Polskie Towarzystwo
Hematologów i Transfuzjologów

czcionka: [+] powiększ | [-] pomniejsz

Acta Haematologica Polonica, 2009, 40, 2

KRYSTYNA MAŚLANKA · HALINA MICHUR · GABRIELA SMOLEŃSKA-SYM

Mikrocząstki błon komórkowych

Cell membrane microparticles

SłOWA KLUCZOWE:
MikrocząstkiFosfolipidy błony komórkowejMetody oznaczania mikrocząstek
KEY WORDS:
MicroparticlesCell membrane phospholipidsMethods of micorparticles detection
pełna treść »
STRESZCZENIE: Płytki krwi, erytrocyty, monocyty, limfocyty, a także komórki śródbłonka uwalnianiają pęcherzyki błonowe wielkości od 0,2–2 m, które noszą nazwę mikrocząstek (MP – ang. microparticles). Podstawą tworzenia MP jest utrata asymetrii błony plazmatycznej w wyniku aktywacji komórek lub procesu apoptozy. Mikrocząstki posiadają antygeny powierzchniowe charakterystyczne dla komórek z których powstały. Najlepiej zostały poznane MP uwalniane z płytek krwi, ze względu na ich aktywność prokoagulacyjną oraz MP z komórek śródbłonka, które odgrywają zasadniczą rolę w procesie apoptozy. W warunkach fizjologicznych stężenie MP w osoczu jest niskie, ale wzrasta w wielu zespołach klinicznych. W pracy przedstawiono mechanizm powstawania MP i scharakteryzowano ich antygeny powierzchniowe. Ponadto omówiono metody wykrywania MP, ponieważ oznaczanie w osoczu ich stężenia może mieć duże znaczenie diagnostyczne.
SUMMARY: Platelets, erythrocytes, monocytes, lymphocytes, as well as endothelial can release from their cell membranes 0.2–2 m vesicles called microparticles (MP). The background for MP formation is the loss of phospholipid asymmetry in the cell membrane as result of cell activation or apoptosis. Microparticles express cell surface antigens characteristic for cells of their origin. Best recognized are MP released from the platelets, due to their procoagulant activity, and MP from the endothelial cells, that play an essential part in the apoptosis process. In physiological conditions the MP concentration in plasma is low but their level is observed to increase in many clinical syndroms.
In this paper we discuss the mechanism of MP formation and the characteristics of their cell membrane antigens. Furthermore, we present the methods of MP detection because to determine their levels in plasma may have great diagnostic significance.

pełna treść:

pobierzpobierz pełną treść publikacji (PDF 150kb)

Pobierz program Adobe Reader®Do otwarcia plików PDF niezbedny jest darmowy program Adobe Reader® Jeśli nie masz tego programu pobierz go tutaj