Polskie Towarzystwo
Hematologów i Transfuzjologów

czcionka: [+] powiększ | [-] pomniejsz

Acta Haematologica Polonica, 2011, 42, 4

KRZYSZTOF JAMROZIAK · ZOFIA ROGUCKA-SZEMRAJ · JANUSZ SZEMRAJ · OLGA GRZYBOWSKA-IZYDORCZYK · TADEUSZ ROBAK

Znaczenie polimorfizmu rs4938723 w regionie paromotorowym pri-miR-34b/c w przewlekłej białaczce limfocytowej

Significance of rs4938723 polymorphism in the promoter region of pri-miR- 34b/c in chronic lymphocytic leukemia

SłOWA KLUCZOWE:
mikronaPrzewlekła białaczka limfocytowaPolimorfizm pojedynczego nukleotydu
KEY WORDS:
microRNAChronic lymphocytic leukemiaSingle nucleotide polymorphism
pełna treść »
STRESZCZENIE: Wyniki badań z ostatnich lat wskazują, że zaburzenia ekspresji lub struktury cząsteczek mikroRNA mogą wpływać
na ryzyko wystąpienia oraz przebieg kliniczny nowotworów, w tym również przewlekłej białaczki limfocytowej
(PBL). Geny rodziny miR-34, do których zalicza się miR-34a, miR-34b i miR-34c, należą do bezpośrednich celów
transkrypcyjnych produktu kluczowego genu supesorowego onkogenezy TP53. Dodatkowo, poziom ekspresji miR-
34a jest istotnym czynnikiem rokowniczym w PBL. Celem pracy była ocena znaczenia potencjalnie czynnościowego
polimorfizmu pojedynczego nukleotydu (single nucleotide polymorphism, SNP) rs4938723 (T>C) zlokalizowanego
w promotorze pri-miRNA-34b/c, u chorych na PBL. Genotypowanie polimorfizmu rs4938723 przeprowadzono u 195
chorych na PBL oraz u 200 osób zdrowych. Stwierdzono podobną częstość i dystrybucję alleli SNP rs4938723 w
grupie chorych na PBL i grupie kontrolnej. Ponadto, nie wykazano istotnego wpływu badanego SNP na czas przeżycia
chorych na PBL. W podsumowaniu należy stwierdzić, że uzyskane wyniki nie przemawiają za istotnym znaczeniem
polimorfizmu rs4938723 promotora pri-miR-34b/c w patogenezie PBL
SUMMARY: According to recent investigations defects of microRNAs expression or structure may influence the risk of oncogenesis
or prognosis of various neoplasms including chronic lymphocytic leukemia (CLL). The members of miR-34 family
including miR-34a, miR-34b and miR-34c belong to direct transcriptional targets of the product of TP53, an important
tumour suppressor gene. Moreover, miR-34a expression is a significant prognostic factor in CLL. The aim of
this study was to analyze the significance of potentially functional single nucleotide polymorphism (SNP) rs4938723
in the promoter region of pri-miR-34b/c in patients with CLL. Genotyping was performed in 195 CLL patients and
200 healthy volunteers. We found comparable rs4938723 allele frequency and distribution in CLL patients and controls.
Furthermore, no significant impact of rs4938723 SNP on CLL patients’ survival was detected. In conclusion,
the results of this study do not support an important role of rs4938723 SNP in the pathogenesis of CLL

pełna treść:

pobierzpobierz pełną treść publikacji (PDF 118kb)

Pobierz program Adobe Reader®Do otwarcia plików PDF niezbedny jest darmowy program Adobe Reader® Jeśli nie masz tego programu pobierz go tutaj