Polskie Towarzystwo
Hematologów i Transfuzjologów

czcionka: [+] powiększ | [-] pomniejsz

Acta Haematologica Polonica, 2009, 40, 2

PIOTR RADZIWON

Czy przetoczenie długo przechowywanego koncentratu krwinek czerwonych zwiększa chorobowość i śmiertelność biorcy?

Do transfusion of long stored red blood cells increase morbidity and mortality of the recipient?

SłOWA KLUCZOWE:
Koncentrat krwinek czerwonychŚmiertelnośćOkres ważnościOcena ryzyka
KEY WORDS:
Red blood cellsMortalityExpiry dateRisk assessment
pełna treść »
STRESZCZENIE: W trakcie przechowywania koncentratów krwinek czerwonych zachodzą odwracalne i nieodwracalne zmiany erytrocytów mające wpływ na ich strukturę i funkcje. Dane eksperymentalne wskazują, że zmiany erytrocytów mogą mieć wpływ na skuteczność ich przetoczenia in vivo oraz wystąpienie niepożądanych reakcji potransfuzyjnych u zwierząt laboratoryjnych. Dostępne dane kliniczne pochodzą w większości z badań retrospektywnych. Nieliczne prospektywne próby kliniczne nie mogą być zakwalifikowane jako dowody medyczne oparte na faktach, gdyż ich autorom nie udało się wyeliminować wszystkich czynników mających wpływ na chorobowość i śmiertelność osób otrzymujących transfuzje krwi. Z tych powodów wyniki badań klinicznych należy traktować z dużą ostrożnością i dystansem, szczególnie przy formułowaniu zaleceń do stosowania koncentratów krwinek czerwonych. Dane kliniczne nie dostarczają nam w pełni przekonywujących argumentów upoważniających do zmiany obecnie obowiązujących zaleceń dotyczących terminu ważności KKCz i wskazań do stosowania świeżych jednostek. Konieczne jest przeprowadzenie dobrze zaplanowanych randomizowanych badań, które dałyby odpowiedź, czy rzeczywiście transfuzje KKCz przechowywanego ponad dwa tygodnie są obarczone większym ryzykiem chorobowości i śmiertelności, a jeśli tak to w jakich grupach chorych.
SUMMARY: Red blood cells undergo several reversible and irreversible changes that have an impact on their structure and function. Experimental data suggest, that it may affect the efficacy of transfusion in animals. Existing clinical reports are mostly based on retrospective observations. Very limited prospective trials cannot be qualified as evidence based medicine because their authors were not able to eliminate all factors other than transfusions influencing morbidity and mortality of the patients receiving blood components. Thus the results of those clinical studies have to be carefully analysed, particularly by formulating guidelines. Available clinical data do not provide us arguments justifying change of current transfusion practice and limitation of expiry date of red blood cell concentrates. There is a need for properly planned prospective, randomized clinical trials which will provide the answer if transfusions of long stored red blood cells present higher risk of morbidity and mortality to the recipient.

pełna treść:

pobierzpobierz pełną treść publikacji (PDF 117kb)

Pobierz program Adobe Reader®Do otwarcia plików PDF niezbedny jest darmowy program Adobe Reader® Jeśli nie masz tego programu pobierz go tutaj