Polskie Towarzystwo
Hematologów i Transfuzjologów

REGULAMIN PRZYZNAWANIA NAGRODY ZA PUBLIKACJĘ NAUKOWĄ Z DZIEDZINY IMMUNOHEMATOLOGII TRANSFUZJOLOGICZNEJ

REGULAMIN PRZYZNAWANIA NAGRODY ZA PUBLIKACJĘ NAUKOWĄ Z DZIEDZINY IMMUNOHEMATOLOGII TRANSFUZJOLOGICZNEJ

 

 

                                        POSTANOWIENIA OGÓLNE

                                                             § 1

 

1.  Inicjatorem niniejszego Konkursu i Fundatorem Nagrody jest firma DiaHem Diagnostic Products Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, adres: aleja Słowackiego 64, 30-004 Kraków, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000075557, REGON 351615528, NIP 6782716281, o kapitale zakładowym w wysokości 100 000,00 złotych (dalej zwana: DiaHem).

2. Organizatorami Konkursu są: DiaHem oraz Kapituła Nagród PTHiT.

3. Patronem Konkursu jest Polskie Towarzystwo Hematologów i Transfuzjologów.

4. Celem konkursu jest uhonorowanie jednej publikacji z dziedziny immunohematologii transfuzjologicznej i przyznanie nagrody pieniężnej jej pierwszemu autorowi lub dwóm pierwszym autorom posiadającym równy udział w opublikowanej pracy, na zasadach określonych w niniejszym regulaminie.

5. Konkurs trwa od dnia 01 do 27 sierpnia każdego roku w którym odbywa się Zjazd Polskiego Towarzystwa Hematologów i Transfuzjologów (dalej: Zjazd PTHiT).

 

 

                                        ZGŁASZANIE KANDYDATÓW

                                                             § 2

 

1. Konkurs przeznaczony jest dla członków Sekcji Transfuzjologicznej Polskiego Towarzystwa Hematologów i Transfuzjologów.

2. Do konkursu może zostać zgłoszona publikacja naukowa, która spełnia łącznie następujące wymagania:

1) dotyczy immunohematologii transfuzjologicznej;

2) ukazała się drukiem w ciągu dwóch lat poprzedzających Zjazd PTHiT;

3) jej pierwszy autor lub jeden z dwóch pierwszych autorów posiadających równy udział  w opublikowanej pracy podał afiliację polskiego ośrodka naukowego.

3. Zgłoszeń konkursowych mogą dokonywać wyłącznie pierwsi autorzy (lub jeden z dwóch pierwszych autorów posiadających równy udział w opublikowanej pracy) publikacji za pośrednictwem Kół Terenowych Sekcji Transfuzjologicznej Polskiego Towarzystwa Hematologów i Transfuzjologów.

4. Zgłoszenie konkursowe obejmuje:

1) publikację naukową w formacie pdf;

2) wypełniony formularz zgłoszeniowy oraz oświadczenie o autorstwie pracy, dostępne na stronie internetowej DiaHem:www.klient.diahem.pl.

5. Zgłoszenie konkursowe o którym mowa powyżej należy nadsyłać: drogą elektroniczną (skan) na adres

      e- mail: klhem@gumed.edu.pl lub faxem na numer (58) 349 22 33 w terminie do dnia 27 sierpnia każdego roku, w którym odbywa się Zjazd PTHiT. Uczestnicy Konkursu otrzymują potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia na podany w formularzu adres email.

6. Uczestnik wypełnia klauzulę dotyczącą przetwarzania jego danych osobowych dla celów niniejszego konkursu. Organizatorzy Konkursu informują, że dane osobowe Uczestnika, podane w Formularzu Zgłoszeniowym określonym w ust. 4 pkt 2 powyżej, będą przetwarzane przez Organizatorów, dla celów organizacji Konkursu, w tym wyłonienia laureata. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do wzięcia udziału w Konkursie. Uczestnikom przysługuje prawo dostępu do danych i prawo ich poprawiania.

7. Dokonanie zgłoszenia udziału w Konkursie zgodnie z niniejszym Regulaminem oznacza akceptację postanowień niniejszego Regulaminu.

8. W Konkursie wezmą udział publikacje naukowe które spełniają wszystkie wymagania opisane w niniejszym Regulaminie, w terminie oraz na zasadach w nim określonych.

 

                                                      NAGRODA

                                                             § 3

                          

1. Nagrodą w Konkursie jest nagroda pieniężna w wysokości 4.000,00 zł netto (słownie: cztery tysiące złotych 00/100).

2. Nagroda może zostać przyznana tylko jednej publikacji naukowej która bierze udział w Konkursie.

3. Nagroda zostanie przekazana w całości pierwszemu autorowi nagradzanej publikacji naukowej lub proporcjonalnie dwóm pierwszym autorom posiadającym równy udział w nagradzanej publikacji w przypadku współautorstwa pracy, na wskazany rachunek bankowy/rachunki bankowe Autora/-ów nagradzanej publikacji naukowej, w terminie 30 dni od dnia ogłoszenia decyzji przez Kapitułę Nagród PTHiT.

4. Rozliczenia należności publicznoprawnych związanych z wypłaconą nagrodą dokonuje DiaHem oraz Laureat/-aci Konkursu według właściwych dla nich zasad zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 

 

                            KAPITUŁA NAGRÓD PTHiT i WYBÓR LAUREATA

                                                             § 4

 

1. Nagrodę przyznaje Kapituła Nagród PTHiT na podstawie wartości współczynnika IF zgłoszonych w konkursie publikacji naukowych.

2. W skład Kapituły Nagród PTHiT wchodzi:

     Prof. Andrzej Hellmann -Przewodniczący Kapituły

     Dr hab. Maria Bieniaszewska - Sekretarz Kapituły

     Członkowie

     Prof. Magdalena Łętowska

     Prof. Krzysztof Giannopoulos

     Prof. Tomasz Wróbel

3. Kapituła Nagród PTHiT po upływie terminu nadsyłania zgłoszeń konkursowych, o którym mowa w § 2 ust. 5, zamyka listę zgłoszeń do Nagrody.

4. Laureatem Konkursu zostanie wybrany autor zgłoszonej w niniejszym Konkursie publikacji naukowej o najwyższym współczynniku IF.

5. W przypadku gdy dwie lub więcej publikacji konkursowych mają ten sam najwyższy współczynnik IF, Kapituła Nagród PTHiT rozstrzyga o przyznaniu Nagrody zwykłą większością głosów. W razie równości głosów, o wyniku decyduje głos Przewodniczącego Kapituły.

6. Decyzja Kapituły zostanie ogłoszona w dniach 1-15 września w roku zjazdowym na stronie internetowej Polskiego Towarzystwa Hematologów i Transfuzjologów oraz na stronie www.klient.diahem.pl, a wręczenie Nagrody  nastąpi podczas  Zjazdu Polskiego Towarzystwa Hematologów i Transfuzjologów.

7. Decyzja Kapituły jest ostateczna i nie przysługuje od niej żaden środek odwoławczy.

 

                             ODPOWIEDZIALNOŚĆ ORGANIZATORÓW

                                                              § 5

 

1.  Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za wady prawne oraz fizyczne otrzymanych publikacji, w szczególności nie ponoszą odpowiedzialności za nieprawdziwość oświadczeń Uczestnika wynikających z § 2 Regulaminu.

2. Odpowiedzialność za naruszenie praw osób trzecich do publikacji nadesłanych na Konkurs w całości ponosi Uczestnik Konkursu.

3. Uczestnik ma obowiązek nieodwołalnie, bezwarunkowo i na pierwsze żądanie zwolnić Organizatorów Konkursu w całości od wszelkiej odpowiedzialności jaka zostałaby na Organizatora nałożona, choćby nieprawomocnym wyrokiem, z tytułu naruszenia praw osób trzecich, w tym osobistych lub majątkowych praw autorskich, zgłoszonych do niniejszego Konkursu publikacji.

4. Organizatorzy Konkursu nie zwracają Uczestnikom żadnych kosztów związanych z ich uczestnictwem w Konkursie.

 

                                         POSTANOWIENIA KOŃCOWE

                                                             § 6

 

1. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z niniejszymi Konkursem będą rozstrzygane przez sąd właściwy według siedziby DiaHem.

2. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo zmiany postanowień niniejszego Regulaminu.

3. Organizatorzy mogą w każdym terminie unieważnić Konkurs i nie rozstrzygnąć go bez podania przyczyn.

4. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy kodeksu cywilnego, w szczególności art. 919 - 921 k.c.

5. Niniejszy Regulamin konkursowy dostępny jest w siedzibie Organizatorów Konkursu oraz na stronie internetowej www.klient.diahem.pl.

6. Zasady przeprowadzania Konkursu określa wyłącznie niniejszy Regulamin.

załączniki

pobierz
pobierz (252kb)