Polskie Towarzystwo
Hematologów i Transfuzjologów

Hematoonkologia.pl

Badania cytogenetyczne w CLL/SLL | zasady postępowania diagnostycznego

Przewlekła białaczka limfocytowa (CLL, chronic lymphocytic leukemia) i jej rzadsza, niebiałaczkowa postać : chłoniak z małych limfocytów B (SLL, small lymphocytic lymphoma) jest chorobą o zróżnicowanym przebiegu, gdzie większość pacjentów wykazuje indolentny przebieg, pozostając przez długie lata w obserwacji lub wymagając niezbyt intensywnej terapii. Około 1/3 pacjentów wykazuje natomiast szybki postęp choroby i jej agresywny przebieg. Kliniczna stratyfikacja pacjentów do grup ryzyka opiera się na systemie Rai lub Bineta [Hallek at al.,2008; NCCN Guideines 2018]. Standaryzowany współczynnik zachorowalności wynosi 4,2 /100 tys. osób rocznie, zachorowalność rośnie z wiekiem i jest wyższa u mężczyzn niż u kobiet. Mediana wieku rozpoznania wynosi 72 lata. więcej »

Wyniki transplantacji alogenicznych komórek krwiotwórczych po leczeniu inotuzumabem ozogamycyny w nawrotowej lub opornej ostrej białaczce limfoblastycznej

Według aktualnie dostępnych danych ponad 90% dorosłych z rozpoznaniem ostrej białaczki limfoblastycznej (ALL) osiąga całkowitą remisję, jednak u około 40-50% z nich dochodzi do wznów. Osiągnięcie CR przed procedurą transplantacji alogenicznych komórek krwiotwórczych (alloHCT) w przypadku opornej/nawrotową (R/R) ALL koreluje z poprawą wyników po transplantacji. więcej »

Grant Badawczy im. Johna Hansena 2020

Z okazji Światowego Dnia Nauki, który obchodziliśmy 10 listopada,  Fundacja DKMS zaprasza młodych badaczy do składania wniosków o przyznanie Grantu Badawczego im. Johna Hansena. Na zwycięzców czekają cztery stypendia DKMS Foundation for Giving Life. Przyznane zostaną cztery granty w wysokości 240 tys. euro. Obszar badawczy zgłaszanego projektu musi dotyczyć leczenia komórkami macierzystymi, a jego celem powinno być zapewnienie trwałego i skutecznego wsparcia oraz postępu w walce z nowotworami krwi. Termin składania wniosków upływa 8 stycznia 2020 r. więcej »

Nowości w terapii ostrej białaczki promielocytowej

Ostra białaczka promielocytowa (APL) to szczególny podtyp ostrej białaczki szpikowej (AML), który charakteryzuje się odmienną biologią i obrazem klinicznym. Oprócz objawów typowych dla AML, chorzy z APL w chwili rozpoznania często prezentują kliniczne i/lub laboratoryjne objawy zespołu wykrzepiania wewnątrznaczyniowego (DIC, disseminated intravascular coagulation).  więcej »

Wywiady z ekspertami | XXVIII Zjazd PTHiT

Dobór tematów oraz dyskusje z udziałem szerokiego grona specjalistów z Polski i gości zagranicznych sprawiły, że XXVIII Zjazd PTHiT był niezwykle interesujący i dostarczył okazji do wymiany doświadczeń, pogłębienia wiedzy niezbędnej w codziennej praktyce klinicznej. więcej »

Program Leczenie przez Żywienie – szansa dla szpitali

Ponad 30% pacjentów w polskich szpitalach jest  niedożywionych, a u większości z nich niedożywienie pogłębia się z czasem. Mimo, że podczas przyjęcia do szpitala, 80% pacjentów zostało ocenionych jako niedożywionych, nie otrzymali oni należnej interwencji żywieniowej podczas leczenia. To zatrważające wyniki badania przeprowadzonego w marcu 2018 roku przez Polskie Towarzystwo Żywienia Pozajelitowego, Dojelitowego i Metabolizmu. więcej »

Wypowiedzi ekspertów - XXVIII Zjazd PTHiT

We wrześniu mieliśmy okazję uczestniczyć w jednym z najważniejszych wydarzeń w świecie polskiej hematologii. Zachęcamy Państwa do zapoznania się z wypowiedziami ekspertów, które prezentujemy w zakładce relacje cyfrowe - XXVIII Zjazd PTHiT | Wypowiedzi ekspertów więcej »

Przetaczanie koncentratu limfocytarnego

Przetaczanie dojrzałych limfocytów T dawcy (DLI – Donor Lymphocyte Infusion) jest stosowane dla zapobiegania lub leczenia potransplantacyjnej choroby resztkowej lub nawrotu choroby. O ile wczesne podanie (do 3 miesiąca po transplantacji) nawet niewielkiej liczby komórek może spowodować ciężką chorobę przeszczep przeciwko gospodarzowi (GvHD), to podanie późniejsze nawet w dawkach > 1-5×106/kg/m-c może być cennym postępowaniem terapeutycznym z niewielką reakcją GvHD. Limfocyty te posiadają szerokie spektrum alloreaktywnych komórek, które mogą odegrać rolę w zwalczaniu resztkowych komórek białaczkowych. więcej »

Zróżnicowanie molekularne a postępowanie diagnostyczno - terapeutyczne w AML | Prof. Agnieszka Wierzbowska

Prof. Agnieszka Wierzbowska podsumowuje sesję poświęconą ostrej białaczce szpikowej, która odbyła się podczas 28 Zjazdu PTHiT. więcej »

Nominacja profesorska dla Macieja Machaczki

6 listopada Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda wręczył akty nominacyjne nauczycielom akademickim oraz pracownikom nauki i sztuki. więcej »