Polskie Towarzystwo
Hematologów i Transfuzjologów

czcionka: [+] powiększ | [-] pomniejsz

Acta Haematologica Polonica, 2007, 38, 1

EWA NIEDZIELSKA · DOROTA WÓJCIK · ADRIAN DOROSZKO · WOJCIECH PIETRAS · MAŁGORZATA NIEDZIELSKA · ALICJA CHYBICKA

Rola polimorfizmu genetycznego w metabolizmie leków stosowanych w leczeniu dzieci z ostrymi białaczkami

The role of genetic polymorphism in metabolism of drugs used in pediatric patients for treatment of acute leukemias

SłOWA KLUCZOWE:
Polimorfizm genetycznyTPMTCYP2C9CYP2C19Ostra białaczka
KEY WORDS:
Genetic polymorphismTPMTCYP2C9CYP2C19Acute leukemia
pełna treść »
STRESZCZENIE: Poza genetycznie uwarunkowanymi odmiennymi reakcjami na leki do elementów modyfikujących działanie leków należą czynniki środowiskowe, wiek, płeć i interakcje między lekami. Czynniki genetyczne mają główny wpływ na efekt leczenia.
Polimorfizm genetyczny jest wynikiem dziedzicznie przekazywanych mutacji DNA. Mutacje punktowe spowodowane wymianą jednej pary zasad na drugą należą do najczęściej występujących zmian genetycznych – polimorfizm pojedynczego nukleotydu (SNP – single nukleotide polymorphisms). Częstość wariantów allelicznych dla poszczególnych genów różni się wśród grup etnicznych.
Polimorfizm genetyczny genów kodujących enzymy metabolizujące leki ma wpływ na efekt leczenia przeciwnowotworowego: skuteczność i bezpieczeństwo terapii. Wąski współczynnik terapeutyczny jest ważnym czynnikiem determinującym toksyczność leków przeciwnowotworowych. Rezultat leczenia ostrych białaczek u dzieci jest prawdopodobnie spowodowany również polimorfizmem S – metylotransferazy tiopurynowej (TPMT) i polimorfizmem genów cytochromu P-450 (CYP2C9 i CYP2C19). Polimorfizm pojedynczych nukleotydów może prowadzić do całkowitej utraty aktywności enzymów. Wyróżniamy różne fenotypy: osoby wolno metabolizujące leki (PM – poor metabolizer), osoby bardzo szybko metabolizujące leki (UM – ultrarapid metabolizer) oraz osoby z prawidłowym (EM – efficient metabolizer) i zmniejszonym metabolizmem (IM – intermediate metabolizer).
Polimorfizmy genowe mogą być przyczyną wystąpienia indywidualnego ryzyka szkodliwych następstw podjętego działania leczniczego i braku efektów leczenia.
SUMMARY: Apart firm a genetically determined drug responsiveness of an individual, the factors that modify drug action include the environmental factors, age, gender and drug interactions. Genetic factors play major role in treatment outcome.
Gene polymorphism is caused by genetically transmitted mutations in DNA. Point mutations due to substitution of a single base nucleotide with another nucleotide are the most common mutations – single nucleotide polymorphism (SNP). The frequency of variant alleles for genes differs among ethnic groups.
The polymorphism of genes encoding drug – metabolising enzymes may influence the effect of cancer treatment: efficiency and safety therapy. Extremely low therapeutic index is an important determinant of anticancer drug toxicity. Outcome of treatment in acute leukemia in children is probably due to thiopurine S-methyltransferase polymorphism (TPMT) and polymorphism of the cytochrome P 450 (CYP2C9 and CYP2C19). Single nucleotide polymorphism may lead to an absolute loss of enzyme activity. Different phenotypes are divided between: poor metabolizer (PM), ultrarapid metabolizer (UM), efficient metabolizer (EM) and intermediate metabolizer (IM).
Polymorphism in the genes can affect an individual’s risk of drug - related adverse reactions and drug refractoriness.

pełna treść:

pobierzpobierz pełną treść publikacji (PDF 140kb)

Pobierz program Adobe Reader®Do otwarcia plików PDF niezbedny jest darmowy program Adobe Reader® Jeśli nie masz tego programu pobierz go tutaj