Polskie Towarzystwo
Hematologów i Transfuzjologów

czcionka: [+] powiększ | [-] pomniejsz

Acta Haematologica Polonica, 2002, 33, 3

JOLANTA ANTONIEWICZ-PAPIS · ELŻBIETA LACHERT · MAGDALENA ŁĘTOWSKA · ALEKSANDRA DZIECIĄTKOWSKA · JOLANTA WOŹNIAK · GRAŻYNA PAŁYNYCZKO · BOŻENA MARIAŃSKA

Zastosowanie filtrów antyleukocytarnycb do izolowania leukocytów z krwi pępowinowej

Application of leukoreduction filters for isolation of leukocytes from cord blood

SłOWA KLUCZOWE:
Krew pępowinowaKomórki macierzysteIzolacja
KEY WORDS:
Cord bloodStem cellsIsolation
pełna treść »
STRESZCZENIE: Przeszczepianie hematopoetycznych komórek macierzystych (KM) jest metodą leczenia z wyboru wielu chorób rozrostowych układu krwiotwórczego. Źródłem KM może być szpik, komórki z krwi obwodowej lub krew pępowinowa (KP). Długotrwałe przechowywanie materiału do przeszczepienia pochodzącego z krwi pępowinowej wymaga optymalizacji metod zmniejszania objętości pobieranej krwi bez znaczących strat komórek hematopoetycznych z zachowaniem ich wszystkich funkcji życiowych. Preparatyka KP musi być prowadzona w systemie zamkniętym zgodnie z zaleceniami Eurocord Transplant Group. Celem naszej pracy była ocena przydatności filtrów antyleukocytarnych do izolowania leukocytów z krwi pępowinowej z przeznaczeniem do długoterminowego przechowywania. Odzyskano 53,1 % leukocytów, 63,4% komórek jednojądrzastych i 69,1 % komórek CD34+, przy jednoczesnej stracie 97,7% erytrocytów i 92,7% krwinek płytkowych. Odzyskane komórki były w pełni żywotne i wykazywały po izolacji zdolności klonogenne wynoszące: 69,6% CFU-GM, 70,3% BFU-E i 64,2% CFU-mix. Wyizolowane preparaty poddawano mrożeniu w ciekłym azocie, z zastosowaniem 10% DMSO jako środka krioochronnego. Po kilkutygodniowym przechowywaniu preparaty rozmrażano. Po rozmrożeniu odzyskano 100,8% leukocytów; 118,5% komórek mononukleamych i 139,6% komórek CD34+. Odzyskanie zdolności klono­gennych wyniosło 77,0% dla CFU-GM, 52,0% dla BFU-E i 71,1 % dla CFU-mix. Na pod­stawie uzyskanych wyników stwierdzono, że filtry antyleukocytame mogą być stosowane do izolowania leukocytów z krwi pępowinowej przeznaczonej do długotrwałego przechowywania.
SUMMARY: Hematopoietic stem cell (HSC) transplantation is an alternative therapy in many hematological diseases. HSC is obtained from bone marrow, peripheral blood stem cells or cord blood (CB). Long-term storage of cord blood transplantation material demands optimalization of method reduction of the volume of collected cord blood with moderate loss of HSC as well as preservation of their viability functions. CB processing should run in a closed system according to Eurocord Transplant Group recommendation. The aim of our study was to estimate the usefulness of leukoreduction filters in isolation of leukocytes from cord blood for long-term storage.
The recovery was as follows: leukocytes - 53,1%, mononuclear cells - 63,4% and CD34 + cells - 69,1 % with 97,7% erythrocytes loss and 92,7% platelets loss. Recovered cells were fully viable and their clonogenic capacity was: 69,6% CFU-GM, 70,3% BFU-E and 64,2% CFU-mix. Isolated preparates were frozen in liquid nitrogen with 10% DMSO as crioprotec­tant. Preparates were thawed after several week storage and the following recovery was obtained: 100,8% leukocytes, 118,5% mononuclear cells and 139,6% CD34+ cells. Recovery clonogenic capacity was 77,0% for CFU-GM, 52,0% for BFU-E and 71,1 % for CFU-mix. In conclusion we can state that leukoreduction filters prove useful for isolation of leukocytes from cord blood for long-term storage.

pełna treść:

pobierzpobierz pełną treść publikacji (PDF 2756kb)

Pobierz program Adobe Reader®Do otwarcia plików PDF niezbedny jest darmowy program Adobe Reader® Jeśli nie masz tego programu pobierz go tutaj