Polskie Towarzystwo
Hematologów i Transfuzjologów

czcionka: [+] powiększ | [-] pomniejsz

Acta Haematologica Polonica, 2003, 34, 4

KRYSTYNA MAŚLANKA · ANNA SIKORSKA · TADEUSZ GÓRSKI

Ocena wykrywalności przeciwciał płytkowych u chorych z małopłytkowością wtórną

Detection of platelet antibodies in patients with secondary thrombocytopenic purpura

SłOWA KLUCZOWE:
Małopłytkowość immunologiczna -Wtórna małopłytkowośćPrzeciwciała płytkowe
KEY WORDS:
Immune thrombocytopenic purpuraSecondary thrombocytopenic purpuraPlatelet antibodies
pełna treść »
STRESZCZENIE: W pracy oceniono wykrywalność przeciwciał płytkowych u 125 chorych z małopłytkowością wtórną w przebiegu chorób; infekcyjnych, mielo- i limfoproliferacyjnych, o podłożu autoimmunizacyjnym oraz w nowotworach litych.
Przeciwciała związane z płytkami chorych badano testem immunofluorescencyjnym (PIFT), natomiast przeciwciała w surowicy wykrywano techniką immunoenzymatyczną (MAIPA) oraz testem PIFT.
Przeciwciała związane z autologicznymi płytkami stwierdzono u 28,6%, natomiast w surowicy; wykrywane w teście MAIPA u 24,3%, a w teście PIFT u 20,4% badanych chorych (różnice nieistotne statystycznie).
Częstość wykrywanych przeciwciał płytkowych, zarówno związanych z płytkami krwi jak i w surowicach chorych z małopłytkowością wtórną, była podobna do wykrywalności tych przeciwciał u chorych z ITP, poprzednio przez nas opublikowanych. Wobec tego, według nas wykrycie przeciwciał płytkowych nie może być istotnym czynnikiem diagnostyki różnicowej pomiędzy małopłytkowością pierwotną i wtórną.
SUMMARY: Platelet antibodies were examined in 125 patients with secondary throm­bocytopenia due to infectious diseases, myelo- and lymphoproliferative and autoimmune disorders and solid tumors.
Platelet - associated antibodies were examined by the immunofluorescence test (PIFT) and plasma antibodies by the monoclonal antibodies immunobilization of platelet antigens (MAIPA) and the PIFT test.
Platelet - associated antibodies were found in 28,6% patients. Circulating plasma antibodies were detected by the MAIPA in 24,3% and by the PIFT in 20,4% patients (the differences were statistically non-significant).
The frequency of platelet-associated and plasma circulating antibodies in patients with secondary thrombocytopenia was similar to that previously published by us in ITP patients. Thus, the detection of platelet antibodies is not very useful in differential diagnosis between primary and secondary thrombocytopenia.

pełna treść:

pobierzpobierz pełną treść publikacji (PDF 353kb)

Pobierz program Adobe Reader®Do otwarcia plików PDF niezbedny jest darmowy program Adobe Reader® Jeśli nie masz tego programu pobierz go tutaj