Polskie Towarzystwo
Hematologów i Transfuzjologów

czcionka: [+] powiększ | [-] pomniejsz

Acta Haematologica Polonica, 2009, 40, 2

TADEUSZ ROBAK

Treatment of rofractory and relapsed chronic lymphocytic leukemia

Leczenie nawrotowych i opornych postaci przewlekłej białaczki limfocytowej

SłOWA KLUCZOWE:
Przewlekła białaczka limfocytowaAnalogi nukleozydów purynowych
Fludarabina
KladrybinaRituksimabChemioimmunoterapiaPrzeciwciała monoklonalne
Przeszczepianie komórek krwiotwórczych
KEY WORDS:
Chronic lymphocytic leukemiaPurine nucleoside analogsFludarabineCladribine
RituximabAlemtuzumabChemoimmunotherapyMonoclonal antibodiesStem Cell
transplantation.
pełna treść »
STRESZCZENIE: For many years alkylating agents especially have been considered the drugs of choice for firstline treatment of progressive and symptomatic chronic lymphocytic leukemia (CLL). However,
this agent is not effective in early relapsed and refractory patients. More recently treatment approaches have included purine nucleoside analogs (PNA), fludarabine (FA), cladribine, (2-CdA)
and pentostatin and monoclonal antibodies (MoAb). PNA are highly active in CLL patients,
both previously treated and untreated and are frequently effective in patients refractory to alkylating agents. The MoAbs directed against CD52 antigen (alemtuzumab) and CD20 antigen (rituximab) demonstrate also significant activity in CLL and should be used in patients refractory to PNA. Combination therapies with PNA and CY and especially with rituximab are more active than monotherapy with PNA in regards to response rate and possible survival. Alemtuzumab
may be an effective treatment for patients refractory to PNA. Recently a number of novel agents
and therapies are being evaluated especially in patients refractory to PNA, including those targeting the antiapoptotic bcl-2 family of proteins and receptors, vaccines and stem cell transplantation.
SUMMARY: Przewlekła białaczka limfocytowa (CLL) jest klonalną chorobą charakteryzującą się proliferacją
i akumulacją małych limfocytów B z ekspresją CD5. Chlorambucyl jest stosowany w leczeniu
CLL od ponad 40 lat i jest wciąż przydatny, zwłaszcza u chorych starszych i w złym stanie ogólnym. Jednakże lek ten nie jest skuteczny u pacjentów opornych na analogi puryn i przeciwciała
monoklonalne. Analogi nukleozydów purynowych, fludarabina i kladrybina, są stosowane u
większości chorych na CLL, zarówno w pierwszej linii jak i w przypadku oporności na leki alkilujące.
W randomizowanych badaniach potwierdzono większą skuteczność analogów puryn skojarzonych
z cyklofosfamidem lub z cyklofosfamidem i ritukasmabem w porównaniu z monoterapią.
Alemtuzumab może być skutecznym lekiem u chorych opornych na analogi puryn. Ponadto
w badaniach klinicznych znajduje się wiele nowych leków, które w przyszłości mogą się przyczynić
do dalszej poprawy wyników leczenia chorych na CLL.

pełna treść:

pobierzpobierz pełną treść publikacji (PDF 155kb)

Pobierz program Adobe Reader®Do otwarcia plików PDF niezbedny jest darmowy program Adobe Reader® Jeśli nie masz tego programu pobierz go tutaj