Polskie Towarzystwo
Hematologów i Transfuzjologów

czcionka: [+] powiększ | [-] pomniejsz

Acta Haematologica Polonica, 2010, 41, 4

ELŻBIETA ISKIERKA · KRZYSZTOF JAMROZIAK · TADEUSZ ROBAK

Niedokrwistość autoimmunohemolityczna jako powikłanie przewlekłej białaczki limfocytowej

Autoimmune hemolytic anemia complicating chronic lymphocytic leukemia

SłOWA KLUCZOWE:
Niedokrwistość autoimmunohemolitycznaAIHAPrzewlekła białaczka limfocytowaPBLPowikłania autoimmunizacyjne
KEY WORDS:
Autoimmune hemolytic anemiaAIHAChronic lymphocytic leukemiaCLLAutoimmune complications
pełna treść »
STRESZCZENIE: Niedokrwistość autoimmunohemolityczna (autoimmune hemolytic anemia, AIHA) jest najczęstszym powikłaniem autoimmunizacyjnym u chorych na przewlekłą białaczkę limfocytową (PBL). Powikłanie to dotyczy około 5–10% pacjentów z PBL i może wystąpić na każdym etapie przebiegu klinicznego choroby, również przed rozpoznaniem białaczki. Według ostatnich doniesień AIHA nie posiada niezależnego znaczenia rokowniczego, jednak występuje częściej w PBL o bardziej agresywnej biologii i potencjalnie gorszym przebiegu klinicznym. Podczas wyboru terapii AIHA wikłającej PBL należy przede wszystkim wziąć pod uwagę dynamikę i zaawansowanie PBL. Jeżeli AIHA jest jedynym wskazaniem do terapii PBL stosuje się tylko leczenie immunosupresyjne. Natomiast, w sytuacji gdy AIHA towarzyszy zaawansowanej i progresywnej PBL, aktualnie zalecaną opcją jest immunochemioterapia z rytuksyma-bem, zwykle niezawierająca analogów puryn.
SUMMARY: Autoimmune hemolytic anemia (AIHA) is the most common autoimmune complication in patients with chronic lymphocytic leukemia (CLL). AIHA is diagnosed in 5-10% of CLL patients at each phase of the disease. AIHA may also precede the diagnosis of CLL. According to recent data AIHA does not carry independent prognostic significance, however this complication is more often seen in CLL with aggressive biology and potentially poor clinical course. Treatment approach in AIHA complicating CLL depends on the activity and clinical stage of leukemia. If AIHA is the only indication to therapy in CLL, the management should be started with immunosuppresive treatment. A currently recommended option for AIHA occurring in progressive and advanced CLL is rituximab-based immunochemotherapy that does not include purine analogs

pełna treść:

pobierzpobierz pełną treść publikacji (PDF 248kb)

Pobierz program Adobe Reader®Do otwarcia plików PDF niezbedny jest darmowy program Adobe Reader® Jeśli nie masz tego programu pobierz go tutaj