Polskie Towarzystwo
Hematologów i Transfuzjologów

czcionka: [+] powiększ | [-] pomniejsz

Acta Haematologica Polonica, 2001, 32, 4

WITOLD PREJZNER · ANDRZEJ HELLMANN

Porównanie miejsca pęknięcia genu BCR i rodzaju transkryptu BCR/ABL u chorych na przewlekłą białaczkę szpikową

Comparison of the BCR gene break point and the type of BCR/ABL transcript in patients with chronic myeloid leukemia

SłOWA KLUCZOWE:
Przewlekła białaczka szpikowaGen BCRHybrydyzacja Southema
KEY WORDS:
Chronic myeloid leukemiaBCR geneSouthern blot
pełna treść »
STRESZCZENIE: Badania miejsca pęknięcia genu BCR przy zastosowaniu metody Southern blot wykonano u 27 chorych z rozpoznaniem przewlekłej białaczki szpikowej. Spośród tych chorych u 11 oznaczono również rodzaj transkryptu BCR/ABL przy zastosowaniu odwrotnej transkrypcji reakcji łańcuchowej polimerazy. Stwierdzono znaczną przewagę chorych z rodza­jem rearanżacji 3' genu BCR. Wykazano całkowitą zgodność pomiędzy miejscem pęknięcia w grupie chorych z rearanżacją 3' i rodzajem otrzymanego transkryptu BCR/ABL.
SUMMARY: The breakpoint of BCR gene in 27 patients with diagnosed chronic myeloid leukemia was done by Southern blot. The type of BCR/ABL transcript, using the reverse transcriptase and polymerase chain reaction, was detected in 11 of 27 patients. Preponderance of the patients with 3' rearangement was observed. The consistence between the type or BCR/ABL transcript and the 3' rearangement been proved.

pełna treść:

pobierzpobierz pełną treść publikacji (PDF 497kb)

Pobierz program Adobe Reader®Do otwarcia plików PDF niezbedny jest darmowy program Adobe Reader® Jeśli nie masz tego programu pobierz go tutaj