Polskie Towarzystwo
Hematologów i Transfuzjologów

czcionka: [+] powiększ | [-] pomniejsz

Acta Haematologica Polonica, 2010, 41, 4

PAWEŁ ROBAK · BARBARA CEBULA-OBRZUT · ANNA LINKE-SZEWCZYK · PIOTR SMOLEWSKI

Ocena aktywności cytotoksycznej nowych analogów etodolaku, SDX-101 i SDX-308 w połączeniu z wybranymi lekami przeciwnowotworowymi na komórki przewlekłej białaczki limfocytowej w warunkach ex vivo

Cytotoxic effect of new etodolac analogues: SDX-101 and SDX-308 in combination with selected anti-neoplastic agents on chronic lymphocytic leukemia cells ex-vivo

SłOWA KLUCZOWE:
SDX-101SDX-308EtodolakNiesteroidowe leki przeciwzapalnePrzewlekła białaczka limfocytowaAnalogi nukleozydów purynowychPrzeciwciała monoklonalne
KEY WORDS:
SDX-101SDX-308EtodolakNon-steroidal anti inflammatory drugsB-cell chronic lymphocytic leukemiaMonoclonal antibodies
pełna treść »
STRESZCZENIE: Przewlekła białaczka limfocytowa (PBL) jest najczęstszą białaczką w Europie. Obecnie najskuteczniejszą metodą leczenia, zarówno u wcześniej nieleczonych chorych, jak i w przypadkach opornych na terapię pierwszoliniową, jest łączne stosowanie analogów puryn z cyklofosfamidem oraz przeciwciałem monoklonalnym anty-CD20, rytuksyma-bem (RIT). Istotne znaczenie w leczeniu tej choroby ma również inne przeciwciało monoklonalne – alemtuzumab (ALT).
W badaniach własnych dokonano oceny cytotoksyczności nowych analogów etodolaku: SDX-101 oraz SDX-308 w skojarzeniu z analogami nukleozydów purynowych (ANP) (kladrybiną, 2-CdA i fludarabiną, FA) oraz przeciwcia-łami monoklonalnymi (RIT i ALT).
Wszystkie badania przeprowadzono w oparciu o techniki cytometrii przepływowej na komórkach wyizolowanych od 99 nieleczonych wcześniej chorych na PBL. W badaniach własnych wykazano dużą skuteczność połączenia SDX-101 z ANP, przy czym efekt ten był mniej zaznaczony przy połączeniu SDX-101 z FA. Podobne działanie przeciw-białaczkowe wykazywała kombinacja SDX-101 i RIT. Natomiast połączenie SDX-101 i ALT było znacznie skutecz-niejsze jedynie w odniesieniu do samego ALT. SDX-308 okazał się być bardzo aktywny wobec komórek PBL za-równo w skojarzeniu z ANP, jak i z przeciwciałami monoklonalnymi. Zarówno SDX-101, jak i SDX-308 w skojarzeniu ze wszystkimi kojarzonymi lekami aktywnie indukowały apoptozę komórek PBL zależną od aktywacji kaspaz. Największy wzrost kaspazy 3 w przypadku obu analogów etodolaku obserwowano w połączeniu z 2-CdA.
SUMMARY: Chronic lymphocytic leukemia (CLL) is the most common adult leukemia in Europe and North America. Currently, the best treatment consists of the purine nucleoside analogues (fludarabine and cladribine), cyclophosphamide and the monoclonal antibody anti-CD20 (rituximab). There is also another clinically significant agent, an anti-CD52 monoclonal antibody, alemtuzumab.
The aim of this study was to evaluate the cytotoxicity of new analogues of etodolac: SDX-101 and SDX-308, combined with the purine nucleoside analogues, fludarabine and cladribine and the monoclonal antibodies, alemtuzumab and rituximab. All combinations of SDX-101 and SDX-308 proved to provide either synergistic or additive cytotoxic effects.
The cytotoxicity and specific pro-apoptotic effects of the study drugs on B-CLL cells were assessed ex vivo in samples obtained from 99 untreated CLL patients.
In this study we proved the efficcacy of the combination of SDX-101 with PNA, especially with 2-CdA. The combination of SDX-101 and RIT was more effective than with ALT. SDX-308 was very active with all combined agents.
Both analogues of etodolac with all combinations induced the kaspase dependent apoptosis of CLL cells.

pełna treść:

pobierzpobierz pełną treść publikacji (PDF 286kb)

Pobierz program Adobe Reader®Do otwarcia plików PDF niezbedny jest darmowy program Adobe Reader® Jeśli nie masz tego programu pobierz go tutaj