Polskie Towarzystwo
Hematologów i Transfuzjologów

hematoonkologia.pl

Co dziesiąty chory na nowotwór krwi ma szpiczaka. Zwykle wykrywany jest on zbyt późno

Szpiczak plazmocytowy stanowi ok. 10–15 proc. nowotworów krwi. Przez brak typowych objawów często wykrywany jest zbyt późno. Ważną rolę w tym momencie odgrywają skuteczne terapie. Nowoczesne formy leczenia są w stanie przedłużyć życie pacjentów nawet o 10 lat i znacznie poprawić ich jakość, dzięki czemu szpiczak staje się chorobą przewlekłą, a nie śmiertelną. Eksperci podkreślają, że najlepsze efekty daje leczenie skojarzone, przy zastosowaniu wielu leków, jednak większość z nich nie jest dostępna w Polsce w procesie refundacyjnym. więcej »

Mechanizm działania wenetoklaksu

Poniższy film przedstawia mechanizm działania leku wenetoklaks. więcej »

Nowy model ryzyka progresji MGUS do nowotworów hematologicznych

Gammapatia monoklonalna o nieokreślonym znaczeniu (ang. monoclonal gammopathy of undetermined significance, MGUS) jest stanem przednowotworowym niosącym ryzyko transformacji do złośliwego nowotworu. więcej »

Chorzy na przewlekłą białaczkę szpikową z perspektywą odstawienia leczenia

UE wydała zgodę na uwzględnienie informacji o możliwości odstawienia leczenia (Treatment Free Remission tj. TFR) w Charakterystyce Produktu Leczniczego nilotynib firmy Novartis więcej »

Małopłytkowość i splenomegalia - kiedy do rozpoznania potrzebny jest Sherlock Holmes?

Serdecznie Państwa  zapraszamy na sympozjum "Małopłytkowość i splenomegalia - kiedy do rozpoznania potrzebny jest Sherlock Holmes?" organizowane przez portal hematoonkologia.pl w Warszawie Hilton Warsaw Hotel And Convention Centre przy ul. Grzybowskiej 63. więcej »

Ryzyko wtórnego nowotworu u dzieci z ostrą białaczką limfoblastyczną - grupa niskiego ryzyka najbardziej zagrożona

U osób, które były leczone z powodu choroby nowotworowej (childhood cancer survivors CCS) w dzieciństwie, ryzyko wtórnego nowotworu jest większe niż pozostałej populacji. Ryzyko wystąpienia ponownie choroby nowotworowej związane jest z elementami prowadzonego leczenia: radioterapią, podawaniem inhibitorów topoizomerazy II, leków alkilujących, asparaginazy, tiopuryn, a nawet czynnika wzrostu kolonii granulocytów. więcej »

Wzrost kosztów opieki nad chorymi na PBL – wyniki symulacji w Stanach Zjednoczonych

Doustna terapia lekami hamującymi przekaźnictwa przez receptor B-komórkowy i antagonistami Bcl-2 stanowi ogromny postęp w leczeniu chorych na przewlekłą białaczkę limfocytową (PBL). Jednak wysoki koszt tych terapii budzi obawy dotyczące ich dostępności i ekonomicznego wpływu na społeczeństwo. więcej »

Zastosowanie nivolumabu po przeszczepieniu allogenicznych komórek krwiotwórczych

Oceniono skuteczność i bezpieczeństwo nivolumabu u 20 chorych z chłoniakiem Hodgkina (HD) w monoterapii w nawrocie choroby nowotworowej po przeszczepieniu allogenicznych komórek krwiotwórczych (allo-HSCT). więcej »