Polskie Towarzystwo
Hematologów i Transfuzjologów

czcionka: [+] powiększ | [-] pomniejsz

Acta Haematologica Polonica, 2001, 32, 4

E. MENDEK-CZAJKOWSKA · A. SIKORSKA · M. SŁOMKOWSKI · A.J. MEISSNER · IM. ZIEMSKI · S. HUSZCZA · E. KOSTKIEWICZ · K. MAŚLANKA · L. ZYCH-MORDZIŃSKA

Odległa analiza niepowodzeń po splenektomii u chorych z przewlekłą samoistną małopłytkowością

Long term observations of post-splenectomy patients with chronic idiopatic thrombocytopenia purpura (ITP) and analysis of recovery failure factors

SłOWA KLUCZOWE:
Samoistna przewlekła małopłytkowośćSplenektomiaCzynniki prognostyczne w długotrwałej obserwacji
KEY WORDS:
Idiopathic chronic thrombocytopenia purpuraSplenectomyPrognostic factors for long term observations
pełna treść »
STRESZCZENIE: Przeprowadzono ocenę skuteczności splenektomii u 38 chorych z ITP operowanych od stycznia 1997 do grudnia 1999 roku, których los znany był do listopada 2000 roku. Średni czas obserwacji po zabiegu wynosił 25 miesięcy.
Rozpoznanie opierano na: liczbie płytek, ocenie szpiku, badaniu izotopowego czasu przeżycia płytek oraz ocenie obecności przeciwciał płytkowych. Jako czynniki prognostyczne dla długotrwałego wzrostu liczby płytek oceniano: wiek i płeć chorych, okres od rozpoznania do czasu splenektomii, czas przeżycia płytek i wątrobowo-śledzionowy wskaźnik niszczenia płytek, obecność przeciwciał płytkowych, wzrost liczby płytek po dożylnym stosowaniu immunog­lobulin przed splenektomią, zależność od normalizacji liczby płytek w 3 i 7 dniu po operacji oraz technikę zabiegu (laparoskopową i laparotomijną).
Długotrwałą normalizację liczby płytek uzyskało 69% chorych. W grupie osób starszych ze średnim wiekiem 53 lata oraz/lub z wątrobowym niszczeniem płytek liczba niepowodzeń była statystycznie znamienna. Źle rokował brak wzrostu liczby płytek ³ 150 x 109/l w 3 dniu po operacji lub/i ³ 400 x 109/l w 7 dniu po operacji. Pozostałe czynniki wydają się nie mieć znaczenia prognostycznego.
SUMMARY: The aim of this study was the analysis of prognostic factors as predictors of the effect of splenectomy in patients with chronic ITP. We observed 38 patients between January 1999 to December 2000. Post operation medium follow-up time was 25 month.
The diagnosis of ITP was established according to the criteria generally accepted: low platelet count, abundant or adequate megakaryocytes in bone marrow, shorter platelet sequestration time and determination of platelet antibodies.
We evaluated as prognostic factors: age, sex, interval between diagnosis and splenectomy, platelet survival time, index of hepatosplenic platelet sequestration, elevation of platelet number after IgG iv administration in the pre-splenectomy time, detection of platelet antibodies, normalization of platelet count on days 3 and 7 post-splenectomy, technique of operation (laparotomy or laparoscopy). Complete remission was obtained in 69% patients. Lack of response was seen and statistically confirmed in an older group (medium 53 years) and/or in the group of patients with hepatic sequestration. The lack of early normalization in post-operative platelet count (³ 150 X 109/l on the 3rd day and/or ³ 400 x 109/l on the 7th day) was also a statistically discriminating factor. We have not confirmed any prognostic significance of other analized factors.

pełna treść:

pobierzpobierz pełną treść publikacji (PDF 333kb)

Pobierz program Adobe Reader®Do otwarcia plików PDF niezbedny jest darmowy program Adobe Reader® Jeśli nie masz tego programu pobierz go tutaj