Polskie Towarzystwo
Hematologów i Transfuzjologów

czcionka: [+] powiększ | [-] pomniejsz

Acta Haematologica Polonica, 2009, 40, 4

ANDRZEJ DEPTALA · ALICJA ASENDRYCH · MARZANNA STASZEWSKA-SKURCZYNSKA

Chemioimmunoterapia na bazie alemtuzumabu jest skuteczna w zespole Richtera i pozwala na uzyskanie długotrwałej regresji choroby. Opis przypadku

Alemtuzumab-based therapy allows a successful and sustained regression of Richter’s syndrome derived from B-cell chronic lymphocytic leukemia. A case report

SłOWA KLUCZOWE:
Zespół RichteraAlemtuzumabChemioimmunoterapiaTransformacja PBL
KEY WORDS:
Richter's syndromeAlemtuzumabChemoimmunotherapyCLL transformation
pełna treść »
STRESZCZENIE: Transformacja przewlekłej białaczki limfocytowej (PBL) w chłoniaka o wysokim stopniu złośliwości jest określana mianem zespołu Richtera (RS – Richter's syndrome). Alemtuzumab, humanizowane monklonalne przeciwciało przeciwko antygenowi CD52 znalazło zastosowanie w leczeniu opornych na chemioterapię postaci PBL. Jednakże, wg naszej najlepszej wiedzy, nie ma danych o zastosowaniu tego leku w RS, powstałym na bazie transformacji PBL. Dlatego przestawiamy przypadek chorego z opornym na chemioterapię RS, u którego zastosowanie chemioimmunotherapii na bazie alemtuzumabu pozwoliło na uzyskanie długotrwałej, prawie całkowitej, regresji choroby i obecności objawów niepożądanych o niewielkim nasileniu. Czas wolny od zdarzenia (EFS) i czas do progresji (TTP – liczone od momentu podania alemtuzumabu po raz pierwszy) przekroczyły 18 miesięcy. Czas przeżycia całkowitego, liczony na dwa sposoby (od momentu rozpoznania RS i od momentu podania alemtuzumabu po raz pierwszy) wyniósł odpowiednio 60 i 33 miesięcy. Nasuwa się wniosek, że chemioimmunoterapia na bazie alemtuzumabu jest skuteczna, bezpieczna i może być użytecznym podstępowaniem leczniczym nawet w przypadku chemioopornego zespołu Richtera.
SUMMARY: Development of high-grade non-Hodgkin's lymphoma (NHL) in patients suffering from B-cell chronic lymphocytic leukaemia (B-CLL) is known as Richter’s syndrome (RS). Alemtuzumab (MabCampath®), a humanized anti-CD52 monoclonal antibody, is approved for the treatment of chemotherapy-resistant B-CLL. However, to the best of our knowledge there is no data on the use of this agent in B-CLL transformed to Richter’s syndrome. Therefore, we present a patient suffered from chemorefractory Richter’s syndrome, in whom repeated alemtuzumab-based therapy allowed a successful and sustained almost complete regression of the disease with manageable side effects. Event free survival (EFS) and time to treatment failure (TTF – counted from the time when alemtuzumab monotherapy was introduced) exceeded 18 months. Overall survival, counted in two ways (from the time when Richter’s syndrome was diagnosed, and from the time when alemtuzumab monotherapy was introduced first time), reached 60 months and 33 months, respectively. We conclude that alemtuzumab-based therapy can be useful, effective and safe even in the treatment of chemoresistant Richter’s syndrome.

pełna treść:

pobierzpobierz pełną treść publikacji (PDF 697kb)

Pobierz program Adobe Reader®Do otwarcia plików PDF niezbedny jest darmowy program Adobe Reader® Jeśli nie masz tego programu pobierz go tutaj