Polskie Towarzystwo
Hematologów i Transfuzjologów

czcionka: [+] powiększ | [-] pomniejsz

Acta Haematologica Polonica, 2009, 40, 2

EWA BROJER

Ukryte zakażenie wirusem HBV w hematologii i transfuzjologii

Occult B infection in haematology and blood transfusion

SłOWA KLUCZOWE:
Ukryte zakażenia HBVReaktywacjaHBsAgHBV DNAAnty-HBcImmunosupresja
KEY WORDS:
Occult B infectionReactivationHBsAgHBV DNAAnti-HBcImmunosuppression
pełna treść »
STRESZCZENIE: Ukryte zakażenie HBV to wykrywanie HBV DNA u osób bez antygenu HBs. Może ono wystąpić u osób, które przebyły zakażenie tym wirusem i u których utrzymuje się jego replikacja na bardzo niskim poziomie, niewykrywalnym metodami serologicznymi lub które zakażone są mutantem wirusa, nierozpoznawanym przez testy diagnostyczne. Osoby z ukrytym zakażeniem produkują na ogół przeciwciała anty-HBc, a czasami też przeciwciała anty-HBs. U nosicieli HBsAg oraz osób z ukrytym zakażeniem może dojść do reaktywacji zakażenia w momencie obniżenia sprawności układu immunologicznego. Do reaktywacji dochodzi często u chorych hematologicznych i dlatego przed włączeniem chemioterapii powinni mieć oni wykonane badania HBsAg, anty-HBc, anty-HBs i ewentualnie HBV DNA, by określić ryzyko reaktywacji. W zależności od wyników badań powinni być poddani immunoprofilaktyce, leczeniu przeciwwirusowemu lub należy monitorować u nich zakażenie HBV w trakcie i po chemioterapii. Czynnikami wysokiego ryzyka reaktywacji są: wysokie stężenie HBV DNA, brak przeciwciał anty-HBs, płeć męska i niski wiek. Reaktywacja ukrytego zakażenia obserwowana jest szczególnie często u chorych na chłoniaki z komórek B, a czynnikiem wysokiego ryzyka jest leczenie rituximabem. Przebieg kliniczny reaktywacji jest bardzo różny, od bezobjawowego podwyższenia stężenia HBV DNA i ewentualnego pojawienia się HBsAg, poprzez podwyższenie ALT, żółtaczkę do piorunującego zapalenia wątroby kończącego się śmiercią chorego. Zakażenia wirusem zaplenia wątroby typu B w Polsce są ciągle częstsze niż w krajach wysoko rozwiniętych i dlatego zagadnienie reaktywacji u polskich chorych wymaga specjalnej uwagi.
SUMMARY: Occult HBV infection is defined as HBV DNA detection in HBsAg-negative individuals. There are two causes of occult HBV infection (OBI) – very low level of virus replication, undetectable by serological methods or infection with HBV mutant, not detectable by such methods. Anti- HBc antibodies are usually present in individuals with OBI, sometimes accompanied by anti- HBs. The reactivation of HBV infection is likely in HBsAg carriers and OBI individuals with immunosuppression,. Reactivation is often observed in patients with haematological diseases due to chemotherapy or the disease itself therefore HBsAg, anti-HBc, anti-HBs and HBV DNA diagnostics should be performed in such patients. Depending on the results, immunoprophilaxis, anti-viral therapy or HBV infection monitoring should be applied. High risk factors of reactivation are: high HBV DNA concentration, lack of anti-HBs, young age and male gender. The reactivation of occult B infection is most likely in patients with B cell lymphoma. The risk of reactivation is increased by Rytiximab therapy. The clinical symptoms of HBV reactivation vary from elevation of HBV DNA with HBsAg seroconversion, ALT elevation and jaundice to death of liver failure. HBV infection is still more frequent in Poland than in other developed European countries and the problem of its reactivation in HBsAg carriers and individuals with occult infection is important.

pełna treść:

pobierzpobierz pełną treść publikacji (PDF 165kb)

Pobierz program Adobe Reader®Do otwarcia plików PDF niezbedny jest darmowy program Adobe Reader® Jeśli nie masz tego programu pobierz go tutaj