Polskie Towarzystwo
Hematologów i Transfuzjologów

czcionka: [+] powiększ | [-] pomniejsz

Acta Haematologica Polonica, 2010, 41, 1

WŁODZIMIERZ ŁUCZYŃSKI · ANNA STASIAK-BARMUTA · JAROSŁAW PISZCZ · EDYTA CICHOCKA · ELŻBIETA IŁENDO · RADOSŁAW JAWOROWSKI · MARYNA KRAWCZUK-RYBAK · JANUSZ KŁOCZKO

Komórki supresyjne z linii mieloidalnej są obecne we krwi pacjentów z przewlekłą białaczką limfocytową

Myeloid-derived suppressor cells present in the peripheral blood of patients with chronic lymphocytic leukemia

SłOWA KLUCZOWE:
Przewlekła białaczka limfocytowaKomórki supresyjne pochodzące z linii mieloidalnejImmunoterapiaImmunosupresja
KEY WORDS:
Chronic lymphocytic leukemiaMyeloid-derived suppressor cellsImmunotherapyImmunesuppression
pełna treść »
STRESZCZENIE: Upośledzenie funkcji układu odpornościowego w chorobach nowotworowych stanowi istotny czynnik zmniejszający
efektywność immunoterapii. Od kilku lat pojedyncze ożrodki badawcze postulują istnienie komórek supresyjnych
pochodzących z linii mieloidalnej (MDSC) u pacjentów z chorobą nowotworową. Badacze ci uważają, że ta
subpopulacja komórek jest współodpowiedzialna za hamowanie czynności układu odpornościowego przez komórki
nowotworowe. Przewlekła białaczka limfocytowa (CLL) stanowi najczęstszą postać białaczki u pacjentów dorosłych
rasy kaukaskiej. Przebieg tego schorzenia jest przewlekły, z fazami zaostrzeń, bez wdrożenia terapii prowadzący
do zgonu pacjenta. Celem niniejszej pracy było poszukiwanie komórek supresyjnych pochodzących z linii mieloidalnej
we krwi obwodowej pacjentów z przewlekłą białaczką limfocytową. Materiał badawczy stanowiła krew obwodowa
25 pacjentów z CLL. Komórki jednojądrzaste były oceniane za pomocą pięciokolorowej techniki cytometrii
przepływowej z użyciem monoklonalnych przeciwciał związanych z FITC, PE, PerCP, ECD, PC7 oraz izotypowych
kontroli, notowano odsetki komórek: CD15+CD124(IL-4R)+, CD14-CD15+CD124+, CD34+CD33+CD13+,
CD34+CD33+CD13+CD15–, CD11b+CD14-CD15+, CD14+CD11b+HLA-DR+.
Wyniki:
1) Odsetek monocytów tj. komórek CD14+ oraz komórek CD15+ we krwi obwodowej był znamiennie niższy w grupie
pacjentów z CLL w porównaniu do grupy odniesienia.
2) Obserwowano istotnie statystycznie wyższy odsetek komórek MDSC o fenotypie CD34+CD33+CD13+ we krwi
pacjentów z przewlekłą białaczką limfocytową w porównaniu do wartości uzyskanych w grupie odniesienia. Nie
znaleziono różnic pomiędzy odsetkami innych subpopulacji komórek w piżmiennictwie uznawanych na MDSC.
Wyniki naszych badań wskazują na prawdopodobną obecność komórek MDSC we krwi obwodowej pacjentów z
przewlekłą białaczką limfocytową. Dalsze prace prowadzone w tym zakresie wyjażnią ich rolę oraz ew. możliwość
konstrukcji modeli immunoterapeutycznych opartych o udział MDSC w patogenezie zaburzeń immunologicznych towarzyszących CLL.
SUMMARY: The diminished function of the immune system in neoplastic diseases accounts for impaired effect of cancer immunotherapy.
For the last few years some research centres have been postulating the existance of myeloid-derived
suppressor cells (MDSC) in cancer patients. The researchers regard MDSC as responsible for supprepression of the
immune system caused by cancer cells. Chronic lymphocytic leukemia (CLL) is the most common leukemia in
Caucasians. The course of the disease is chronic with acceleration phases, leading to death of the patient if no appropriate
treatment is instituted. The aim of this study was to search for MDSC in patients with CLL. 25 patients
with newly recognized CLL were enrolled into the study. The mononuclear cells from the peripheral blood were
assessed with five-colour flow cytometry using monoclonal antibodies bound with FITC, PE, PerCP, ECD, PC7
and isotype controls, and following cell subpopulations were noted: CD15+CD124(IL-4R)+, CD14-CD15+CD124+,
CD34+CD33+CD13+, CD34+CD33+CD13+CD15-, CD11b+CD14-CD15+, CD14+CD11b+HLA-DR+.
Results:
1) The percentage of monocytes i.e.CD14+ and CD15+ cells in the peripheral blood of patients with CLL was lower
than in the controls.
2) The percentage of MDSC i.e. CD34+CD33+CD13 was higher in CLL pacjents than in controls. We found no differences
between the examined and control group in other assessed cell subpopulations.
Results of our investigation suggest the presence of MDSC in the peripheral blood of CLL patients. Further research
in this field will elucidate the role and possibility of immunotherapeutic use of those cells.

pełna treść:

pobierzpobierz pełną treść publikacji (PDF 157kb)

Pobierz program Adobe Reader®Do otwarcia plików PDF niezbedny jest darmowy program Adobe Reader® Jeśli nie masz tego programu pobierz go tutaj