Polskie Towarzystwo
Hematologów i Transfuzjologów

czcionka: [+] powiększ | [-] pomniejsz

Acta Haematologica Polonica, 2012, 43, 2

Tadeusz Robak

Przeciwciała monoklonalne w leczeniu przewlekłej białaczki limfocytowej

Monoclonal antibodies for the treatment of chronic lymphocytic leukemia

SłOWA KLUCZOWE:
przeciwciała monoklonalnerytuksymabalemtuzumabofatumumabobinutuzumabGA-101lumiliksymabTRU-016epratuzumabmoxetumomab pasudotoxapolizumablucatumumabSGN-40
KEY WORDS:
Monoclonal antibodiesRituximabAlemtuzumabOfatumumabObinutuzumabGA-101LumiliximabTRU-016EpratuzumabMoxetumomab pasudotoxApolizumabLucatumumabSGN-40
pełna treść »
STRESZCZENIE: Przeciwciała monoklonalne przyczyniły się do znacznego postępu w leczeniu
przewlekłej białaczki limfocytowej (CLL). Największe znaczenie kliniczne
mają obecnie alemtuzumab i rytuksymab. Rytuksymab jest hybrydowym
ludzkim/mysim przeciwciałem, reagującym z antygenem CD20. Jest
on obecnie stosowany głównie w terapii skojarzonej, najczęściej łącznie
z analogami puryn i cyklofosfamidem, zarówno w pierwszej, jak i w kolejnych
liniach leczenia. Alemtuzumab jest humanizowanym, szczurzym przeciwciałem
monoklonalnym reagującym z antygenem CD52. Alemtuzumab
jest stosowany u chorych opornych na analogi puryn. Może być również
bardzo cennym lekiem w CLL z mutacją genu p53 lub delecją 17p. Ofatumumab
(HuMax, Arzerra) jest ludzką immunoglobuliną (Ig)G1κ. Reaguje
on z antygenem CD20, lecz rozpoznaje inny epitop tego antygenu niż rytuksymab.
Obecnie ofatumumab jest zarejestrowany do leczenia chorych
na CLL, opornych na fludarabinę i alemtuzumab. Ponadto, wiele nowych
przeciwciał monoklonalnych jest ocenianych u chorych na CLL w badaniach
przedklinicznych i klinicznych. Należą do nich lumiliksymab, obinutuzumab
(GA-101), TRU-016, moxetumomab pasudotox i inne leki.
SUMMARY: Monoclonal antibodies (mAbs) have changed the natural course of chronic
lymphocytic leukemia (CLL). The most important clinical value in the patients
with CLL have at present two mAbs – rituximab and alemtuzumab.
The first one is a human mouse antibody, rituximab (IDEC C2B8, Rituxan,
Mabthera) that targets CD20 antigen. The second is alemtuzumab (Campath-
1H), a humanized form of a rat antibody active against CD52. Over
the last few years, several new monoclonal antibodies have been investigated
in preclinical studies and clinical trials for patients affected by CLL.
The most promising are mAbs directed against CD20, CD22, CD23, CD37
and CD40. New generations of anti-CD20 mAbs were engineered to have
augmented antitumor activity by increasing complement-dependent cytotoxicity
or antibody-dependent cellular cytotoxicity and increased Fc binding
affinity. New mAbs directed against CD20 include human mAb ofatumumab
(Arzerra, HuMax CD20) and obinutuzumab (GA-101), a novel
third – generation fully humanized and optimized mAb. These agents are
highly cytotoxic against B-cell lymphoid cells and are evaluated in CLL.
Some other new mAbs are also active in indolent NHL. These treatments
include epratuzumab, apolizumab, galiximab, anti-TRAIL receptors mAbs,
anti-CD37 and anti-CD40 mAbs. Small modular immunopharmaceuticals
(SMIP) that retain Fc mediated effector functions have been also developed
and investigated in preclinical studies and clinical trials. The SMIP molecules
include TRU-015 (anti-CD20) and TRU-016 (anti-CD37). Further studies
are needed to elucidate the role of these agents in CLL.

pełna treść:

pobierzpobierz pełną treść publikacji (PDF 166kb)

Pobierz program Adobe Reader®Do otwarcia plików PDF niezbedny jest darmowy program Adobe Reader® Jeśli nie masz tego programu pobierz go tutaj