Polskie Towarzystwo
Hematologów i Transfuzjologów

hematoonkologia.pl

Second International Colloquium on Cardio-Oncology, 3-4 maja, Kraków

Zapraszamy Państwa na konferencję Second International Colloquium on Cardio-Oncology, która odbędzie się w dniach 3-4 maja w Krakowie. więcej »

Skuteczność i tolerancja rytuksymabu w leczeniu podtrzymującym w grupie starszych chorych z PBL po pierwszoliniowym leczeniu FCR – wyniki randomizowanego badania fazy III CLL 2007 SA

W świetle ostatnich badań leczenie podtrzymujące ofatumumabem oraz lenalidomidem w pewnych grupach chorych z przewlekłą białaczką limfocytową (CLL, chronic lymphocytic leukemia) przynieść może potencjalną korzyść. Celem randomizowanego badania fazy III CLL 2007 SA było określenie skuteczności oraz tolerancji leczenia podtrzymującego rytuksymabem w grupie chorych powyżej 65 r.ż. rozpoznaniem CLL po pierwszoliniowym skróconym leczeniu indukującym wg schematu FCR (fludarabina, cyklofosfamid, rytuksymab). więcej »

Dzięki nowoczesnym lekom chorzy na szpiczaka plazmocytowego mogą żyć dwukrotnie dłużej niż do tej pory. W Polsce żaden z nich nie jest jednak refundowany

Szpiczak plazmocytowy to trzeci pod względem zachorowalności nowotwór układu krwiotwórczego w Polsce. O ile leczenie w pierwszej linii nie odbiega od europejskich standardów, o tyle pacjenci z nawrotową postacią tej choroby nie mają dostępu do żadnego z nowoczesnych leków. Te zaś mogą wydłużyć okres przeżycia chorego nawet dwukrotnie. Na refundacje czekają kolejne terapie. Rozmowy na temat wpisania jednego z tych leków na listę refundacyjną trwają już kilka miesięcy. więcej »

Postępowanie z chorymi na hemofilię powikłaną inhibitorem

Wytworzenie inhibitora przeciwko koncentratowi czynnika krzepnięcia VIII (factor VIII, FVIII) lub czynnika krzepnięcia IX (factor IX, FIX) stanowi jedno z najpoważniejszych powikłań leczenia hemofilii. Inhibitory występują u ok 30% z ciężką hemofilią A i u 2-4% chorych z hemofilią B. Najczęściej pojawiają się podczas pierwszych 20 dni ekspozycji na koncentrat FVIII/FIX. Zależnie od maksymalnego miana inhibitory dzieli się na silne (≥ 5 jB/ml) i słabe (< 5 jB/ml), a chorych odpowiednio na silnie ("high responder") i słabo ("low responder") reagujących na bodziec antygenowy. Pacjenci "low responder" w leczeniu/profilaktyce krwawień mogą otrzymywać koncentrat niedoborowego czynnika krzepnięcia w zwiększonej dawce, natomiast chorzy "high responder" wymagają zastosowania koncentratów omijających inhibitor. więcej »

W białaczce limfocytowej część pacjentów bez dostępu do kolejnej linii leczenia

Istnieje grupa chorych z przewlekłą białaczką limfocytową pozbawiona dostępu do kolejnej linii leczenia w przypadku nabycia oporności na lek - zwraca uwagę Beata Ambroziewicz, członek zarządu Polskiej Koalicji Pacjentów Onkologicznych. więcej »

Najciekawsze doniesienia z 59th ASH Annual Meeting 2017 - Szpiczak plazmocytowy

Badanie III fazy EMN02/HO95 u chorych z nowo zdiagnozowanym szpiczakiem plazmocytowym (NDMM) zakładało zastosowanie 3-4 kursów terapii indukcyjnej bortezomib-cyklofosfamid-deksametazon, a potem randomizację do leczenia VMP: bortezomib-melfalan-prednizon (4 kursy co 42 dni) lub do melfalanu 200 mg/m^2 z następczym przeszczepieniem autologicznych komórek macierzystych krwiotworzenia. W ośrodkach pacjenci byli randomizowani do grup: I. 4x VMP, II. 1 x ASCT, III. 2 x ASCT. Druga transplantacja była wykonywana 2-3 miesiące po pierwszej. więcej »

Komisja Europejska zatwierdziła lek emicizumab do stosowania u osób z hemofilią typu A powikłaną inhibitorem

Spółka Roche ogłosiła, że Komisja Europejska wydała pozytywną opinię na temat stosowania produktu leczniczego emicizumab w rutynowej profilaktyce epizodów krwawienia u osób z hemofilią typu A powikłaną inhibitorem czynnika VIII. Emicizumab można stosować we wszystkich grupach wiekowych. więcej »

Nie wszyscy pacjenci z nowotworami krwi kwalifikują się do przeszczepu szpiku

- Niewielu pacjentów z zespołami mielodysplastycznymi i ostrą białaczką szpikową kwalifikuje się do przeszczepu - powiedziała prof. Agnieszka Wierzbowska z Katedry i Kliniki Hematologii. więcej »

8TH Conference CURRENT & FUTURE PERSPECTIVES OF MM & other hematological malignancies treatment: relacje cyfrowe już dostępne

Zapraszamy do zapoznania się z krótkim reportażem oraz wykładami prezentowanymi podczas 8TH Conference CURRENT & FUTURE PERSPECTIVES OF MM & other hematological malignancies treatment, która miała miejsce w dniach 16-17 lutego 2018 roku w Warszawie. więcej »

8. edycja kampanii prasowo-internetowej „Pokonać Raka”

Dziś, 15 marca zainaugurowana zostaje już 8. Edycja kampanii prasowo-internetowej „Pokonać Raka”. Jej organizatorem jest wydawnictwo Medical Media Solutions. Projekt od lat powstaje przy wsparciu merytorycznym wielu znakomitych ekspertów, fundacji, stowarzyszeń, opiniotwórczych mediów i organizacji. Ma na celu łączyć Specjalistów, Pacjentów, ich bliskich, a także trafiać do decydentów, dla których troska o edukację w zakresie zdrowia, pomocy oferowanej pacjentom i ich rodzinom w dostępie do skutecznego leczenia powinna być najwyższym priorytetem.   więcej »