Polskie Towarzystwo
Hematologów i Transfuzjologów

czcionka: [+] powiększ | [-] pomniejsz

Acta Haematologica Polonica, 2009, 40, 2

MACIEJ KRZAKOWSKI

Postęp w zakresie przeciwnowotworowego leczenia litych nowotworów

Progress in anticancer therapy of solid tumors

SłOWA KLUCZOWE:
Przeciwnowotworowe leczenieSystemowe leczeniePostępy
KEY WORDS:
Anticancer treatmentSystemic therapyAdvances.
pełna treść »
STRESZCZENIE: Poprawa rokowania chorych na nowotwory wynika ze stosowania pierwotnej i wtórnej profilaktyki,wczesnego rozpoznawania oraz skojarzonego leczenia. Z uwagi na pierwotnie systemowy charakter wielu nowotworów skojarzone postępowanie obejmuje najczęściej metody leczenia miejscowego i farmakologicznego. W ciągu ostatnich 12 miesięcy dokonał się istotny postęp w zakresie możliwości farmakologicznego leczenia przeciwnowotworowego. Randomizowane badania
potwierdziły wartość nowych leków w częstych nowotworach (np. cetuksymab w niedrobnokomórkowym raku płuca i raku jelita grubego lub bewacyzumab w raku piersi i wielopostaciowym glejaku), a także wykazały możliwości doboru leczenia na podstawie charakterystyki molekularnej (np. stan genu K-RAS w raku jelita grubego). Kilka istotnych badań przyczyniło się do optymalizacji hormonalnego leczenia raka piersi (np. inhibitory aromatazy u chorych po menopauzie i kwas zoledronowy stosowany łącznie z hormonoterapią u chorych przed menopauzą).
Wykazano, że u odpowiednio dobranych chorych możliwe jest uzyskanie poprawy rokowania chorych na raka trzustki w następstwie uzupełniającej chemioterapii pooperacyjnej. Wyniki kilku badań z zastosowaniem leków ukierunkowanych molekularnie przyczyniły się do ewolucji możliwości leczenia zaawansowanego raka nerkowokomórkowego oraz raka wątrobowokomórkowego. Szereg badań wykazało znaczenie stanu genów dla przewidywania korzyści związanych z chemioterapią w niektórych nowotworach (np. glejaki i rak jelita grubego). Wymienione i inne osiągnięcia ostatniego roku pozwalają mieć nadzieją na dalszą poprawę wyników leczenia chorych na nowotwory.
SUMMARY: Improvement in the prognosis of cancer patients results from the use of primary and secondary prophylaxis, early diagnosis as well as combined treatment. Given the primary systemic nature of many neoplasms, combined treatment includes most frequently local modalities and pharmacotherapy. Significant progress within systemic anticancer therapy has been made within last 12 months. Randomized studies have confirmed activity of new agents in frequent neoplasms (eg, cetuximab in non-small-cell lung cancer and colorectal cancer or bevacizumab in breast cancer and glioblastoma multiforme), and have shown treatment selection methods based on molecular characteristics (eg, K-RAS gene status in colorectal cancer). Several important studies have provided ways to optimize endocrine therapy of breast cancer (eg, aromatase inhibitors in post menopausal patients and zoledronic acid combined with hormonotherapy in premenopausal patients). It has been shown taht prognosis may be improved in selected patients with pancreatic cancer with the use of adjuvant postoperative chemotherapy. The results of several studies with molecular-oriented agents have produced to the evolution of management in advanced renal-cell carcinoma and hapatocellular carcinoma. Numerous trials have shown gene status importance in predicting benefits from cytotoxic therapy in some neoplasms (eg, gliomas and colorectal cancer). These and other achievements of the last year promise further improvement in the treatmen of patients with cancer.

pełna treść:

pobierzpobierz pełną treść publikacji (PDF 105kb)

Pobierz program Adobe Reader®Do otwarcia plików PDF niezbedny jest darmowy program Adobe Reader® Jeśli nie masz tego programu pobierz go tutaj