Polskie Towarzystwo
Hematologów i Transfuzjologów

czcionka: [+] powiększ | [-] pomniejsz

Acta Haematologica Polonica, 2011, 42, 3

ELśBIETA LACHERT · MAGDALENA ŁĘTOWSKA

Metody inaktywacji czynników chorobotwórczych w składnikach krwi

Methods of pathogen inactivation in blood products

SłOWA KLUCZOWE:
InaktywacjaCzynnik chorobotwórczyKKCzKKPOsocze.
KEY WORDS:
InactivationPathogensRed blood cell concentratesPlatelet concentratePlasma.
pełna treść »
STRESZCZENIE: Przetaczanie krwi i jej składników jest obecnie znacznie bardziej bezpieczne niŜ kilkadziesiąt lat temu. Wynika to
przede wszystkim z wprowadzenia takich procedur jak: rygorystyczne zasady kwalifikacji dawców, oznaczanie
czynników chorobotwórczych metodami biologii molekularnej, wprowadzenie karencji, a ostatnio równieŜ wdraŜanie
metod inaktywacji czynników chorobotwórczych w składnikach krwi. Metody te działają zarówno na czynniki zakaźne
o uznanym znaczeniu (oznaczane rutynowo lub nie) oraz na czynniki dotychczas nie odkryte. Metody stosowane
rutynowo w centrach krwiodawstwa opracowano do inaktywacji czynników chorobotwórczych w osoczu i
KKP. Są to: System Intercept, wykorzystujący właściwości chlorowodorku amotosalenu oraz System Mirasol, z zastosowaniem
ryboflawiny. System Macopharma Macotronic (z błękitem metylenowym) opracowano do inaktywacji
czynników chorobotwórczych w osoczu. Nadal trwają prace nad opracowaniem metody inaktywacji czynników chorobotwórczych
w koncentratach krwinek czerwonych lub krwi pełnej
SUMMARY: Transfusion of blood and blood components is now much safer than several decades ago mainly due to the implementation
of procedures such as: restrictive donor selection, screening for pathogens with molecular biology tests, quarantine,
and – more recently – the implementation of pathogen inactivation techniques in labile blood components.
The latter are effective for recognized pathogens ( either routinely detected or not ) as well as any new emerging pathogens
still unrecognized. The inactivation methods in routine use at blood centers have been developed for the purpose
of pathogen inactivation in plasma and red blood cell concentrates. These systems are: Intercept – based on the
properties of amotosalen and Mirasol based on riboflavin. The Macopharma Macotronic system (based on methylene
blue) was developed for pathogen inactivation in plasma. Development of methods for pathogen inactivation in red
blood cell concentrates and whole blood is still in progress

pełna treść:

pobierzpobierz pełną treść publikacji (PDF 742kb)

Pobierz program Adobe Reader®Do otwarcia plików PDF niezbedny jest darmowy program Adobe Reader® Jeśli nie masz tego programu pobierz go tutaj