Polskie Towarzystwo
Hematologów i Transfuzjologów

czcionka: [+] powiększ | [-] pomniejsz

Acta Haematologica Polonica, 2012, 43, 2

Kazimierz Sułek · Wiesław Skrzyński

Jak być dobrym hematologiem – uwarunkowania ze strony chorego oraz osobowości lekarza

How to be a good Haematologist – conditions on the part of patient and physicians personality

SłOWA KLUCZOWE:
oczekiwania pacjenta hematologicznegokompetencyjne i osobowościowe uwarunkowania skutecznej misji hematologa
KEY WORDS:
hematologic patient expectationsrequirements towards hematologist
intellect and personality
pełna treść »
STRESZCZENIE: Choroba hematologiczna powoduje konsekwencje poznawcze, emocjonalne
i behawioralne. Większość pacjentów, u których zdiagnozowano
białaczkę, chłoniaka czy szpiczaka, doświadcza objawów dystresu pod postacią
lęku, depresji, gniewu czy poczucia winy. Częstą przyczyną negatywnych
reakcji emocjonalnych, także u rodzin pacjentów, jest stres zwany
sytuacyjnym [1]. Jest on związany ze świadomością zagrożenia stanu
zdrowia, z odczuwanymi dolegliwościami fizycznymi i psychicznymi oraz
z ograniczeniem sprawności.
Część oczekiwań pacjenta przewlekle chorego w klinice hematologii i jego
lekarza jest podobnych, przede wszystkim poprawa stanu zdrowia, odsunięcie
zagrożenia życia w czasie, poprawa jego jakości. Niektóre z nich
mogą jednak stwarzać sytuacje skomplikowane, trudne czy wręcz kontrowersyjne.
Wzajemne relacje pacjenta i jego lekarza stwarzają pewne wyzwania
wobec obu uczestników tych szczególnych kontaktów. Istotny staje
się nie tylko poziom wiedzy i kompetencji hematologa, ale w niemniejszym
stopniu poziom dojrzałości emocjonalnej i taka struktura osobowości, które
pozwalają wyrażać empatię, zdobywać zaufanie, umiejętność współpracy
w zespole, tworzyć podstawę prawdziwego porozumienia oraz radzenia
sobie w sytuacjach trudnych [2]. Jeśli dodamy do tego potrzebę dociekliwości,
konieczność nieustannego kształcenia się, pokory wobec tego, co
nieuchronne, możemy uznać, że specjalizacja hematologiczna jest rodzajem
misji i niekończącej się pasji.
SUMMARY: Hematologic disease can create cognitive, emotional and behavioral consequences.
Most patients with established diagnosis of leukemia, malignant
lymphoma or multiple myeloma often experience symptoms of distress in
the form of anxiety, depression, anger or guilt. Negative emotional reaction,
in patient, as well as his family, may be often caused by situational
stress associated with the awareness of health status threat, sensed physical
or psychological suffer, as well as low general performance.
Some of the expectations of both chronic hematologic patient and his physician
are similar. Above all it is health condition recovery, delay of the life
threat and improvement of its quality. Some of the expectations however
may cause complex, difficult or even controversial situations. Relationship
between patient and his physician brings challenges for both participants
of these special contacts. Not only hematologist’s knowledge and competence,
but also his emotional maturity seems to be extremely important.
Personality which arouse trust, express empathy and ability for teamwork,
builds the base for proper communication and dealing with difficult situation
is also important. If we consider the need for inquisitiveness and continuous
education as well as submission towards inevitable we may state
that hematologic specialization is a form of mission and constant passion.

pełna treść:

pobierzpobierz pełną treść publikacji (PDF 104kb)

Pobierz program Adobe Reader®Do otwarcia plików PDF niezbedny jest darmowy program Adobe Reader® Jeśli nie masz tego programu pobierz go tutaj