Polskie Towarzystwo
Hematologów i Transfuzjologów

czcionka: [+] powiększ | [-] pomniejsz

Acta Haematologica Polonica, 2012, 43, 2

Joanna Romejko-Jarosińska · Ewa Paszkiewicz-Kozik · Michał Szymczyk · Beata Ostrowska · Katarzyna Domańska-Czyż · Monika Świerkowska-Czeneszew · Lidia Popławska · Eugeniusz Krzysztof Machaj · Jan Walewski

Wczesna niehematologiczna toksyczność po chemioterapii w wysokich dawkach i autologicznym przeszczepieniu komórek krwiotwórczych u chorych na nowotwory limfoidalne powyżej 60. roku życia

Early nonhaematological toxicity after autologous hematopoietic stem cell transplantation in elderly lymphoma patients

SłOWA KLUCZOWE:
autologiczne przeszczepienie komórek krwiotwórczychchłoniaktoksyczność
KEY WORDS:
Autologous haematopoietic stem cell transplantationLymphomaToxicity
pełna treść »
STRESZCZENIE: Chemioterapia w wysokich dawkach (HDT) z autologicznym przeszczepieniem szpiku (AutoHCT) jest leczeniem z wyboru w przypadkach nowotworów hematologicznych, w których standardowa terapia nie pozwala na uzyskanie dobrych wyników leczenia. Pacjenci powyżej 60. roku życia ze współistniejącymi chorobami są wyłączani z HDT ze względu na toksyczność wielonarządową i śmiertelność okołoprzeszczepową. Celem badania była analiza częstości i stopnia nasilenia powikłań narządowych we wczesnym okresie, do 30 dni po autotransplantacji, u chorych na chłoniaki w wieku 60 lat i więcej. W latach 2005–2011 zakwalifikowano do leczenia mieloablacyjnego 44 chorych. Mediana wieku wynosiła 62 lata (zakres: 60–67). Chemioterapię BEAM (karmustyna, etopozyd, cytarabina, melfalan) podano 16 chorym, melfalan 200 otrzymało 22 chorych, 6 chorym podano inne kondycjonowanie (cytarabina, melfalan lub cyklofosfamid). W 32% przypadków stwierdzono choroby współistniejące, w tym w 71% choroby sercowo-naczyniowe. Wczesną wielonarządową toksyczność stwierdzono w 84% przypadków. Najczęstszym powikłaniem były zaburzenia żołądkowo-jelitowe (77% chorych). Biegunka III–IV stopnia wystąpiła u 24 chorych (55%), przedłużone powyżej 7 dni wymioty u 17 chorych (40%). Zmiany śluzówkowe jamy ustnej III–IV stopnia obserwowano u 15 chorych (34%). Gorączka neutropeniczna (59%), z sepsą wystąpiła u 1 chorego (2%). Powikłania kardiologiczne stwierdzono u 4 chorych (9%). Mediana czasu hospitalizacji wynosiła 21 dni (16–44). Jeden chory zmarł z powodu toksyczności związanej z autotransplantacją (2%). We wczesnym okresie potransplantacyjnym, u chorych powyżej 60. roku HDT towarzyszy znaczna toksyczność narządowa. Do najczęstszych niehematologicznych objawów ubocznych leczenia mieloablacyjnego należą powikłania z przewodu pokarmowego, gorączka neutropeniczna, powikłania kardiologiczne. Przy niskiej śmiertelności okołoprzeszczepowej (2%) HDT jest procedurą bezpieczną dla osób starszych.
SUMMARY: Early non-haematological toxicity of high dose therapy (HDT) and autologous haematopoietic cell transplantation (autoHCT) can be more hazardous in older patients (pts) with comorbidities. The aim of the study was to analyze incidence and grade of the organ-related early complications up to 30 days post-transplant period in elderly lymphoma patients. Between January 2005 and November 2011, 44 consecutive lymphoma pts underwent HDT followed by autoHCT. Median age of pts was 62 years (range 60–67). Conditioning regimens were: BEAM (carmustine, etoposide, cytarabine, melphalan) in 16, melphalan 200 in 22, cytarabine, melphalan or cyclophosphamide – in 6 pts. 32% pts had comorbidities: in 71% cardiovascular. Early non-haematologic complications within 30 days after autoHCT were reported in 84% of pts. The most common events were gastrointestinal (77%): 55% pts had prolonged (more than 7 days) diarrhoea grade III–IV, nausea and vomiting occurred in 40% of pts, 50% of pts demonstrated mucositis (grade III–IV in 34% of pts). Neutropenic fever was reported in 59% of pts with sepsis in 1.9% of pts. Cardiac events occurred in 9% of pts. Median hospitalization was 21 days (range 16–45). One patient died from transplanted related toxicity. HDT resulted in high incidence of non-hematologic toxicity in elderly patients during early post-transplant period. The toxicity of this procedure is acceptable, with mortality rate of only 2% in the elderly transplanted patients. The most common toxicities were: neutropenic fever, gastrointestinal toxicity and cardiac complications.

pełna treść:

pobierzpobierz pełną treść publikacji (PDF 194kb)

Pobierz program Adobe Reader®Do otwarcia plików PDF niezbedny jest darmowy program Adobe Reader® Jeśli nie masz tego programu pobierz go tutaj