Polskie Towarzystwo
Hematologów i Transfuzjologów

Regulamin dotyczący przyznawania funduszy na finansowanie staży zagranicznych

dla lekarzy specjalizujących się w hematologii lub specjalistów hematologów

Regulamin dotyczący przyznawania funduszy na finansowanie staży zagranicznych dla lekarzy specjalizujących się w hematologii lub specjalistów hematologów

 

1.      Finansowanie staży zagranicznych jest dedykowane dla lekarzy specjalizujących się  w dziedzinie hematologii lub dla specjalistów hematologów.

 

2.      Finansowanie dotyczy tylko staży edukacyjnych.

 

3.      Jednorazowe dofinansowanie dla jednej osoby jest uzależnione od dostępności środków przyznawanych na ten cel, dostarczonych przez firmę ROCHE, jednak nie wyższe niż 6.000,00 zł jednorazowo.

 

4.      Ilość osób objętych refundacją jest uzależniona od kwot cząstkowych dofinansowań, tak aby kwota całkowita nie przekroczyła 60 000 zł rocznie.

 

5.      Za rozliczenie finansowe odpowiada Skarbnik Polskiego Towarzystwa Hematologów i Transfuzjologów.

 

6.      Wymagane dokumenty:

- numer prawa wykonywania zawodu

- zaświadczenie o posiadaniu lub rozpoczęciu specjalizacji z hematologii

- informacja o miejscu pracy i tematyka prowadzonych badań

- podanie zawierające informacje o  rodzaju, terminie i czasie trwania wyjazdu, wysokości wnioskowanej kwoty oraz celu wyjazdu.

 

7.       Osoby pragnące skorzystać z dofinansowania przedkładają wymagane dokumenty (skany) drogą

        e-mailową na adres Towarzystwa: pthit@kopernik.lodz.pl

 

8.        O przyznaniu dofinansowania, oprócz wymogów zawartych w pkt. 5, decyduje kolejność zgłoszeń.

 

9.       Decyzję o przyznaniu dofinansowania podejmuje Prezydium Polskiego Towarzystwa Hematologów i Transfuzjologów w składzie: Prezes, Sekretarz Generalny, Skarbnik.

10.     Osoba wyjeżdzająca jest zobowiązana do przedstawienia  dokumentów rozliczeniowych w ciągu 10 dni od daty powrotu.