Polskie Towarzystwo
Hematologów i Transfuzjologów

czcionka: [+] powiększ | [-] pomniejsz

Acta Haematologica Polonica, 2007, 38, 4

JACEK TRELIŃSKI · KRZYSZTOF CHOJNOWSKI

Rituximab w leczeniu opornej małopłytkowości immunologicznej u dwóch chorych z przewlekłą białaczką limfatyczną

Rituximab in therapy of refractory immune thrombocytopenia in two patients with chronic lymphocytic leukemia

SłOWA KLUCZOWE:
Małopłytkowość immunologicznaPrzewlekła białaczka limfatycznaRituximab
KEY WORDS:
Immune thrombocytopeniaChronic lymphocytic leukemiaRituximab
pełna treść »
STRESZCZENIE: Małopłytkowość uwarunkowana immunologicznie jest drugim pod względem częstości powikłaniem autoimmunogicznym występującym w przebiegu przewlekłej białaczki limfatycznej (PBL). U chorych opornych na standardowe leczenie (steroidy nadnerczowe, wysokie dawki immunoglobulin, splenektomia) do nowych metod terapii należy deplecja limfocytów B przy użyciu przeciwciała monoklonalnego anty- CD20. W pracy przedstawiono dwóch chorych z PBL i oporną małopłytkowością immunologiczną leczonych rituximabem, a także rituximabem w skojarzeniu z chemio i RTG terapią. Ogółem zastosowano 8 cykli leczenia rituximabem uzyskując wzrost liczby płytek krwi > 50 G/l we wszystkich przypadkach. Czas od podania pierwszej dawki rituximabu do uzyskania remisji choroby wynosił od 1 do 8 tygodni (mediana 2 tygodnie). Remisja utrzymywała się od 1.5 do 22 tygodni (mediana 6.5 tygodni) przy czym najdłuższy efekt obserwowano po leczeniu skojarzonym.
SUMMARY: Immune thrombocytopenia (IT) is second common manifestation of autoimmune complications in chronic lymphocytic leukemia (CLL). In patients resistant to standard care (corticosteroids, intravenous immunoglobulins, splenectomy) rituximab is a new option of treatment. We report two CLL patients treated with rituximab or rituximab in combination with chemo and Rtg – therapy. Eight cycles of rituximab was given and each time at least partial remission (platelet count > 50 G/l) was achieved. Time to response and duration of response were between 1– 8 weeks (median 2 weeks) and 1.5 –22 weeks (median 6.5 weeks) respectively. The longest duration of response was observed after combined treatment.

pełna treść:

pobierzpobierz pełną treść publikacji (PDF 90kb)

Pobierz program Adobe Reader®Do otwarcia plików PDF niezbedny jest darmowy program Adobe Reader® Jeśli nie masz tego programu pobierz go tutaj