Polskie Towarzystwo
Hematologów i Transfuzjologów

czcionka: [+] powiększ | [-] pomniejsz

Acta Haematologica Polonica, 2012, 43, 2

Grzegorz Charliński · Grzegorz Ostrowski · Elżbieta Wiater

Leki immunomodulujące oraz inhibitory proteasomów w leczeniu chorych na szpiczaka plazmocytowego z niewydolnością nerek

Immunomodulatory drugs and proteasome inhibitors in the treatment of multiple myeloma patients with renal failure

SłOWA KLUCZOWE:
szpiczak plazmocytowyniewydolność nerekleki immunomodulująceinhibitory proteasomówleczenie
KEY WORDS:
multiple myelomarenal failureimmunomodulathory drugsproteasome inhibitorstreatment
pełna treść »
STRESZCZENIE: Niewydolność nerek (NN) stwierdzana jest u 50% chorych na szpiczaka plazmocytowego (SzP) i zazwyczaj jest wykładnikiem dużej masy guza, bardziej agresywnego przebiegu choroby, a także pogarsza jakość życia, sprzyja rozwojowi powikłań i zwiększa ryzyko zgonu. Chorzy na SzP z ciężką NN stanowią poważny problem terapeutyczny z powodu uzyskiwania gorszych wyników leczenia. Wprowadzenie do terapii SzP bortezomibu, talidomidu i lenalidomidu spowodowało wydłużenie przeżywalności chorych, w tym chorych z NN. W artykule dokonano przeglądu piśmiennictwa dotyczącego skuteczności oraz bezpieczeństwa stosowania tych leków u chorych na SzP z NN. W grupie chorych na SzP z NN bortezomib może być stosowany w pełnej dawce podobnie jak talidomid, natomiast lenalidomid wymaga redukcji dawki u chorych z umiarkowaną i ciężką NN. „Nowe” leki nie tylko powodują poprawę wyników leczenia chorych na SzP z NN, ale także mogą powodować normalizację parametrów nerkowych.
SUMMARY: While renal impairment is present in 50% of multiple myeloma patients at some point in their disease course, it is associated with higher tumor burden, more aggressive disease, diminished quality of life, development of complications and increased mortality. Patients presenting severe renal impairment represent a greater therapeutic challenge and generally have poorer outcome. Bortezomib, thalidomide, and lenalidomide have substantially improved survival of MM patients including patients with renal insufficiency. We review efficacy and safety of these agents in patients with renal impairment. Bortezomib can be administered at the full approved dose and schedule in renally impaired patients; similarly, no dose reductions are required with thalidomide. Lenalidomide pharmacokinetics is affected due to its renal route of excretion; dose adjustments are recommended for moderate/severe impairment. Substantial evidence has emerged demonstrating these novel agents improve outcomes of patients with renal impairment, including impairment reversal.

pełna treść:

pobierzpobierz pełną treść publikacji (PDF 250kb)

Pobierz program Adobe Reader®Do otwarcia plików PDF niezbedny jest darmowy program Adobe Reader® Jeśli nie masz tego programu pobierz go tutaj