Polskie Towarzystwo
Hematologów i Transfuzjologów

Acta Haematologica Polonica » szukaj

tom
43
zeszyt
4
strona
336

Agnieszka Bojarska-Junak, Iwona Hus, Karolina Olszewska-Bożek, Sylwia Chocholska, Ewa Wąsik-Szczepanek, Waldemar Tomczak, Justyna Miłczak, Anna Dmoszyńska, Jacek Roliński

Analysis of ex vivo A poptosis of B and T cells from P eripheral Blood and Bone M arrow of P atients with C hronic L ymphocytic L eukemiaAnaliza apoptozy ex vivo komórek B i T z krwi obwodowej i szpiku kostnego chorych na przewlekłą białaczkę limfocytową
tom
43
zeszyt
2
strona
222

Halina Antosz, Joanna Sajewicz, Barbara Marzec-Kotarska, Dorota Choroszyńska, Anna Dmoszyńska

Zaburzenia tolerancji endotoksycznej w PBL-B na przykładzie IL-6Impaired endotoxin tolerance on example of IL6 in B-CLL
tom
43
zeszyt
1
strona
54

Katarzyna Skórka, Krzysztof Giannopoulos

Budowa i funkcje jądrowego czynnika transkrypcyjnego NF kappa B (NF-κB) oraz jego znaczenie w przewlekłej białaczce limfocytowejThe structure and the role of NF-κB proteins and their signifi cance in chronic lymphocytic leukemia
tom
42
zeszyt
3
strona
389

AGATA FILIP, DOROTA KOCZKODAJ

Rola mikroRNA w patogenezie przewlekłej białaczki limfocytowej B-komórkowej (PBL-B)The role of microRNAs in pathogenesis of chronic lymphocytic leukemia (B-CLL)
tom
42
zeszyt
2
strona
239

HALINA ANTOSZ, JOANNA SAJEWICZ, BARBARA MARZEC-KOTARSKA, JANUSZ KOCKI, ANNA DMOSZYŃSKA, JACEK BASZAK, MAŁGORZATA JARGIEŁŁO-BASZAK

Ekspresja TLR2 w limfocytach białaczki limfocytowej przewlekłej B komórkowejTLR2 expression in chronic lymphocytic leukemia B cells
tom
41
zeszyt
4
strona
473

KRZYSZTOF JAMROZIAK, ZOFIA SZEMRAJ, TADEUSZ ROBAK

Małopłytkowość immunologiczna jako powikłanie przewlekłej białaczki limfocytowejImmune thrombocytopenia as complication of chronic lymphocytic leukemia
tom
41
zeszyt
4
strona
463

ELŻBIETA ISKIERKA, KRZYSZTOF JAMROZIAK, TADEUSZ ROBAK

Niedokrwistość autoimmunohemolityczna jako powikłanie przewlekłej białaczki limfocytowejAutoimmune hemolytic anemia complicating chronic lymphocytic leukemia
tom
41
zeszyt
2
strona
283

HALINA ANTOSZ, JOANNA SAJEWICZ, BARBARA MARZEC-KOTARSKA, ANNA DMOSZYŃSKA

Ekspresja IL-6 i IL-6Rα na poziomie mRNA w limfocytach PBL-B oraz w prawidłowej subpopulacji B (CD19+)IL-6 and IL-6Rα mRNA expression in B-cell chronic leukemia lymphocytes and normal B lymphocytes subpopulation (CD19+)
tom
41
zeszyt
1
strona
57

SOFIA GRUND, BOB OLSSON, MARGARETA JERNÅS, STEFAN JACOBSSON, HANS
WADENVIK

CD69 is a good surrogate marker for IgVH gene mutation status in Swedish chronic lymphocytic leukemia (CLL) patientsCD69 jest dobrym markerem zastępczym dla występowania mutacji w genie IgVH u szwedzkich pacjentów na przewlekłą białaczkę limfatyczną (PBL)
tom
40
zeszyt
4
strona
917

ANDRZEJ DEPTALA, ALICJA ASENDRYCH, MARZANNA STASZEWSKA-SKURCZYNSKA

Chemioimmunoterapia na bazie alemtuzumabu jest skuteczna w zespole Richtera i pozwala na uzyskanie długotrwałej regresji choroby. Opis przypadkuAlemtuzumab-based therapy allows a successful and sustained regression of Richter’s syndrome derived from B-cell chronic lymphocytic leukemia. A case report
tom
40
zeszyt
1
strona
35

AGNIESZKA GAJEWSKA

Rola receptora BCR (B-cell receptor) w rozwoju przewlekłej białaczki limfocytowej z komórek B (PBL-B)The role of BCR (B-cell receptor) in the development of B-cell chronic lymphocytic leukemia (B-CLL)
tom
37
zeszyt
3
strona
305

KRZYSZTOF GIANNOPOULOS,, ANNA DMOSZYŃSKA, JACEK ROLIŃSKI, Li LI, IWONA HUS, JACEK TABARKIEWICZ, AGNIESZKA BOJARSKA-JUNAK, JOCHEN GREINER, MICHAEL SCHMITT

RHAMM/CD168 może stanowić nowy cel dla immunoterapii pacjentów z przewlekłą białaczką limfocytową B-komórkową RHAMM/CD168 might represent novel target for immunotherapy of patients with B-cell chronic lymphocytic leukemia (B-CLL)
tom
35
zeszyt
3
strona
299

TADEUSZ ROBAK

Aktywność terapeutyczna alemtuzumabu u chorych na przewlekłą białaczkę limfocytową Terapeutic acitivity of alemtuzumab in patients with chronic lymphocytic leukemia
tom
34
zeszyt
3
strona
301

ALEKSANDER B. SKOTNICKI, WIESŁAW S. NOWAK, MAGDALENA PIOTROWSKA

Campath-1H (alemtuzumab) - nowy lek w terapii przewlekłej białaczki limfocytowej Campath-1H (alemtuzumab) - new drug in the treatment of chronic lymphocytic leukemia
tom
33
zeszyt
1
strona
19

ANDRZEJ PLUTA, MAREK DUDZIŃSKI, KRZYSZTOF GUTKOWSKI, ANNA PLUTA

Białaczka limfatyczna przewlekła B-komórkowa: rokowanie i leczenie z uwzględnieniem grupy młodych chorych B-cell chronic lypmhocytic leukemia: prognosis and therapy including younger age group patients
tom
31
zeszyt
3
strona
259

ZOFIA M. RUPNIEWSKA, JACEK ROLIŃSKI

Rola domniemanego antygenu w etiopatogenezie przewlekłej białaczki limfatycznej B-komórkowej The role of a putative antigen in the aetiopathogenesis of B-cell chronic lymphocytic leukemia