Polskie Towarzystwo
Hematologów i Transfuzjologów

hematoonkologia.pl

W hematologii wciąż mamy wiele wyzwań

W dniach 24-25 maja 2019 roku Kraków gości wybitnych hematologów polskich oraz ekspertów ze świata na drugiej już Ogólnopolskiej Konferencji „Wyzwania w Hematologii”. Tegoroczna edycja na warsztat bierze dwie zupełnie różne choroby hematologiczne – przewlekłą białaczkę szpikową (PBSz) i mastocytozę. Jesteśmy świadkami wielkich zmian w hematologii: znamiennego wydłużania i poprawy jakości życia chorych. Przewlekła białaczka szpikowa to choroba, która do niedawna skracała czas życia pacjentów do 4-5 lat. Dziś, dzięki dostępowi do nowoczesnej, celowanej terapii chorzy żyją tak samo długo, jak ich rówieśnicy bez białaczki, a u pewnej grupy pacjentów można mówić wręcz praktycznie o wyleczeniu. Z kolei mastocytoza wciąż pozostaje dla lekarzy ogromnym wyzwaniem diagnostycznym i terapeutycznym. więcej »

Stan odżywienia chorych po transplantacji komórek krwiotwórczych

Niedożywienie jest istotnym problemem dotykającym chorych poddanych transplantacji komórek krwiotwórczych (HCT). W okresie wczesnym po HCT, powikłania ze strony przewodu pokarmowego po postępowaniu przygotowawczym prowadzą do zmniejszonej podaży pokarmu i zaburzeń wchłaniania. więcej »

ESH International Scholarship found - Call for Aplication

The ESH International Scholarship Fund is a multi-sponsored project designed to support access to continuing medical education. więcej »

Jak postępować z infekcjami w szpiczaku plazmocytowym w erze nowych terapii - rekomendacje panelu ekspertów

Wprowadzenie nowych terapii szpiczaka plazmocytowego (SzP), takich jak inhibitory proteasomów, leki immunomodulujące i przeciwciała monoklonalne, przyniosło poprawę przeżycia chorych, ale jednocześnie znacząco zmieniło częstotliwość i epidemiologię infekcji. więcej »

Zmodyfikowane limfocyty T skierowane przeciwko antygenowi BCMA obiecującą opcją leczenia nawrotowego szpiczaka plazmocytowego

Pomimo wprowadzenia wielu nowych leków do terapii szpiczaka plazmocytowego (MM, multiple myeloma) tj. inhibitorów proteasomu, leków immunomodulujących czy przeciwciał monoklonalnych skierowanych przeciwko antygenom CD38 (daratumumab) oraz SLAMF7 (elotuzumab) szpiczak plazmocytowy pozostaje nadal chorobą nieuleczalną. Powyższe leki pozwalają na dłuższą kontrolę choroby, jednak z czasem dochodzi do jej nawrotu. Obiecującą opcję terapeutyczną stanowią ostatnio limfocyty z chimerycznym receptorem antygenowym (CAR-T, chimeric antigen receptor T-cell), które w przypadku ostrej białaczki limfoblastycznej oraz chłoniaków agresywnych pozwoliły na znaczącą poprawę wyników leczenia i osiągnięcie trwałych całkowitych remisji choroby. więcej »

Program Rozwoju Polskiej Transplantologii i Wsparcia Pacjentów. Aspekty medyczne i psychologiczne życia z powracającą chorobą nowotworową – Konferencja Fundacji DKMS

Światowy Dzień Walki z Nowotworami Krwi (World Blood Cancer Day) to dobry moment na to, żeby sprawdzić, co nowego dzieje się w polskiej transplantologii – i jakie znaczenie będzie to miało dla Pacjentów hematoonkologicznych. Z tej okazji, 28 maja Fundacja DKMS organizuje konferencję pt.: „Program Rozwoju Polskiej Transplantologii i Wsparcia Pacjentów. Aspekty medyczne i psychologiczne życia z powracającą chorobą nowotworową”, w której udział wezmą eksperci, Dawcy szpiku, przedstawiciele organizacji pozarządowych oraz Pacjenci wraz z rodzinami. Wydarzenie honorowym patronatem objęło Ministerstwo Zdrowia oraz Rzecznik Praw Pacjenta. więcej »

Jak często stosowane są bisfosfoniany u starszych chorych na szpiczaka plazmocytowego? Wyniki analizy populacji w USA

Stosowanie bisfosfonianów u chorych na szpiczaka plazmocytowego (SzP) redukuje ryzyko występowania zdarzeń kostnych (ang. skeletal-related events, SRE), a według niektórych doniesień, poprawia przeżycie pacjentów. więcej »

Nowe możliwości w leczeniu szpiczaka - schematy trzylekowe oparte na lenalidomidzie (Revlimid) i pomalidomidzie (Imnovid) zostały zarejestrowane przez Komisję Europejską

Lenalidomid w połączeniu z bortezomibem i deksametazonem (RVd) został zarejestrowany w Europie do stosowania w pierwszej linii leczenia pacjentów, którzy nie kwalifikują się do przeszczepu, a pomalidomid w połączeniu z bortezomibem i deksametazonem (PVd) został zarejestrowany do leczenia pacjentów ze szpiczakiem, którzy otrzymywali co najmniej jedną linię leczenia, w tym lenalidomid. Schematy te nie są dostępne w Stanach Zjednoczonych. więcej »

Skuteczność i bezpieczeństwo blokady CD47 w DLBCL i FL

Przeciwciało Hu5F9-G4 (tzw. 5F9) jest inhibitorem immunologicznego punktu kontrolnego blokującym CD47 – cząsteczkę zapewniającą sygnał dla makrofagów i innych komórek fagocytujących nowotworowe limfocyty. Przeciwciało 5F9 wykazuje działanie synergistyczne z rytuksymabem, eliminując komórki chłoniaka niehodgkinowskiego (ang. non-Hodgkin lymphoma, NHL) z komórek B przez wzmocnienie komórkowej fagocytozy zależnej od makrofagów. więcej »

Aktualizacja wyników randomizowanego badania III fazy RESONATE

Na łamach Blood opublikowana została aktualizacja wyników randomizowanego badania RESONATE (#NCT01578707), którego celem było porównanie skuteczności leczenia monoterapii ibrutynibem w odniesieniu do monoterapii ofatumumabem w grupie chorych z nawrotową i oporną przewlekłą białaczką limfocytową (RR-CLL). Pierwotnie opublikowana analiza wyników powyższego badania uwzględniała przebieg kliniczny pacjentów przy medianie obserwacji wynoszącej zaledwie 9,4 miesiąca. Niemniej jednak na podstawie powyższej analizy ibrutynib zarejestrowano w monoterapii w leczeniu RR-CLL z uwagi na wysoką skuteczność leku. więcej »