Polskie Towarzystwo
Hematologów i Transfuzjologów

czcionka: [+] powiększ | [-] pomniejsz

Acta Haematologica Polonica, 2010, 41, 4

MAGDALENA CZEMERSKA · TADEUSZ ROBAK · AGNIESZKA WIERZBOWSKA

Osteopontyna – białko regulujące angiogenezę i rozwój nowotworów

Osteopontin – regulator of angiogenesis and tumorigenicity

SłOWA KLUCZOWE:
OsteopontynaAngiogenezaNowotwórHematopoetyczne komórki macierzyste
KEY WORDS:
OsteopontinAngiogenesisTumorHematopoietic stem cells
pełna treść »
STRESZCZENIE: Osteopontyna (OPN) jest białkiem, które odgrywa ważną rolę zarówno w procesach fizjologicznych i w patogenezie licznych schorzeń. W ostatnich latach udowodniono, że OPN wywiera kluczowy wpływ na wielkość populacji hema-topoetycznych komórek macierzystych i prawdopodobnie jest głównym regulatorem ich cyklu komórkowego. Zwiększoną ekspresję OPN w osoczu wykazano zarówno w przebiegu guzów litych jak i nowotworów układu krwio-twórczego. OPN może być nieinwazyjnym markerem zaawansowania chorób nowotworowych. Niezbędne są dalsze prace pozwalające na dokładne określenie mechanizmów oddziaływania OPN na komórki nowotworowe.
SUMMARY: Osteopontin is widely spread in the human body protein. It plays an important role in the physiological and pathological processes. In the recent years it has been proved that OPN plays a key role in regulation of hematopoietic stem cell population and may be the main regulator of the cell cycle. A high plasma OPN level is associated with both solid tumors and hematological malignancies. OPN may be a noninvasive marker of tumor burden. There is needed further research on the influence of OPN on malignant cells.

pełna treść:

pobierzpobierz pełną treść publikacji (PDF 289kb)

Pobierz program Adobe Reader®Do otwarcia plików PDF niezbedny jest darmowy program Adobe Reader® Jeśli nie masz tego programu pobierz go tutaj