor of apoptosis proteins
tom
36
zeszyt
1
strona
87

ANNA KLUKOWSKA, PAWEŁ ŁAGUNA, AGNIESZKA OBITKO-PŁUDOWSKA, KRYSTYNA NIEDZIELSKA

Wywoływanie tolerancji immunologicznej u dzieci chorych na hemofilię A powikłaną inhibitorem czynnika VIII Immune tolerance induction in haemophilic children with factor VIII inhibitors
tom
34
zeszyt
3
strona
325

EDYTA KOŁACZ, LIWIA GIEŁWANOWSKA

Zaburzenia układu fibrynolizy w otyłości The fibrinolytic system in obesity
tom
33
zeszyt
4
strona
497

LIDIA GIL, KRZYSZTOF LEWANDOWSKI, JANUSZ HANSZ

Skuteczne leczenie skazy krwotocznej u chorej ze współistnieniem nabytego inhibitora czynnika VIII i przeciwciał antykardiolipinowych Successful treatment of haemorrhagic diathesis in patient with coexistence of acquired factor VIII inhibitor and anticardiolipin antibodies
tom
33
zeszyt
4
strona
393

PIOTR SMOLEWSKI, OLGA GRZYBOWSKA

Regulacja procesu apoptozy komórek w celach terapeutycznych dotychczasowe doświadczenia i perspektywy rozwoju Therapeutic regulation of apoptosis - actual experiences and prospects of the development