Polskie Towarzystwo
Hematologów i Transfuzjologów

czcionka: [+] powiększ | [-] pomniejsz

Acta Haematologica Polonica, 2001, 32, 4

JAROSŁAW WAJS

Transfuzje koncentratów granulocytarnych - renesans niedocenianej metody leczenia?

Granulocyte concentrates transfusions - renaissance of underestimated method of therapy?

SłOWA KLUCZOWE:
Przetoczenia granulocytówNeutropeniaZakażenia
KEY WORDS:
Granulocyte transfusionsNeutropeniaInfections
pełna treść »
STRESZCZENIE: Transfuzje koncentratów granulocytarnych mogą być pomocne w leczeniu zagrażających życiu zakażeń u pacjentów neutropenicznych. W przeszłości skuteczność tej terapii była ograniczona ze względu na trudności w zgromadzeniu wystarczającej liczby komórek. Postęp w technikach aferezy i podawanie G-CSF w celu stymulacji dawców, spowodowało ponowne zainteresowanie transfuzjami granulocytów. Prezentujemy aktualne dane dotyczące przygotowania dawców, pobierania i przechowywania granulocytów, poprze­toczeniowych reakcji ubocznych i zastosowania klinicznego.
SUMMARY: Transfusions of granulocyte concentrates may be helpful in treatment of life-threatening infections in neutropenic patients. In the past, the effectiveness of this therapy was limited by difficulties in the collection of sufficient number of cells. Progress in apheresis technics and administration of G-CSF for donors stimulation caused renewed interest in granulocyte transfusions. We present current data regarding donors arrangement, collection and storage of granulocytes, posttransfusion adverse effects and clinical utility.

pełna treść:

pobierzpobierz pełną treść publikacji (PDF 528kb)

Pobierz program Adobe Reader®Do otwarcia plików PDF niezbedny jest darmowy program Adobe Reader® Jeśli nie masz tego programu pobierz go tutaj