Polskie Towarzystwo
Hematologów i Transfuzjologów

Regulamin dotyczący przyznawania funduszy na finansowanie zjazdów, konferencji i staży edukacyjnych

dla osób nie specjalizujących się w dziedzinie hematologii

Regulamin dotyczący przyznawania funduszy na finansowanie zjazdów, konferencji i staży edukacyjnych dla członków Polskiego Towarzystwa Hematologów i Transfuzjologów nie będących lekarzami hematologami lub specjalizującymi się w hematologii

 

1.      Finansowanie jest dedykowane dla członków PTHiT nie będących lekarzami.

 

2.      Finansowanie dotyczy wyjazdów na zjazdy i konferencje oraz staże edukacyjne.

 

3.      Jednorazowe dofinansowanie dla jednej osoby jest uzależnione od dostępności środków przyznawanych na ten cel przez Towarzystwo, jednak nie wyższe niż 6.000,00 zł jednorazowo.

 

4.      Ilość osób objętych refundacją jest uzależniona od kwot cząstkowych dofinansowań, tak aby kwota całkowita nie przekroczyła 60. 000 zł rocznie.

 

5.      Za rozliczenie finansowe odpowiada Skarbnik Polskiego Towarzystwa Hematologów i Transfuzjologów.

 

6.      Wymagane dokumenty:

- numer prawa wykonywania zawodu

- informacja o miejscu pracy i tematyka prowadzonych badań

- podanie zawierające informacje o  rodzaju, terminie i czasie trwania wyjazdu, wysokości wnioskowanej     kwoty oraz celu wyjazdu.

 

7.       Osoby pragnące skorzystać z dofinansowania przedkładają wymagane dokumenty (skany) drogą

        e-mailową na adres Towarzystwa: pthit@kopernik.lodz.pl

 

8.        O przyznaniu dofinansowania, oprócz wymogów zawartych w pkt. 5, decyduje kolejność zgłoszeń.

 

9.        Decyzję o przyznaniu dofinansowania podejmuje Prezydium Polskiego Towarzystwa Hematologów i Transfuzjologów w składzie: Prezes, Sekretarz Generalny, Skarbnik.

 

10.     Osoba wyjeżdzająca jest zobowiązana do przedstawienia  dokumentów rozliczeniowych w ciągu 10 dni od daty powrotu.