Polskie Towarzystwo
Hematologów i Transfuzjologów

czcionka: [+] powiększ | [-] pomniejsz

Acta Haematologica Polonica, 2012, 43, 2

Maciej Grzywnowicz · Krzysztof Giannopoulos

Znaczenie receptora programowanej śmierci 1 oraz jego ligandów w układzie immunologicznym oraz nowotworach

The role of receptor programmed death-1 and its ligands in immune system and tumors

SłOWA KLUCZOWE:
receptor programowanej śmierci 1 (PD-1)PD-L1 (B7-H1)PD-L2 (B2-DC)tolerancja obwodowatolerancja centralnanadzór układu immunologicznego
KEY WORDS:
Programmed death receptor 1 (PD-1)PD-L1 (B7-H1)PD-L2 (B2-DC)Peripheral toleranceCentral toleranceImmunosurveillance
pełna treść »
STRESZCZENIE: Receptor programowanej śmierci (PD-1) jest immunoreceptorem ulegającym
indukowanej ekspresji zarówno na limfocytach T, jak i B. Pełni
on funkcję negatywnego regulatora odpowiedzi immunologicznej. Ze
względu na oddziaływanie ze swoimi ligandami: PD-L1 oraz PD-L2,
wykazującymi ekspresję w wielu typach tkanek, PD-1 jest odpowiedzialny
za podtrzymanie tolerancji obwodowej poprzez ograniczanie
aktywacji, proliferacji i funkcji efektorowych limfocytów T. Zaburzenia
funkcjonowania szlaku PD-1/PD-L prowadzą do rozwoju chorób autoimmunologicznych
i są obserwowane na „wyczerpanych” limfocytach
w przewlekłych infekcjach wirusowych. Ekspresja PD-1, jak i jego ligandów
jest opisywana w wielu typach nowotworów, gdzie mają istotne
znaczenie w modelowaniu ich mikrośrodowiska, a także może być
związana z ucieczką komórek nowotworowych spod nadzoru układu
immunologicznego. Dotychczasowe badania wskazują na potencjalne
zastosowanie terapeutyczne szlaku PD-1/PD-L, także w nowotworach
hematologicznych.
SUMMARY: Programmed death-1 (PD-1) molecule is an immunoreceptor, which is
inducibly expressed on both T and B lymphocytes. PD-1 is a negative
regulator of the immune response. Through interactions with its ligands:
PD-L1 and PD-L2, being expressed on wide range of tissue, PD-1 is
responsible for maintenance of peripheral tolerance by restricting activation,
proliferation and effector functions of T lymphocytes. Aberrations
of the PD-1/PD-L pathway lead to autoimmune disorders and are
observed on exhausted lymphocytes during chronic infections. Expression
of PD-1 and its ligands is described in many tumor entities, where
it modulates tumor microenviroment and might be a potential escape
mechanism from immunosurveillance. There are growing evidences for
potential therapeutical applications of the PD-1/PD-L pathway, including
heamatological malignances.

pełna treść:

pobierzpobierz pełną treść publikacji (PDF 477kb)

Pobierz program Adobe Reader®Do otwarcia plików PDF niezbedny jest darmowy program Adobe Reader® Jeśli nie masz tego programu pobierz go tutaj