Polskie Towarzystwo
Hematologów i Transfuzjologów

czcionka: [+] powiększ | [-] pomniejsz

Acta Haematologica Polonica, 2009, 40, 2

JOLANTA KORSAK

Masywna utrata krwi i jej leczenie

Management of massive blood loss

SłOWA KLUCZOWE:
Masywna transfuzjaKoagulopatiaKrewSkładniki krwi
KEY WORDS:
Massive transfusionCoagulopathyWhole bloodBlood components
pełna treść »
STRESZCZENIE: W przypadkach krwotoków, masywna transfuzja może niejednokrotnie uzupełniać objętość krwi krążącej. Odpowiednie postępowanie oraz świadomość zagrożeń wynikających z masywnego uzupełniania traconej krwi może znacząco zmniejszyć liczbę niepowodzeń leczenia krwotoków. Zapotrzebowanie na przetaczanie koncentratów krwinek czerwonych lub innych składników krwi określa szybkość i objętość utraconej krwi. Pierwszym krokiem przy podejmowaniu decyzji o przetoczeniu jest kliniczna ocena stanu chorego w oparciu o pierwsze wyniki badań laboratoryjnych. Przetoczenia masywne mogą wiązać się z wieloma powikłaniami, a w tym z poważnymi zaburzeniami hemostazy. Współistniejący wstrząs i niewydolność poszczególnych narządów zaostrzają przebieg niepożądanych skutków masywnych transfuzji. W przypadkach zagrażających życiu krwotoków przy nieskuteczności terapii składnikami krwi i pogłębiającej się koagulopatii sugeruje się przetoczenie świeżej krwi pełnej. Może się ona okazać efektywniejsza niż przechowywane koncentraty krwinek czerwonych.
SUMMARY: Once a haemorrhage occurs, massive transfusion may often supplement the circulating blood. Appropriate management and the awareness of risks resulting from the massive substitution of the blood being lost can significantly lower the number of failures in treating haemorrhage. The demand for transfusing red cell concentrate and other blood is defined by the rate and volume of the blood loss. The first step in deciding about transfusion is to evaluate a patient clinically including lab test findings. Massive transfusion may lead to many complications, including severe haemostasis distortion. Concomitant shock, and organ failure exacerbate the course of adverse events in massive transfusion. When haemorrhage is life-threatening, treatment with blood components is ineffective, and coagulopathy aggravates, the suggestion is to transfuse warm fresh blood. It may turn out more effective than stored cell concentrate.

pełna treść:

pobierzpobierz pełną treść publikacji (PDF 126kb)

Pobierz program Adobe Reader®Do otwarcia plików PDF niezbedny jest darmowy program Adobe Reader® Jeśli nie masz tego programu pobierz go tutaj