Polskie Towarzystwo
Hematologów i Transfuzjologów

czcionka: [+] powiększ | [-] pomniejsz

Acta Haematologica Polonica, 2009, 40, 2

RYSZARD POGŁÓD

Poprzetoczeniowa choroba – przeszczep przeciw gospodarzowi Transfusion –

Associated Graft versus Host Disease (TA-GvHD)

SłOWA KLUCZOWE:
Poprzetoczeniowa choroba przeszczep przeciwko gospodarzowi (TAGvHD)GvHDPowikłania poprzetoczenioweNapromienianie składników krwi
KEY WORDS:
Transfusion associated GvHDSymptomatologyBlood products irradiation
pełna treść »
STRESZCZENIE: Poprzetoczeniowa choroba przeszczep przeciwko biorcy (Transfusion-Associated Graft Versus Host Disease, TA-GvHD) stanowiąca złożoną reakcję układu odpornościowego, jest rzadkim, zwykle śmiertelnym powikłaniem poprzetoczeniowym. Powstaje w wyniku przetoczenia żywych limfocytów T zawartych w składniku krwi dawcy do organizmu biorcy, który nie może ich ani rozpoznać ani zniszczyć. Najczęściej powikłanie to występuje u chorych z niewydolnym układem odpornościowym oraz u wcześniaków, a także u pacjentów z prawidłową czynnością układu odpornościowego otrzymujących krew od osób z nimi spokrewnionych albo też od niespokrewnionej osoby –homozygoty względem haplotypu HLA gospodarza. Objawy pojawiają się w ciągu 4 do 30 dni, zmiany chorobowe obejmują skórę, wątrobę, przewód pokarmowy oraz szpik kostny. Przebieg TA-GvHD jest krótki, większość pacjentów umiera w ciąg kilku dni do kilku tygodni od wystąpienia pierwszych objawów. Symptomatologia TA-GvHD różni się pod pewnymi względami od typowej TA-GvHD, a jej przebieg jest niewspółmiernie cięższy, i w dużej mierze warunkowany obecnością hipoplazji/aplazji szpiku. Przyczyną zgonu są powikłania infekcyjne lub krwotoczne. Różne, stosowane dotychczas metody leczenia okazały się nieskuteczne. Niezmiernie istotna jest zatem profilaktyka tego powikłania poprzez zniszczenie zdolności proliferacyjnej limfocytów T. Osiąga się to w wyniku napromieniowania składników krwi przy użyciu promieni gamma w dawce 25–50 Gy. Jest to postępowanie całkowicie skuteczne i dzięki niemu TA-GvHD stało się powikłaniem, któremu można obecnie całkowicie zapobiec.
SUMMARY: Transfusion Associated Graft Versus Host Disease (TA-GvHD), a complex reaction of immune system, is a rare, usually fatal complication of blood transfusion. It results from transfusion of viable T-lymphocytes present in blood component of donor to recipient who is not able to recognize and destroy them. This complication most commonly occurs in immunocompromised patients or premature infants and also in patients with normal immune system receiving blood components from related persons or from random persons- being homozygote to recipient HLA haplotype. TA-GvHD is the most fatal posttranfusional reaction with mortality reaching 95%. The first symptoms occur within 4–30 days and mainly skin, liver, gastrointestinal tract and bone marrow are involved in disease process. The disease course is short, the majority of patients dies during several days to several weeks from the disease onset. Symptomatology of TA-GvHD in some regards differ from that seen in typical GvHD and its course is incomparable severe what mainly results from presence of aplasia/ hypoplasia of bone marrow. The cause of death are infectious or haemarrhagic complications. Various, applied so far, treatment methods were inefficient. Therefore, the most critical point is disease prophylaxis through inactivation of proliferative capability of T lymphocytes. It may be done in a process of irradiaton of cell blood products by using of gamma rays. This is completely efficient approach and due to its application TAGvHD is highly preventable disease.

pełna treść:

pobierzpobierz pełną treść publikacji (PDF 112kb)

Pobierz program Adobe Reader®Do otwarcia plików PDF niezbedny jest darmowy program Adobe Reader® Jeśli nie masz tego programu pobierz go tutaj