Polskie Towarzystwo
Hematologów i Transfuzjologów

czcionka: [+] powiększ | [-] pomniejsz

Acta Haematologica Polonica, 2009, 40, 2

KRZYSZTOF LEWANDOWSKI

Badanie mutacji kinazy tyrozynowej BCR-ABL w przewlekłej białaczce szpikowej

Mutation study of BCR-ABL tyrosine kinase in patients with chronic myeloid leukemia

SłOWA KLUCZOWE:
Przewlekła białaczka szpikowaMutacje onkogenu BCR-ABLTechniki laboratoryjne
KEY WORDS:
Chronic myeloid leukemiaBCR-ABL gen mutationsLaboratory techniques
pełna treść »
STRESZCZENIE: Mutacje onkogenu BCR-ABL u chorych na przewlekłą białaczkę szpikową mogą prowadzić do oporności na leczenie inhibitorami kinazy tyrozynowej BCR-ABL. Określenie rodzaju mutacji onkogenu BCR-ABL daje możliwość modyfikacji strategii klinicznej (np. zwiększenie dawki, zmiana rodzaju stosowanego IKT, podjęcie decyzji odnośnie przeszczepienia allogenicznych komórek krwiotwórczych), a także pełniejszej oceny związku pomiędzy obecnością defektu z odpowiedzią kliniczną. Aktualnie stosuje się wiele technik laboratoryjnych pozwalających na wykrywanie mutacji onkogenu BCR-ABL. Należą do nich bezpośrednie sekwencjonowanie, subklonowanie z następowym sekwencjonowaniem, wysokosprawna chromatografia cieczowa w warunkach denaturacyjnych (d-HPLC), fluoroscencyjny PCR z PNA clamping, PCR z użyciem allelospecyficznych oligonukleotydów, SEQUENOM Mass Array, elektroforeza na podwójnym gradiencie gęstości i denaturacyjnym (DG-DGGE) i ostatnio wprowadzona wysokorozdzielcza analiza krzywych topnienia amplikonów (HRM). Niestety, jak dotąd nie osiągnięto konsensusu co do metody referencyjnej wykonywania analizy i raportowania uzyskanych wyników. W praktyce jako test skryningowy zaleca się wykonywanie d-HPLC lub DG-DGGE, a w przypadku podejrzenia mutacji onkogenu BCR-ABL test potwierdzenia techniką sekwencjonowania.
SUMMARY: Mutations of BCR-ABL oncogene in patients with chronic myeloid leukemia may lead to BCRABL tyrosine kinase inhibitors treatment failure. Knowledge about the type of mutations present allow to modify the treatment strategy (drug dose increase or change, decision about stem cell transplantation) and to better understand the relation between mutation presence and response to treatment. Recently, numerous different laboratory techniques are used to detect BCR-ABL oncogene mutations: direct sequencing, subcloning and sequencing, denaturing high-performance liquid chromatography (d-HPLC), PNA-based PCR clamping, allele-specific oligonucleoitide PCR, SEQUENOM Mass Array, double gradient-denaturing gradient gel electrophoresis (DG-DGGE) and high resolution genotyping by amplicon melting analysis (HRM). Unfortunately, there is no consensus about the reference method of mutation detection, screening and data reporting. Inpractice, d-HPLC or DG-DGGE as a screening method is used, and when mutation presence is suspected direct sequencing as a confirmatory test is performed.

pełna treść:

pobierzpobierz pełną treść publikacji (PDF 512kb)

Pobierz program Adobe Reader®Do otwarcia plików PDF niezbedny jest darmowy program Adobe Reader® Jeśli nie masz tego programu pobierz go tutaj