Polskie Towarzystwo
Hematologów i Transfuzjologów

czcionka: [+] powiększ | [-] pomniejsz

Acta Haematologica Polonica, 2009, 40, 2

DARIUSZ WOŁOWIEC

Czynniki rokownicze i predykcyjne w przewlekłej białaczce limfocytowej

Prognostic and predictive factors in chronic lymphocytic leukemia

SłOWA KLUCZOWE:
Przewlekła białaczka limfocytowaCzynniki rokownicze
KEY WORDS:
Chronic lymphocytic leukemiaPrognostic factors
pełna treść »
STRESZCZENIE: Poszukiwanie czynników rokowniczych w przewlekłej białaczce limfocytowej (CLL) ma na celu doskonalenie kryteriów rozpoczęcia leczenia cytostatycznego oraz jego strategii. W szczególności prowadzone są badania służące wyodrębnieniu pacjentów, którzy odnieśliby korzyść z wczesnegorozpoczęcia leczenia pomimo nie spełnienia obecnie obowiązujących kryteriów jego rozpoczęcia, jak również tych, u których byłaby celowa intensyfikacja terapii. Obok stadium zaawansowania klinicznego choroby określanego według systemu Rai’a lub Bineta, do najistotniejszych czynników rokowniczych co do przeżycia całkowitego i wolnego od progresji należą niektóre aberracje genetyczne, szczególnie dotyczące regionów 17p i 11q, a także stan mutacyjny genu łańcucha ciężkiego immunoglobuliny (IgVH) oraz związana z nim ekspresja antygenów D38 i ZAP-70. Delecja 17p lub mutacje zlokalizowanego tam genu p53 jest ponadto związana z opornością na analogi puryn. Określenie stanu mutacyjnego IgVH, ekspresji CD38 i ZAP-70 jest szczególnie przydatne u chorych kwalifikowanych do intensywnych procedur leczniczych, szczególnie allogenicznego przeszczepienia komórek krwiotwórczych. Problem wyodrębnienia innych czynników złego rokowania, które uzasadniłyby wcześniejsze rozpoczęcie leczenia cytostatycznego, niż to przewidują obecnie obowiązujące standardy postępowania, wymaga natomiast dalszych badań.
SUMMARY: Studies on the prognostic factors in chronic lymphocytic leukemia (CLL) are necessary for improvement of criteria for starting the cytostatic treatment and for ameliorating its strategy. In particular, it seems important to single out patients with indolent CLL who may benefit from early or intensive cytostatic treatment. Besides Rai or Binet staging system, some chromosomal aberrations, in particular concerning 17p and 11q, heavy chain immunoglobulin gene (IgVH) mutational status, as well as CD38 and ZAP-70 expression, are currently considered as the most important prognostic factors as to progression free- and overall survival. Moreover, deletion of 17p and mutations of p53 gene which is localized in this region predict resistance to purine analogs and alkylating agents. Determination of IgVH mutational status and of CD38 and ZAP-70 expression is particularly useful in young patients, candidates for intensive therapeutic procedures, such as allogenic hematopoietic cells transplantation. The issue of defining of unfavourable prognostic factors which may justify the early beginning, i.e. before the meeting of the currently admitted criteria, of cytostatic treatment, needs further studies.

pełna treść:

pobierzpobierz pełną treść publikacji (PDF 171kb)

Pobierz program Adobe Reader®Do otwarcia plików PDF niezbedny jest darmowy program Adobe Reader® Jeśli nie masz tego programu pobierz go tutaj