Polskie Towarzystwo
Hematologów i Transfuzjologów

czcionka: [+] powiększ | [-] pomniejsz

Acta Haematologica Polonica, 2009, 40, 2

WIESŁAW W. JĘDRZEJCZAK

Aktualne wskazania do przeszczepiania krwiotwórczych komórek macierzystych

Current indications for the transplantation of hematopoietic stem cells

SłOWA KLUCZOWE:
Przeszczepianie szpikuOstre białaczkiPrzewlekłe białaczkiChoroby komórek plazmatycznych
KEY WORDS:
Bone marrow transplantationAcute leukemiaChronic leukemiaPlasma cell disorders
pełna treść »
STRESZCZENIE: Wskazania do przeszczepiania komórek krwiotwórczych ulegają stopniowej ewolucji. Rozszerzenie wskazań wynika z wprowadzenia nowych form zabiegu takich, jak przeszczepianie po kondycjonowaniu niemieloablacyjnym, lepszego doboru dawców niespokrewnionych, a także wykorzystywania nowych źródeł komórek krwiotwórczych takich, jak krew pępowinowa oraz dawcy haploidentyczni. Zmniejszenie śmiertelności związanej z przeszczepieniem umożliwia też rozszerzenie wskazań na schorzenia występujące głownie u osób starszych takie, jak przewlekła białaczka limfocytowa i mielofibroza. Z drugiej strony, wprowadzenie skutecznych terapii farmakologicznych (np. imatinib w przewlekłej białaczce szpikowej i zespole hypereozynofilowym) ogranicza wskazania do przeszczepiania komórek krwiotwórczych, jako metody znacznie bardziej toksycznej. Te dane zostały wykorzystane w przygotowaniu zaproponowanej zmodyfikowanej tabeli wskazań zgodnej z wiedzą z roku 2009.
SUMMARY: Indications for transplantation of hematopoietic cells undergo constant evolution. Some indications become broadened owing to the introduction of new forms of procedures such as transplantation after non-myeloablative conditioning, better tissue matching, and utilization of newer forms of sources of hematopoietic cells such as cord blood and haploidentical donors. Decrease in transplantation related mortality has allowed for broadening of indications to include disorders of elderly such as chronic lymphocytic leukemia and myelofibrosis. On the other hand, introduction of effective pharmacological therapies (e.g. imatinib in chronic myeloid leukemia and hypereosinophilic syndrome) limited indications to the transplantation of hematopoietic cells as much more toxic method. These data have been used in preparation of proposal of modified indication table according to the state of the art for 2009.

pełna treść:

pobierzpobierz pełną treść publikacji (PDF 99kb)

Pobierz program Adobe Reader®Do otwarcia plików PDF niezbedny jest darmowy program Adobe Reader® Jeśli nie masz tego programu pobierz go tutaj