Polskie Towarzystwo
Hematologów i Transfuzjologów

czcionka: [+] powiększ | [-] pomniejsz

Acta Haematologica Polonica, 2009, 40, 1

EWA WAWRZYNIAK · HALINA URBAŃSKA-RYŚ

Prognostyczne i terapeutyczne znaczenie badań cytogenetycznych u chorych na szpiczaka mnogiego

Prognostic and therapeutic significance of cytogenetic examinations in multiple myeloma patients

SłOWA KLUCZOWE:
Szpiczak mnogiCytogenetyka klasycznaFISHCzynniki ryzyka
KEY WORDS:
Multiple myelomaConventional cytogeneticsFISHRisk factors
pełna treść »
STRESZCZENIE: Aberracje chromosomowe są jednym z najistotniejszych czynników prognostycznych u chorych
na szpiczaka mnogiego (MM). Badania cytogenetyczne napotykają jednak na specyficzne trudności
techniczne związane z niskim indeksem proliferacyjnym i niewielkim stopniem infiltracji
szpiku przez komórki szpiczakowe. Badanie metodą fluorescencyjnej hybrydyzacji in situ
(FISH) wykonane na komórkach nowotworowych po ich identyfikacji jest najprawdopodobniej
najlepszą metodą oceny aberracji chromosomowych w MM. Spośród wielu anomalii cytogenetycznych
translokacje t(4;14), t(14;16) i del(17p) odgrywają największą rolę w ocenie rokowania
i związane są z krótkim czasem przeŜycia. Wprowadzenie w ostatnich latach nowych leków takich
jak talidomid, lenalidomid czy bortezomib stwarza jednak nadzieję na poprawę rokowania
równieŜ u chorych z w/w anomaliami.
SUMMARY: Chromosomal aberrations are one of the most important prognostic factors in patients with multiple myeloma (MM). Cytogenetic analyses however meet specific technical problems related to
low proliferation rate and partial infiltration of bone marrow by myeloma cells. Thus, fluorescence in situ hybridization (FISH) performed on malignant cells after their identification is probably the best method for cytogenetic assessment in myeloma . Among multiple cytogenetic abnormalities t(4;14), t(14;16) translocations and the del(17p) are the most important for outcome prediction and are related to short overall survival. The new agents like thalidomide, lenalidomide and bortezomib introduced into therapy during last years are promising for better outcome in patients with such abnormalities.

pełna treść:

pobierzpobierz pełną treść publikacji (PDF 308kb)

Pobierz program Adobe Reader®Do otwarcia plików PDF niezbedny jest darmowy program Adobe Reader® Jeśli nie masz tego programu pobierz go tutaj