Polskie Towarzystwo
Hematologów i Transfuzjologów

czcionka: [+] powiększ | [-] pomniejsz

Acta Haematologica Polonica, 2012, 43, 2

Tomasz Wróbel

Współczesne leczenie pierwotnej mielofibrozy

Current therapy of primary myelofibrosis

SłOWA KLUCZOWE:
pierwotna mielofibrozaprzewlekłe nowotwory mieloproliferacyjne
KEY WORDS:
primary myelofibrosischronic myeloproliferative neoplasms
pełna treść »
STRESZCZENIE: Pierwotna mielofibroza należy do przewlekłych nowotworów mieloproliferacyjnych
o najgorszym rokowaniu, zarówno w odniesieniu do czasu przeżycia,
jak i jakości życia. Artykuł stanowi podsumowanie wiedzy dotyczącej
czynników molekularnych i genetycznych związanej z rozwojem choroby,
przedstawia także różne wskaźniki prognostyczne i kliniczne oraz możliwości
terapii pierwotnej mielofibrozy.
SUMMARY: Primary myelofibrosis (PMF) belongs to chronic myeloid neoplasms with
the worst prognosis in terms of survival and quality of life. This article summarizes
current knowledge on molecular and cytogenetic factors related
with PMF, presents various stratifications, clinical systems and therapeutic
options.

pełna treść:

pobierzpobierz pełną treść publikacji (PDF 148kb)

Pobierz program Adobe Reader®Do otwarcia plików PDF niezbedny jest darmowy program Adobe Reader® Jeśli nie masz tego programu pobierz go tutaj