Polskie Towarzystwo
Hematologów i Transfuzjologów

czcionka: [+] powiększ | [-] pomniejsz

Acta Haematologica Polonica, 2009, 40, 1

AGNIESZKA GAJEWSKA

Rola receptora BCR (B-cell receptor) w rozwoju przewlekłej białaczki limfocytowej z komórek B (PBL-B)

The role of BCR (B-cell receptor) in the development of B-cell chronic lymphocytic leukemia (B-CLL)

SłOWA KLUCZOWE:
Receptor BCRPrzewlekła białaczka limfocytowa z komórek B (PBL-B).
KEY WORDS:
B cell receptor (BCR)Chronic lymphocytic leukemia (B-CLL).
pełna treść »
STRESZCZENIE: Poglądy na temat patogenezy przewlekłej białaczki limfocytowej zmieniały się w ciągu dziesięcioleci badań nad tą chorobą. Obecnie większość prac dotyczy poszukiwania nowych czynników
prognostycznych, które pozwoliłyby lepiej przewidzieć przebieg choroby juŜ w chwili rozpoznania.
Badania dotyczące profilu ekspresji genów, związanych z powstawaniem części zmiennej
łańcucha cięŜkiego immunoglobuliny w komórkach PBL-B, wskazują coraz wyraźniej na wpływ
antygenu rozpoznawanego przez BCR (B-cell receptor) na przebieg choroby. Aktywacja szlaków
sygnalizacyjnych następująca po stymulacji tego receptora (np. szlaku PI3K/Akt/Mcl-1) odgrywa
waŜną rolę w promowaniu przeŜycia komórek białaczkowych i w ich ochronie przed apoptozą
indukowaną chemioterapią.
SUMMARY: Views on pathogenesis of chronic lymphocytic leukemia have been changing over decades of research
on this disease. Right now most of the research work focuses on looking for new prognostic
factors which could help better predict the course of the disease from the moment of diagnosis.
Studies involving gene expression profiles of the immunoglobulin heavy chain variable region
in B-CLL cells have shown influence of antigen to which the malignant clone has affinity in
the course of the disease. Activation of signaling pathways after stimulation of the BCR (f. i.
PI3K/Akt/Mcl-1 pathway) plays an important role in promoting leukemia cells survival and in
protection against chemotherapy-induced apoptosis.
KEY WORDS: B cell receptor (BCR) – Chronic lymphocyt

pełna treść:

pobierzpobierz pełną treść publikacji (PDF 2434kb)

Pobierz program Adobe Reader®Do otwarcia plików PDF niezbedny jest darmowy program Adobe Reader® Jeśli nie masz tego programu pobierz go tutaj