Polskie Towarzystwo
Hematologów i Transfuzjologów

czcionka: [+] powiększ | [-] pomniejsz

Acta Haematologica Polonica, 2012, 43, 2

Iwona Hus · Magdalena Wasiak · Justyna Miłczek · Jacek Roliński

Generacja komórek dendrytycznych z monocytów krwi obwodowej chorych na przewlekłą białaczkę limfocytową przy użyciu GM-CS CS F, IL-4 i TN TN F nie indukuje ich właściwości tolerogennych

Generation of dendritic cells from peripheral blood monocytes from patients with chronic lymphocytic leukemia using GM-CSF, IL-4 and TNF does not induce their tolerogenic properties

SłOWA KLUCZOWE:
przewlekła białaczka limfocytowaimmunoterapia komórkowakomórki dendrytycznelimfocyty T-regulatoroweinterleukina 10transformujący czynnik wzrostu βdioksygenaza 23-indoleaminy
KEY WORDS:
Chronic lymphocytic leukemiaCellular immunotherapyDendritic cellsRegulatory T cellsInterleukin 10Transforming growth factor βIndoleamine 23-dioxygenase
pełna treść »
STRESZCZENIE: Celem przedstawionych badań była ocena właściwości tolerogennych komórek dendrytycznych generowanych in vitro z monocytów krwi obwodowej chorych na przewlekłą białaczkę limfocytową (PBL) przy użyciu cytokin, takich jak: GM-CSF i IL-4 i TNF. Nie wykazano istotnie większego stężenia tolerogennych cytokin IL-10 i TGF-β w nadsączach znad hodowli dojrzałych komórek dendrytycznych chorych na PBL w porównaniu ze zdrowymi dawcami i ze stężeniem w surowicy chorych. Nie stwierdzono indukcji komórek T-regulatorowych w hodowlach zawierających autologiczne limfocyty T i wygenerowane komórki dendrytyczne. Oceniano ponadto wewnątrzkomórkową ekspresję dioksygenazy 2,3-indoleaminy (IDO) na poziomie białka w wygenerowanych komórkach dendrytycznych. IDO wpływa na hamowanie proliferacji i indukuje śmierć limfocytów efektorowych T oraz powstawanie limfocytów T regulatorowych. Nie wykazano obecności tego enzymu lub jedynie jego śladową ilość w wygenerowanych komórkach dendrytycznych oraz brak korelacji między odsetkiem limfocytów T regulatorowych, a odsetkiem komórek o fenotypie CD83+IDO+. Wyniki uzyskane w badaniach własnych wskazują, że DC generowane za pomocą GM-CSF, IL-4 i TNF z monocytów krwi obwodowej chorych na PBL nie mają właściwości tolerogennych.
SUMMARY: The aim of this study was to evaluate the tolerogenic properties of dendritic cells generated in vitro from peripheral blood monocytes in patients with chronic lymphocytic leukemia (CLL) using cytokines such as GM-CSF, IL-4 and TNF. There were no significant differences in the concentration of tolerogenic cytokines, IL-10 and TGF-β in supernatants from cultures of mature dendritic cells of CLL patients and healthy donors and the concentration of mentioned cytokines in the serum of CLL patients. There was no induction of regulatory T cells in cultures containing autologous T cells and dendritic cells generated from CLL patients. We have also evaluated the intracellular expression of indoleamine 2,3-dioxygenase (IDO) protein in generated dendritic cells. IDO inhibits proliferation and induces death of effector T cells, and induces the formation of regulatory T cells. There was no or only a trace amount of this enzyme in generated dendritic cells and the no correlation between the percentage of T regulatory cells, and the percentage of cells with phenotype CD83+IDO+. The results obtained in our study show that DC

pełna treść:

pobierzpobierz pełną treść publikacji (PDF 775kb)

Pobierz program Adobe Reader®Do otwarcia plików PDF niezbedny jest darmowy program Adobe Reader® Jeśli nie masz tego programu pobierz go tutaj