Polskie Towarzystwo
Hematologów i Transfuzjologów

czcionka: [+] powiększ | [-] pomniejsz

Acta Haematologica Polonica, 2012, 43, 2

Agnieszka Kostur · Halina Ostrowska · Agnieszka Kulczyńska · Marzenna Galar · Janusz Kłoczko

Aktywność proteasomu 20S w osoczach pacjentów z nowo rozpoznanym szpiczakiem plazmocytowym

Plasma proteasome 20S activity in patients with newly diagnosed multiple myeloma

SłOWA KLUCZOWE:
szpiczak plazmocytowyaktywność proteasomu 20S
KEY WORDS:
Multiple myelomaProteasome 20S activity
pełna treść »
STRESZCZENIE: Celem pracy było określenie przydatności oznaczania aktywności ChT-L
proteasomu 20S u pacjentów z nowo rozpoznanym szpiczakiem plazmocytowym
(MM). Materiał do badań stanowiło osocze 41 pacjentów
z nowo rozpoznanym szpiczakiem plazmocytowym. Aktywność ChT-L
proteasomu 20S oznaczano przy użyciu fluorogennego substratu Suc-
Leu-Leu-Val-Tyr-AMC w obecności SDS jako selektywnego aktywatora
enzymu chymotrypsynopodobnego. Przeprowdzone badania wykazały
podwyższoną aktywność ChT-L proteasomu 20S u pacjentów z nowo
rozpoznanym szpiczakiem plazmocytowym w porównaniu z grupą
kontrolną osób zdrowych (mediana 1,24 U/mg; zakres 0,67–3,61 U/mg
vs mediana 1,09 U/mg; zakres 0,67–1,62 U/mg). Znamiennie wyższą
aktywność ChT-L proteasomu 20S wykazano u pacjentów z III stopniem
zaawansowania choroby wg ISS (mediana 1,25 U/mg; p=0,048).
Stwierdzono istnienie korelacji pomiędzy aktywnością ChT-L proteasomu
20S a stężeniem β2-mikroglobuliny (p=0,007). Aktywność ChT-L
proteasomu 20S nie zależała od płci i wieku pacjentów. Uzyskane wyniki
badań wskazują na przydatność oznaczania aktywności proteasomu 20S
w osoczu pacjentów z nowo rozpoznanym szpiczakiem plazmocytowym
jako wskaźnika przydatnego w ocenie rokowania przebiegu choroby.
SUMMARY: The purpose of the study is to determine the 20S proteasome ChT-L
activity in patients with newly diagnosed multiple myeloma (MM). The
20S proteasome ChT-L activity was assayed using the fluorogenic peptide
substrate Suc-Leu-Leu-Val-Tyr-AMC in the presence of an artificial
activator sodium dodecyl sulfate (SDS) in the plasma of healthy donors
(n=20) and MM patients (n=41). The 20S proteasome ChT-L activity
was higher in the plasma of MM patients at the diagnosis than in
healthy subjects (median 1.24 U/mg; range 0.67–3.61 U/mg vs median
1.09 U/mg; range 0.67–1.62 U/mg). The highest 20S proteasome ChT-L
activity was observed at 3rd ISS score and the difference was statistically
significant (median 1.25 U/mg vs median 1.09 U/mg; p=0.048).
Statistically significant correlations was found between 20S plasma
ChT-L activity and β2-microglobulin level (p=0.007) as well as between
20S plasma ChT-L activity and creatinine concentration (p=0.019). The
plasma 20S proteasome ChT-L activity did not correlate with age and
did not depend on the gender of the patients. The results of the study
point to usefulness of the 20S proteasome ChT-L activity measurement
as a prognostic factor in MM patients.

pełna treść:

pobierzpobierz pełną treść publikacji (PDF 186kb)

Pobierz program Adobe Reader®Do otwarcia plików PDF niezbedny jest darmowy program Adobe Reader® Jeśli nie masz tego programu pobierz go tutaj