Polskie Towarzystwo
Hematologów i Transfuzjologów

Acta Haematologica Polonica » szukaj

tom
44
zeszyt
2
strona
104

Jan Walewski

Chłoniak z komórek płaszcza u pacjentów niekwalifikujących się do chemioterapii w wysokich dawkachMantle cell lymphoma in patients non-eligible for high-dose chemotherapy
tom
43
zeszyt
1
strona
63

Kazimierz Sułek

Chłoniak z obwodowych komórek T, gdzie indziej niesklasyfi kowany (PTCL-NOS)Peripheral T-cell lymphoma (PTCL-NOS)
tom
42
zeszyt
2
strona
331

MARIA SOROKA-WOJTASZKO, NORBERT GRZĄŚKO, GRZEGORZ RYMKIEWICZ

Pozaszpikowy guz plazmocytowy piersi – opis przypadkuExtramedullary plasmocytoma of the breast – case report
tom
42
zeszyt
2
strona
285

MARIA KRAJ

Białaczka plazmocytowaPlasma cell leukemia
tom
41
zeszyt
2
strona
309

ANNA TWARDOSZ, AGATA CHRZANOWSKA, IWONA HUS, ANNA CZEREPIŃSKA, ELŻBIETA STAROSŁAWSKA

Chłoniaki piersi – opis dwóch przypadków i przegląd piśmiennictwaBreast lymphoma – report of two cases and review of literature
tom
41
zeszyt
2
strona
303

AGATA CHRZANOWSKA-KAPICA, ANNA TWARDOSZ, IWONA HUS, ANNA CZEREPIŃSKA, ELŻBIETA STAROSŁAWSKA

Chłoniaki tarczycy – analiza problemu na podstawie opisu trzech przypadkówThyroid lymphoma – a report of three cases
tom
41
zeszyt
2
strona
201

KRZYSZTOF LEWANDOWSKI

Wybrane problemy trombofiliiSelected problems of thrombophilia
tom
41
zeszyt
2
strona
151

BOŻENA KATARZYNA BUDZISZEWSKA, WALDEMAR SAWICKI

Niedokrwistości hemolityczne – od rozpoznania do skutecznego leczeniaHemolytic anemia – from diagnosis to effective treatment
tom
41
zeszyt
2
strona
141

KAZIMIERZ SUŁEK, WALDEMAR SAWICKI

Podejście diagnostyczne do pacjenta z izolowaną leukopeniąDiagnostic approach to patient with isolated leukopenia
tom
40
zeszyt
3
strona
731

KRZYSZTOF CHOJNOWSKI, ANNA KLUKOWSKA, MAGDALENA ŁĘTOWSKA, JACEK MUSIAŁ, ANDRZEJ MITAL, MARIA PODOLAK-DAWIDZIAK, JERZY WINDYGA, JOANNA ZDZIARSKA, KRYSTYNA ZAWILSKA

Część III: Zasady postępowania we wrodzonych zaburzeniach czynności płytek krwiPart III: Principles of inherited platelet function disorders management
tom
40
zeszyt
3
strona
717

IWONA PIETKUN, ANDRZEJ ZDUŃCZYK, KRYSTYNA GAŁĄZKA

Rzadki przypadek extranodal NK/T cell lymphoma, nasal typeRare case extranodal NK/T cell lymphoma nasal type
tom
40
zeszyt
2
strona
257

SŁAWOMIRA KYRCZ-KRZEMIEŃ, GRZEGORZ HELBIG

Pierwotne włóknienie szpiku – istotne postępy diagnostyczne i terapeutyczneDiagnostic and therapeutic progress in the management of primary myelofibrosis
tom
39
zeszyt
4
strona
627

ANDRZEJ HELLMANN

Diagnostyka molekularna przewlekłych chorób mieloproliferacyjnychMolecular diagnosis of chronic myeloproliferative disorders
tom
39
zeszyt
3
strona
527

ANDRZEJ HELLMANN, MARIA BIENIASZEWSKA, MARIA PODOLAKDAWIDZIAK, ANNA DMOSZYŃSKA, WIESŁAW W. JĘDRZEJCZAK, TADEUSZ ROBAK, ALEKSANDER B. SKOTNICKI

Aktualne wskazania diagnostyczno-terapeutyczne panelu ekspertów w nadpłytkowości samoistnejProposal of diagnostic criteria and therapy of essentials thrombocytaemia – current recommendation of polish expert panel
tom
39
zeszyt
3
strona
477

MAŁGORZATA STOLARSKA, ELŻBIETA SAŁACIŃSKA-ŁOŚ, KATARZYNA TARAN, JOANNA TRELIŃSKA, JÓZEF KOBOS

Ocena wartości diagnostycznej ekspresji TIMP-2 w wybranych chłoniakach i limfadenopatii odczynowej u dzieciEstimation of diagnostic value of TIMP2 expression in chosen childhood lymphomas and reactive lymphadenopathy
tom
36
zeszyt
1
strona
45

ILONA SEFERYŃSKA, GRAŻYNA PAŁYNYCZKO, KRZYSZTOF WARZOCHAl

Układowe zakażenia grzybicze: etiologia, rozpoznanie i nowe możliwości lecznicze Invasive fungal infection: etiology, diagnosis and new therapeutic option
tom
35
zeszyt
3
strona
383

EWA BIEŃ, TERESA STACHOWICZ-STENCEL, ELŻBIETA ADAMKIEWICZ-DRO­ŻYŃSKA, TERESA ODÓJ, JOANNA ZAWITKOWSKA-KLACZYŃSKA, JANINA ALESZEWICZ-BARANOWSKA, JANINA MECHLIŃSKA-BACZKOWSKA, AGNIESZKA BRODZISZ, EUGENIUSZ JADCZUK, LUCYNA MACIEJKA-KAPUŚ­CIŃSKA, ANNA BALCERSKA, JERZY R. KOWALCZYK

Problemy diagnostyczne i terapeutyczne u dzieci z chłoniakiem Hodgkina o dominującej lokalizacji w śródpiersiu Diagnostic and therapeutic dilemmas in pediatric Hodgkin's lymphoma located predominantly in mediastinum
tom
35
zeszyt
1
strona
107

IWONA PIETKUN, ANDRZEJ ZDUŃCZYK, ZBIGNIEW RUDZKI, BOGDAN KOSOWSKI, WACŁAW WILK

Współistnienie raka piersi z ostrą białaczką szpikową poprzedzoną sarcoma granulocyticum Co - existance of breast cancer with acute myeloid leukaemia preceded by granulocytic sarcoma
tom
34
zeszyt
4
strona
433

PRZEMYSŁAW JUSZCZYŃSKI, JAROSŁAW CZYŻ, EWA KALINKA, KRZYSZTOF WARZOCHA

Klasyfikacja histopatologiczna i czynniki prognostyczne w chłoniaku Hodgkina Histopathological classification and prognostic factors of Hodgkin lymphoma
tom
34
zeszyt
3
strona
313

MARIA CIOCH

Ostra białaczka promielocytowa - postępy w diagnostyce i leczeniu Acute promyelocytic leukaemia - progress in diagnostics and treatment
tom
34
zeszyt
1
strona
9

PRZEMYSŁAW BILIŃSKI, PRZEMYSŁAW JUSZCZYŃSKI, EWA KALINKA, KRZYSZTOF WARZOCHA

Nieziarnicze chłoniaki złośliwe tarczycy Thyroid non-Hodgkin's lymphomas
tom
33
zeszyt
3
strona
317

GRAŻYNA WRÓBEL, DOROTA WÓJCIK

Idiopatyczna plamica małopłytkowa u dzieci. Część I. Patogeneza, diagnostyka i obraz kliniczny Idiopathic thrombocytopenic purpura in children. Part I. Pathogenesis, clinical features and diagnosis