Polskie Towarzystwo
Hematologów i Transfuzjologów

czcionka: [+] powiększ | [-] pomniejsz

Acta Haematologica Polonica, 2009, 40, 2

KAZIMIERZ SUŁEK

Leczenie nowotworowych chorób krwi w wieku podeszłym

Treatment of hematological malignancies in the elderly

SłOWA KLUCZOWE:
Ziarnica złośliwaChłoniaki nieziarniczeSzpiczak mnogiLeczenieWiek podeszły
KEY WORDS:
Hodgkin’s diseaseNon-Hodgkin’s lymphomaMultiple myelomaTreatmentElderly patient
pełna treść »
STRESZCZENIE: Leczenie nowotworów w wieku podeszłym stanowi duże wyzwanie dla chorego oraz lekarza. W przypadku nowotworów krwi, które są pierwotnie uogólnione i nie jest rozważane postepowanie chirurgiczne – ma ono szczególnie wiele uwarunkowań, jak: stan czynnościowy układu krwiotwórczego, obecność chorób współistniejących, stan psychiczny chorego oraz czynniki społeczne i sam rodzaj nowotworu. Lekarz musi uwzględniać te wszystkie elementy dla osiągnięcia celu jakim jest możliwie najdłuższy czas przeżycia przy zachowaniu dobrej jego jakości . Słabością współczesnej medycyny jest ograniczona zdolność przewidywania szkodliwych skutków leczenia chemicznego z powodu braku precyzyjnych metod oceny fizjologicznych rezerw poszczególnych narządów a także niedocenianie roli czynników psychospołecznych. Wbrew przekonaniom sprzed 20 czy nawet 10 lat okazuje się, że w bardzo licznych przypadkach możliwe jest stosowanie chemioterapii w standardowych dawkach i uzyskiwanie dobrych wyników jak u ludzi młodych. Zwłaszcza nowe formy leczenia, jak stosowanie preparatów biologicznych pozwalają na uzyskanie większego odsetka remisji i wydłużenie czasu ich trwania bez narządowej toksyczności (poza zmniejszeniem odporności). Również udoskonalenie procedury transplantacji krwiotwórczych komórek macierzystych sprawiło, że możliwa jest jej skuteczna realizacja nawet u osób powyżej 60 r.ż. To sprawia, że leczenie nowotworów krwi w starości staje się coraz bardziej efektywne.
SUMMARY: Management of neoplasms in elderly persons is a great challenge both for patients and physicians. Treatment of hematologic malignancies, which are primarily disseminated, and therefore not for surgical intervention, has many determinants, like: functional status of hematopoiesis, comorbidities, psycho-social status and type of disease. The doctor has to take into consideration all of these elements in order to achieve the main goal of his action – long term survival of the patient with satisfactory quality of life. Contemporary medical knowledge has restricted ability for prediction of harmful effect of chemotherapy because the lack of precise methods for evaluation of the physiological reserve of particular organs as well as underestimation of the significance of psychosocial factors.
Contrary to previous beliefs, 20 or even 10 years ago, now it appears that very often it is possible to use chemotherapy in standard doses with pretty good results, similar to young people. New forms of biological treatments are particularly prone to produce higher percentage of remissions and prolonged survival without significant organ toxicity (except immunodeficiency). General improvement in transplantation procedure has made possible its implementation even in persons> 60 year old. These facts make the treatment of malignancies in elderly patients very efficient.

pełna treść:

pobierzpobierz pełną treść publikacji (PDF 95kb)

Pobierz program Adobe Reader®Do otwarcia plików PDF niezbedny jest darmowy program Adobe Reader® Jeśli nie masz tego programu pobierz go tutaj