Polskie Towarzystwo
Hematologów i Transfuzjologów

czcionka: [+] powiększ | [-] pomniejsz

Acta Haematologica Polonica, 2005, 36, 2

ALEKSANDRA ROSlEK · LECH RZYMKIEWICZ · KATARZYNA OWCZARSKA · MAGDALENA ŁĘTOWSKA

Charakterystyka osób oddających krew honorowo w czasie ekip wyjazdowych, organizowanych przez Instytut Hematologii i Transfuzjologii - analiza danych demograficznych, motywacji i wybranych badań

Charaeteristies of volunteers donating blood during mobile team tours organized by the lnstitute o/ Haematology and Blood Transfusion - analysis of demographic and motivational data as well as of selected test results

SłOWA KLUCZOWE:
KrwiodawstwoMotywacjaDemografiaPsychologia krwiodawców
KEY WORDS:
Blood donationMotivationDemographicsBlood donors psychology
pełna treść »
STRESZCZENIE: W latach 1997 - 2003 Instytut Hematologii i Transfuzjologii organizował wyjazdowe ekipy pobierania krwi (około 30 rocznie). Zamiarem autorów było scharak­teryzowanie dawców uczestniczących w tych ekipach. W tym celu w czasie 38 akcji 1640 osób wypełniło dobrowolnie i anonimowo ankiety, dotyczące m.in. ich danych demograficznych i motywacji. Przeważały osoby pomiędzy 18 i 30 rokiem życia (90,89%), uczniowie i studenci, reprezentowane jednak były wszystkie grupy wiekowe, 52% stanowiły kobiety. Dominowały motywy altruistyczne (87%), a 10,61 % ankietowanych zadeklarowało chęć systematycznego oddawania krwi. Podkreślano znaczenie przypadku, stworzenia okazji do oddania krwi. Ekipy wyjazdowe stanowią dobry sposób promocji honorowego krwiodawstwa., zwłaszcza w stosun­ku do osób dysponujących ograniczonym czasem.
SUMMARY: In the period of 1997-2003, Institute or Haematology and Blood Transfusion organized mobile blood collection teams (approximately 30 per year). The aim of the study was to present the characteristics of volunteers donating blood during such team tours. To this end, for 38 teams, 1640 donors voluntarily filled in anonymous questionnaires on demographic data and individual motivation. Although a11 age groups were represented, vast majority were of the 18 to 30 age group (90.89%), mainly high school and university students. 52% were women. The usual motivation for donating blood was of altruistic nature (87%) and 10,61% declared readiness to donate blood regularly. The opportunity factor in donating blood was stressed. Mobile teams therefore proved a successful way of promoting voluntary blood donation, especially by people with little time to spare.

pełna treść:

pobierzpobierz pełną treść publikacji (PDF 508kb)

Pobierz program Adobe Reader®Do otwarcia plików PDF niezbedny jest darmowy program Adobe Reader® Jeśli nie masz tego programu pobierz go tutaj