Polskie Towarzystwo
Hematologów i Transfuzjologów

czcionka: [+] powiększ | [-] pomniejsz

Acta Haematologica Polonica, 2009, 40, 2

MARIA KRAJ

Nowe horyzonty leczenia szpiczaka plazmocytowego

New horizons for plasmocytic myeloma therapy

SłOWA KLUCZOWE:
Szpiczak plazmocytowyTalidomidBortezomibLenalidomid
KEY WORDS:
Multiple myelomaThalidomideBortezomibLenalidomide.
pełna treść »
STRESZCZENIE: Autologiczna transplantacja (ASCT) u młodszych chorych i leczenie melfalanem i prednizonem (MP) u starszych uważane są za standardowe postępowanie pierwszej linii w szpiczaku plazmocytowym. U chorych poddanych ASCT istnieje związek czasu przeżycia z uzyskaniem całkowitej (CR) lub bardzo dobrej częściowej remisji (VGPR). Leczenie skojarzone deksametazonu z talidomidem, bortezomibem lub lenalidomidem daje częściej odpowiedź CR/VGPR niż VAD (winkrystyna, adriblastyna, deksametazon). Aktualnie badane skojarzenia trójlekowe wykazują odpowiedzi CR/VGPR oceniane po ASCT u 60% do 75% leczonych. Szczególnie skuteczny jest schemat VTD (bortezomib, talidomid, deksametazon). W chwili obecnej nie można określić czy większa redukcja masy nowotworowej osiągana przy użyciu nowych leków przełoży się na dłuższy czas wolny od progresji choroby i całkowite przeżycie. U starszych chorych MPT (MP + talidomid) i MPV (MP + bortezomib) powodują w porównaniu do MP szybsze i częstsze odpowiedzi w tym CR/VGPR, porównywalne z osiąganymi u młodszych chorych po ASCT, i poprawiają czas wolny od progresji, ale kosztem zwiększonej toksyczności. Skojarzone leczenie bortezomibem i deksametazonem, albo bortezomibem, doksorubicyną, albo lenalidomidem i deksametazonem zostały zaakceptowane do stosowania u chorych z nawrotem szpiczaka. Perspektywę terapii celowanej odzwierciedlają nowe eksperymentalne podejścia z zastosowaniem carfilzomibu – nowy inhibitor proteasomów, perifosiny – nowy modulator przewodzenia sygnałów, vorinostatu, panobinostatu, romidepsiny – inhibitory deacetylazy histonów, tanespimycyny (KOS 953)-inhibitor białka szoku termicznego – 90, CNTO 328 – przeciwciało monoklonalne anty-IL-6, elotuzumabu – przeciwciało monoklonalne anty-CS1, pomalidomidu (CC4047) – nowy lek immunomodulujący.
SUMMARY: High dose melphalan followed by autologous stem cell transplantation (ASCT) in the younger patients and oral melphalan – prednisone (MP) in the elderly have been considered the standard of care for the initial therapy of myeloma. Survival after transplant appears to be related to the achievement of complete remission (CR) or very good partial remission (VGPR). The combinations of dexamethasone with thalidomide, bortezomib or lenalidomide increase the CR/VGPR rates compared to VAD (vincristine, adriamycine, dexamethasone). Triple combinations are currently being evaluated, but preliminary results show post-ASCT CR/VGPR rates of 60% to 75%. VTD (bortezomib, thalidomide, dexamethasone) regimen appears to be very effective. It is too early to determine whether this better tumor reduction after induction treatment with novel agents will translate into a longer progression free survival and overall survival. In elderly patients, the MPT (MP + thalidomide) and MPV (MP + bortezomib) combinations achieve more rapid and higher overall and complete response rates, that are quite comparable to those achieved in younger patients with ASCT, and improve event-free survival compared with conventional MP, albeit at the cost of some increased toxicity. The combination of bortezomibdexamethasone or bortezomib – doxorubicin or lenalidomide-dexamethasone are currently recommended in the setting of relapsed myeloma patients. Emerging targeted therapies include novel experimental agents such as carfilzomib – new proteasome inhibitor; perifosine-novel signal transduction modulator; vorinostat, panobinostat, romidepsin-histone deacetylase inhibitors; tanespimycin (KOS 953) – Hsp-90 inhibitor; CNTO 328 – anti IL-6 monoclonal antibody; elotuzumab – anti – CS1 monoclonal antibody; pomalidomide (CC 4047) – new IMiD).

pełna treść:

pobierzpobierz pełną treść publikacji (PDF 168kb)

Pobierz program Adobe Reader®Do otwarcia plików PDF niezbedny jest darmowy program Adobe Reader® Jeśli nie masz tego programu pobierz go tutaj