Polskie Towarzystwo
Hematologów i Transfuzjologów

czcionka: [+] powiększ | [-] pomniejsz

Acta Haematologica Polonica, 2009, 40, 2

IWONA HUS · JACEK ROLIŃSKI

Limfocyty T regulatorowe i Th17 w chorobach limfoproliferacyjnych

T regulatory and Th17 cells in lymphoproliferative diseases

SłOWA KLUCZOWE:
Limfocyty T regulatoroweLimfocyty Th17Odporność przeciwnowotworowaLimfoproliferacje

KEY WORDS:
T regulatory cellsTh17 cellsanti-tumor immunitylimfoproliferative diseases
pełna treść »
STRESZCZENIE: Odkrycie nowych populacji limfocytów T pomocniczych w istotny sposób wpłynęło na rozwój wiedzy dotyczącej odporności przeciwnowotworowej i w wielu przypadkach przyczyniło się do zmiany dotychczasowych i opracowania nowych strategii immunoterapii. W przeciwieństwie do guzów litych, rola komórek T regulatorowych w patogenezie nowotworów układu krwiotwórczego jest znacznie bardziej złożona i kontrowersyjna. Wydaje się bowiem, iż mogą one w różny sposób wpływać na rozwój chorób limfoproliferacyjnych, odgrywając podwójną rolę, – z jednej strony hamując cytotoksyczne limfocyty T, z drugiej zaś wzrost komórek nowotworowych.
Patomechanizm działania komórek T regulatorowych w limfoproliferacjach pozostaje nieznany, należy jednak pamiętać, iż istotną rolę w rozbieżności przedstawionych wyników może odgrywać także bardzo różna metodyka oznaczania komórek Treg. Opisane kontrowersje należy wziąć pod uwagę przy opracowaniu i klinicznym zastosowaniu protokółów immunoterapii. Wyniki wstępnych doświadczeń sugerują także znaczenie komórek Th17 w rozwoju nowotworów, zagadnienie to stanowi przedmiot prowadzonych obecnie licznych badań doświadczalnych.
SUMMARY: The discovery of new subsets of T helper cells provided new insights in the understanding of anti-tumor immunity and significantly influenced the development of novel immunotherapeutic protocols. In contrast to solid tumors, the role of T regulatory cells in the pathogenesis of in hematological malignancies seems to be much more complex and controversial than just inhibition of the immune response. They might influence on tumor growth in different ways - from one side supressing cytotoxic T cells, and from the other side – supressing or even killing malignant cells.
One should also keep in mind that divergent results might also reflect different methods of Treg cell evaluation. However, described controversions have to be taken into account on the development of new strategies of anti-cancer immunotherapy. Preliminary data suggest the potential impact of Th17 cells on tumor growth, however the role of these cells in the context of tumor immunity remains unknown.

pełna treść:

pobierzpobierz pełną treść publikacji (PDF 662kb)

Pobierz program Adobe Reader®Do otwarcia plików PDF niezbedny jest darmowy program Adobe Reader® Jeśli nie masz tego programu pobierz go tutaj