Polskie Towarzystwo
Hematologów i Transfuzjologów

czcionka: [+] powiększ | [-] pomniejsz

Acta Haematologica Polonica, 2009, 40, 2

JERZY HOŁOWIECKI · ALEKSANDRA HOŁOWIECKA*

Ostre białaczki szpikowe – 2009

Acute myeloid leukemia – 2009

SłOWA KLUCZOWE:
Ostra białaczka szpikowaAMLLeczenie dostosowane do ryzyka
KEY WORDS:
AMLRisk adopted treatment
pełna treść »
STRESZCZENIE: Ostre białaczki szpikowe mają pewne wspólne cech kliniczne, w rzeczywistości stanowią jednak grupę chorób różniących się zmianami cytogenetycznymi i molekularnymi. Skutkiem tego są różne przebiegi kliniczne i co za tym idzie różne rokowanie. W oparciu o badania cytogenetyczne wyróżnia się 3 grupy o stopniu ryzyka określanym jako: 1. korzystne, 2. pośrednie i 3. niekorzystne. W obrębie poszczególnych podgrup ujawnia się dalsze zróżnicowanie w oparciu o badania cech molekularnych. W grupie korzystnego ryzyka np. gorsze rokowanie mają chorzy z mutacją c-KIT, a w grupie ryzyka pośredniego chorzy z obecnością FLT3-ITD+, natomiast korzystniejsze jest rokowanie w postaciach bez mutacji FLT3-ITD, ale z obecnością mutacji NPM1 i CEBPA. Nowa klasyfikacja WHO 2008 uznaje nowe jednostki AML z powtarzającymi się zmianami genetycznymi, takie jak t(6:9), inv (3) lub t(3:3), t (1:22) oraz postacie ze zmianami w 11q23. Uznano też status odrębności dla odmian z mutacjami NPM1 i CEBPA. Lepsza stratyfikacja grup ryzyka daje większą szansę na opracowanie skutecznego leczenia. Przykładem jest sukces zachowawczego leczenia białaczki promielocytowej t(15:17) wyleczalnej w ponad 80%. W dalszych badaniach klinicznych jak również w warunkach dobrej praktyki medycznej konieczne jest obecnie badanie cytogenetyczne i molekularne wszystkich chorych z AML przy rozpoznaniu i dążenie do zróżnicowanego leczenia dostosowanego do stopnia ryzyka genetycznego, ryzyka związanego ze stanem pacjenta oraz procedurą np. przeszczepieniem szpiku. Takie podejście jest też niezbędne dla rozwinięcia leczenia lekami ukierunkowanymi na zmiany molekularne np. inhibitorami kinazy FLT3, transferazy fernezylowej i kinaz tyrozynowych, czy też przeciwciałami monoklonalnymi i immunokoniugatami.
SUMMARY: Acute myeloid leukemia (AML) is a heterogeneous group of diseases with some common clinical features but in fact different in terms of cytogetic and molecular characteristics. This results in different clinical course and prognosis. Based on the cytogenetic 3 subgroups of AML have been recognized with: 1. favorable-, 2. intermediate- and 3. poor risk. Within particular cytogenetic risk groups a further molecular investigations are revealing more detailed sub-stratification with prognostic diversification. In the favorable risk group the presence of c-KIT mutation has an adverse impact on prognosis. In the intermediate risk group the FLT3-ITD mutation (present in 30%) correlates with higher relapse rate in contrary to patients who are FLT3-ITD.(–) but present with NPM1 and CEBPA mutation who have a relatively better prognosis. The updated WHO classification of malignant diseases–2008 has included to the group of AML with recurrent cytogenetic features 5 new subtypes with: t(6:9), inv (3) / t(3:3), t(1:22) and aberrations in 11q23. In addition to this group another 2 subtypes defined on molecular level; the NPM1 and CEBPA mutations were also provisionally included.
A more accurate risk categorization is crucial for elaboration of more effective treatment of AML This is illustrated with unequivocal success of risk adopted protocols for t(15:17) positive promyelocytic leukemia with 84% of 5-y overall survival, without HSCT. Therefore, in patients with AML both cytogenetic and molecular characteristics should be performed at diagnosis and the optimal treatment should be chosen adopted to 1. the genetic risk profile, 2. th age and co-morbidity of the patient and 3. procedure related risk in case of HSCT. Such approach is necessary also for therapy based on molecular targeted drugs like inhibitors of FLT3-kinase, fernesyl transferaze inhibitors–FTI, tyrozin- and serin-kinase blockers, as well as for treatments with monoclonal antibodies or immune-coniugates

pełna treść:

pobierzpobierz pełną treść publikacji (PDF 164kb)

Pobierz program Adobe Reader®Do otwarcia plików PDF niezbedny jest darmowy program Adobe Reader® Jeśli nie masz tego programu pobierz go tutaj