Polskie Towarzystwo
Hematologów i Transfuzjologów

czcionka: [+] powiększ | [-] pomniejsz

Acta Haematologica Polonica, 2010, 41, 2

HALINA ANTOSZ · JOANNA SAJEWICZ · BARBARA MARZEC-KOTARSKA · ANNA DMOSZYŃSKA

Ekspresja IL-6 i IL-6Rα na poziomie mRNA w limfocytach PBL-B oraz w prawidłowej subpopulacji B (CD19+)

IL-6 and IL-6Rα mRNA expression in B-cell chronic leukemia lymphocytes and normal B lymphocytes subpopulation (CD19+)

SłOWA KLUCZOWE:
PBL-BIL-6IL-6Rα
KEY WORDS:
B-CLLIL-6IL-6Rα
pełna treść »
STRESZCZENIE: Komórki białaczkowe w PBL-B mogą produkować i wydzielać interleukinę 6 (IL-6), która funkcjonuje jako czynnik
stymulujący i regulujący różnicowanie limfocytów B w nowotworowych komórkach limfoidalnych. IL-6 uznaje się
za kluczową cytokinę zaangażowaną w mechanizmy obronne organizmu, w procesach krwiotworzenia i reakcjach
zapalnych, o wielokierunkowym działaniu auto- i parakrynnym. Jej produkcja jest zazwyczaj przemijająca i ściśle regulowana.
Na komórki docelowe działa za pośrednictwem receptora klasy I.
Stosując metodę RT-PCR w czasie rzeczywistym (real time PCR), zbadano ekspresję IL-6 i IL-6Rα na poziomie
mRNA, w limfocytach PBL-B w porównaniu z prawidłową subpopulacją limfocytów B (CD19+). Poziom ekspresji
IL-6 wyrażony wartością RQ w puli limfocytów B wszystkich badanych chorych z PBL-B, w porównaniu z subpopulacją
B zdrowych dawców, okazał się być ponad 52 razy mniejszy, natomiast ekspresja mRNA IL-6Rα w B-PBL, była
dwukrotnie większa. Porównanie ekspresji mRNA IL-6 i IL-6Rα, w różnych stadiach choroby wg Rai’a (0,1,2,4)
wykazało w obu przypadkach największy poziom RQ mRNA w stadium 4 najmniejszy w stadium 1.
SUMMARY: B-CLL lymphocytes may produce and secret interleukin 6 (IL-6) that functions as stimulation and differentiation factor
of B lymphocytes in neoplastic lymphoid cells. IL-6 is suggested to be a key cytokine engaged in immune response
of organisms, hematopoietic processes and inflammatory reactions, based on multidirectioral auto and
paracrine auction. IL-6 production is mainly transitory and strictly regulated. Its action on target cells is mediated by
receptor I.
By the means of Real – Time PCR we studied IL-6 and IL-6Rα expression on mRNA level (RQ) in B-CLL lymphocytes
and in CD19+ subpopulation of normal B lymphocytes.
The IL-6 expression level in B-CLL cells was significantly lower (52 times) comparing to CD19+ normal cells while
IL-6Rα mRNA expression in B-CLL was twice as high. Comparison of mRNA expression level of IL-6 and IL-6Rα,
in different disease stages according to Rai (0,1,2,4), showed the highest mRNA expression level for both studied
genes in 4th Rai stage and the lowest in 1st stage of disease.

pełna treść:

pobierzpobierz pełną treść publikacji (PDF 220kb)

Pobierz program Adobe Reader®Do otwarcia plików PDF niezbedny jest darmowy program Adobe Reader® Jeśli nie masz tego programu pobierz go tutaj